Eniro fullföljer rekapitaliseringsplanen

Eniro AB (publ) fullföljer rekapitaliseringsplanen och utbyteserbjudandena. Bankkonsortiet och garantikonsortiet har lämnat medgivande till att erbjudandena fullföljs, trots att den 95-procentiga anslutningsgraden ej uppfyllts. Slutliga godkännanden av bankernas kreditkommittéer väntas ske senast torsdagen den 5 oktober 2017.

Eniros styrelse har, som framgår av pressmeddelande den 3 oktober 2017, beslutat att fullfölja utbyteserbjudandena med uppnådd acceptansgrad, under förutsättning av godkännanden från Eniros banker och från garantikonsortiet.

Per den 29 september hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74,12 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 88,89 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro.

Utbyteserbjudandena var villkorade av att de accepteras av såväl preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget innehar minst 95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp.

”Vi är mycket glada att rekapitaliseringsplanen vunnit gehör och kan fullföljas. Stora ansträngningar har gjorts av såväl Eniros banker som parterna i garantikonsortiet, för att rekonstruktionsplanen nu kan genomföras. Med garantikonsortiet på plats är den kommande kontantemissionen i sin helhet garanterad. Eniro kan nu fullt ut koncentrera sig på sin affär”, säger Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro.

Eniros banker och garantikonsortiet har nu lämnat sina godkännanden till att fullfölja erbjudandena med nuvarande acceptansnivå. För bankernas del gäller att besluten förutsätter godkännande av bankernas kreditkommittéer. Dessa beslut väntas föreligga senast under torsdagen den 5 oktober 2017.

Eniros rekapitaliseringsplan kommer därmed att fullföljas. Nästa steg i denna plan är en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt för, i första hand, aktieägare av befintliga stamaktier av serie A (exklusive innehavare av betalda teckningsaktier (BTA) från utbyteserbjudandena). Stamaktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att erbjudas till övriga stamaktieägare i Eniro samt andra som anmält intresse att teckna aktier i kontantemissionen.  Denna emission är fullt ut garanterad av garantikonsortiet och medför också att de fördelaktiga lånevillkor som framförhandlades mellan konsortiet och Eniros banker[1] kommer att gälla.

För den fortsatta rekapitaliseringsplanen gäller följande:

Preliminär tidplan

9 oktober–6 december 2017               Handel med BTA i utbyteserbjudandena

23 oktober 2017                                        Offentliggörande av villkor i kontantemissionen

26 oktober 2017                                        Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen

27 oktober 2017                                        Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen

1 november–15 november 2017        Teckningsperiod i kontantemissionen

Omkring den 6 december 2017[2]         Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanen, tillsammans med de legala rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

  For more information, please contact:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 klockan 8.15 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.


[1] Dessa lånevillkor redovisades i Eniros pressmeddelande den 21 augusti 2017

[2] Sista dag för handel med BTA är beroende av Bolagsverkets godkännande av nedsättningsbeslut vid bolagsstämman den 7 juni 2017, som är kopplat till nyemissionsbeslut av de nyemitterade aktierna. 

Prenumerera

Dokument & länkar