Eniros ackordsförslag har accepterats av konvertibelinnehavarna. Obligationsinnehavarna har tidigare lämnat sitt godkännande.

Eniros ackordsförslag om 25% av oprioriterade fordringar har efter ett andra fordringshavarmöte med konvertibelinnehavarna nu accepterats. Obligationsinnehavarna har sedan tidigare accepterat ackordsförslaget. Det totala fordringsbelopp som omfattas av ackordet enligt inlämnad ackordsbouppteckning uppgår till ca 679 MSEK, varvid 586,4 MSEK avser Obligationslånet, 29,6 MSEK avser Konvertibellånet och 62,3 MSEK hänför sig till skulder hänförliga till Övriga borgenärer.

Solna tingsrätt beviljade den 30 mars 2020 företagsrekonstruktion för Eniro AB (publ), org.nr 556588-0936 (”Bolaget” eller ”Eniro”). Som tidigare informerats utsågs advokat Lars Eric Gustafsson vid Advokatfirman Schjødt, till rekonstruktör.

Den 18 maj 2020 presenterade Eniro ett ackordsförslag till vilket Bolagets fordringsägare fick ta ställning. Tre kategorier av fordringsägare omfattades av ackordsförslaget:

  1. Obligationsinnehavare (”Obligationsinnehavarna”) av 2018/2021 SE0011452440 ENIRO01 (”Obligationslånet”), delvis säkerställda genom pant i dotterbolag.
  2. Konvertibelinnehavare (Konvertibelinnehavarna”) av 2015/2020 SE0006789830 Eniro KV 1 (”Konvertibellånet”), icke säkerställda.
  3. Övriga fordringsägare inklusive Eniros dotterföretag (”Övriga Fordringsägare”), icke säkerställda.

Ackordsförslaget innebär i korthet ett ackord om 25 procent för Bolagets helt eller delvis oprioriterade fordringar, dvs. en nedskrivning om 75 procent. Ackordslikviden ska erläggas genom antingen (i) kontant betalning alternativt (ii) möjlighet att genom kvittning (utbyte) mot den ackorderade fordringen teckna nyemitterade preferensaktier i Bolaget av serie A. För det fullständiga ackordsförslaget hänvisas till information på Eniros hemsida www.enirogroup.com.

På möte för Konvertibelinnehavarna som hölls idag har ackordsförslaget godkänts av tillräcklig majoritet av Konvertibelinnehavarna. Erforderlig majoritet av Obligationsinnehavarna accepterade ackordsförslaget i ett skriftligt förfarande som avslutades den 8 juni 2020. Eniro bedömer att det finns förutsättningar för ett beslut om offentligt ackord, men kommer även fortsätta undersöka möjligheterna för ett frivilligt ackord.  

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 16.45 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 900 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Prenumerera

Dokument & länkar