Eniro offentliggör prospekt avseende kontantemissionen och meddelar att slutlig lånedokumentation har ingåtts

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har tidigare meddelat att Bolaget tillsammans med Bolagets långivande banker utarbetat en plan för rekapitalisering. Ett avgörande steg i denna process togs den 5 oktober 2017, då Bolaget offentliggjorde att utbyteserbjudandena riktade till innehavare av preferensaktier och konvertibler fullföljts.

Kontantemissionen som nu ska genomföras innebär bland annat att befintliga stamaktieägare i Eniro ges möjlighet att begränsa den utspädningseffekt av deras ägande som utbyteserbjudandena och bankernas omvandling av lån om 150 miljoner kronor till stamaktier av serie B medför. I tillägg kommer Eniros finansiella ställning stärkas ytterligare till följd av den amortering av banklån som emissionslikviden ska användas till samt genom bankernas avskrivning av banklån om 275 miljoner kronor.

Prospektet avseende kontantemissionen

Prospektet avseende kontantemissionen och upptagandet till handel av de nya stamaktierna av serie A på Nasdaq Stockholm godkändes och registrerades av Finansinspektionen i dag den 30 oktober 2017 och finns nu tillgängligt på Eniros webbplats www.enirogroup.com samt på Pareto Securities webbplats www.paretosec.com.

Slutlig lånedokumentation undertecknad

Som tidigare har kommunicerats har Bolaget och Bolagets långivande banker kommit överens om att nya och förbättrade lånevillkor ska gälla om rekapitaliseringen genomförs. Slutlig lånedokumentationen har i dag undertecknats och det ändrade banklåneavtalet träder i kraft om kontantemissionen genomförs med framgång och emissions­likvid om minst 275 miljoner kronor används för amortering av banklån. Det ändrade banklåneavtalet ger Bolaget en fast kredit om cirka 830 miljoner kronor och en rullande kreditram om 100 miljoner kronor. Avtalet kommer att löpa intill utgången av 2020 och innebär bland annat sänkt ränta och minskade krav på löpande amorteringar. Från och med 2018 ska Bolaget amortera minst 5 miljoner kronor per kvartal och från och med 2020 minst 20 miljoner kronor per kvartal. Om Bolaget gör ytterligare extra amorteringar utöver de avtalade beloppsbestämda amorteringarna får Bolaget viss extra skuldnedsättning och ränterabatt. Dessutom har de så kallade nyckeltals­villkoren justerats och anpassats till Bolagets nya affärsplan.

Rådgivare

Erneholm Haskel är generell finansiell rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med kontantemissionen. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070-399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 070-561 16 15

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017 klockan 17.45 CET. 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro samt facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar