Eniros delårsrapport jan - sept 2018

Eniro publicerar delårsrapport för januari - september 2018. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

TREDJE KVARTALET: Juli - September 2018

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 356 MSEK (388), en minskning med 8 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 7 procent.
 • EBITDA uppgick till 60 MSEK (62). EBITDA-marginalen uppgick till 16,9 procent (16,0).
 • Periodens resultat uppgick till -21 MSEK (-32).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,33 SEK (-5,08) före och efter utspädning.
 • Vid utgången av kvartalet har cirka 85 procent av kunderna i Sverige, Norge och Danmark övergått till den nya affärsmodellen med ett bredare erbjudande baserat på abonnemangsavtal.
 • I september 2018 ingick Eniro ett bindande avtal om att sälja sitt polska, helägda dotterbolag Eniro Polska till det polska bolaget Equinox Investments. Transaktionen beräknas vara genomförd senast i slutet av oktober.

Niomånaderperioden: JANUARI – September 2018

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 073 MSEK (1 265), en minskning med 15 procent. Exklusive Print, som avvecklades under 2017, minskade de totala rörelseintäkterna med 12 procent.
 • EBITDA minskade med 7 procent till 169 MSEK (182). EBITDA-marginalen uppgick till 15,8 procent (14,4).
 • Periodens resultat uppgick till -31 MSEK (-108).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,51 SEK (-18,53) före och efter utspädning.
 • Rörelsekostnaderna var 175 MSEK lägre än motsvarande period föregående år, till stor del som en följd av det genomförda åtgärdsprogrammet.
 • Eniro Finland förvärvade finska Elisas outsourcingverksamhet inom kundservice- och svarsserviceverksamhet. Förvärvet stärker Eniros position som den ledande utvecklaren och leverantören av kundservicelösningar i Finland.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • I början av oktober ersattes hela Eniros banklån om nominellt 925 MSEK av ett obligationslån i Eniro AB om 989 MSEK, vilket innebär en utökad finansiering om cirka 64 MSEK. Obligationslånet löper utan negativ likviditetspåverkan i form av amortering eller räntebetalning fram till slutet av 2021.

 

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
MSEK 2018 2017* 2018 2017* 2017/18 2017*
Rörelseintäkter 356 388 1 073 1 265 1 457 1 649
EBITDA 60 62 169 182 213 226
Justerad EBITDA 62 80 171 234 233 296
Rörelseresultat 21 19 52 -16 54 -14
Periodens resultat -21 -32 -31 -108 201 124
Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 -5 18 -1 24 5
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -668 -1 268 -668 -1 268 -668 -575

* Retroaktiv omräkning av finansiella rapporter i enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

Eniros delårsrapport finns tillgänglig på engelska på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

For more information, please contact:

Örjan Frid, President and CEO, tel. +46-70 561 1615 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2018, kl 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com. 

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar