Eniro meddelar antal nyemitterade aktier, antal BTA samt mätperiod

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts fullföljt utbyteserbjudandena till innehavare av preferensaktier och konvertibler och därtill fullföljt kvittningsemission till Eniros långivande banker. Utbyteserbjudandena och kvittningsemissionen har resulterat i betalda tecknade aktier (BTA) enligt följande. 

I utbyteserbjudandena har lämnats in 741 223 preferensaktier och ett sammanlagt konvertibelbelopp om 231 998 003 kronor, vilket har resulterat i att Eniro emitterat totalt 1 629 959 110 stamaktier av serie A, varav 956 416 525 till preferensaktieägare och 673 542 585 till konvertibelinnehavare, vilket i avvaktan på slutlig registrering ger 1 629 959 110 betalda tecknade aktier (”BTA UE”). Efter utbyteserbjudandenas fullföljande har Bolaget totalt 258 777 preferensaktier utestående och en total nominell konvertibelskuld om 29 001 997 kronor utestående.

Därtill har den riktade nyemissionen av stamaktier av serie B fullföljts till Eniros långivande banker med betalning genom kvittning av banklån om cirka 150 miljoner kronor och har resulterat i att Eniro har emitterat totalt 483 870 966 stamaktier av serie B, vilket i avvaktan på slutlig registrering motsvarar samma antal betalda tecknade aktier (”BTA B”).

BTA UE är från och med måndag 9 oktober 2017 upptagen till handel av Nasdaq Stockholm. Följaktligen kommer teckningskursen i den kommande kontantemissionen att fastställas med cirka 30 procents rabatt utifrån den teoretiska kursen efter genomförd kontantemission, baserat på det lägsta av (i) 0,31 kronor och (ii) en volymvägd genomsnittskurs för Bolagets stamaktie serie A samt BTA UE under perioden från och med 9 oktober 2017 till och med 20 oktober 2017.

BTA B kommer inte att tas upp till handel.

När de nya stamaktierna av serie A respektive serie B har registrerats hos Bolagsverket omvandlas BTA UE och BTA B till nya stamaktier av serie A respektive serie B. Registreringen beräknas ske omkring 6 december 2017.

Preliminär tidplan

9 oktober–6 december 2017               Handel i BTA UE

23 oktober 2017                                        Offentliggörande av villkor i kontantemissionen

26 oktober 2017                                        Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen

27 oktober 2017                                        Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen

1 november–15 november 2017        Teckningsperiod i kontantemissionen

Omkring 6 december 2017[1]                  Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 klockan 20.15 CET. 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom prospekt som Eniro har offentliggör på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospekt riktar sig till. Prospekt innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i prospekt som offentliggörs.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 


[1] Sista dag för handel med BTA är beroende av Bolagsverkets godkännande av nedsättningsbeslut vid bolagsstämman den 7 juni 2017, som är kopplat till nyemissionsbeslut av de nyemitterade aktierna.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar