Eniro delårsrapport jan – mars 2017

  • Totala rörelseintäkter uppgick till 430 MSEK (504), en minskning med 15 procent.
  • EBITDA minskade 60 procent till 55 MSEK (136). EBITDA-marginalen uppgick till 12,8 procent (27,0).
  • Periodens resultat uppgick till -62 MSEK (-2).
  • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,14 SEK (-0,03) före och efter utspädning.
  • Eniro offentliggjorde den 3 april en plan för rekapitalisering som utarbetats i nära samarbete med bolagets långivare.
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att utdelning inte skall utgå, varken på stam- eller preferensaktier.  

 

Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
MSEK 2017 2016 2016/17 2016
Rörelseintäkter 430 504 1 893 1 967
EBITDA 55 136 347 428
Justerad EBITDA 56 119 377 440
Rörelseresultat -45 81 -790 -664
Periodens resultat -62 -2 -920 -862
Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 65 162 217
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -1 228 -1 211 -1 228 -1 217

Investerarpresentation

Eniro kommer att hålla en investerarträff klockan 15:00 den 9 maj 2017. Presentationen sker på engelska. Vid investerarträffen kommer Eniros rekapitaliseringsplan, kommunicerad den 3 april samt delårsrapport för första kvartalet 2017 att presenteras.

Presentationen kommer hållas av VD och koncernchef Örjan Frid och CFO Fredrik Sandelin. Det kommer att finnas möjlighet att följa presentationen via webbsändning där även presentations-materialet går att följa. Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, nås på adressen https://tv.streamfabriken.com/eniro-q1-2017.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring in på något av följande nummer:

SE: +46 8 566 426 98 eller

UK: +44 20 300 898 10

Investerarträffen kommer att hållas hos:

Pareto Securities

Berzelii Park 9

SE-103 91 Stockholm

För att delta på investerarträffen, vänligen registrera via följande länk http://www.financialhearings.com/event/9848/register/live_event 

Presentationsmaterialet kommer också att finnas tillgängligt innan investerarträffen börjar på Eniros webbplats www.enirogroup.com under Investor Relations. Via länk från bolagets webbplats kommer det också vara möjligt att nå den inspelade versionen av presentationen och telefonkonferensen när den är slut. 

  For more information, please contact:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel.  +46-70 561 1615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017 kl 08.00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.comtwitter.com/enirofacebook.com/eniro.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar