Eniros delårsrapport januari - mars 2020

Report this content

Eniro publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

FÖRSTA KVARTALET: JANUARI - MARS 2020

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 229 MSEK (275), en minskning med 17 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 8 procent.
 • EBITDA uppgick till 19 MSEK (24). EBITDA-marginalen uppgick till 8,3 procent (8,7). Justerad EBITDA uppgick till 19 MSEK (24).
 • Periodens resultat uppgick till -652 MSEK (-38). Periodens resultat har belastats med en nedskrivning av immateriella tillgångar om  600 MSEK
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -9,81 SEK (-0,59) före och efter utspädning.
 • Styrelsens översyn av långsiktig kapitalstruktur ledde i januari 2020 fram till ett förslag om ny rekapitalisering av moderbolaget innebärande bl a utbyte av konvertibla skuldebrev och obligationer mot nyemitterade preferensaktier. Den 27 mars 2020 kunde konstateras att det framlagda rekapitaliseringsförslaget inte vunnit erforderlig acceptans och styrelsen beslutade, enligt i ABL 25 kap.13 § att en kontrollbalansräkning för moderbolaget, Eniro AB, skulle upprättas.
 • En företagsrekonstruktion avseende moderbolaget, Eniro AB, inleddes den 30 mars 2020.
 • Parallellt med arbetet med rekapitaliseringen slog Covid-19 pandemin till och även Eniro drabbades av ekonomiska konsekvenser. Bland annat påverkades nyförsäljningen negativt och projekt som var en förutsättning för tidigare planer fick senareläggas. Mot bakgrund av de ändrade antagandena beslutade styrelsen om en nedskrivning av goodwill om 600 MSEK per den 31 mars. Moderbolagets värde på aktier i dotterbolag skrevs, per samma datum, ned med 648 MSEK, vilket fick till följd att moderbolagets egna kapital var förbrukat.
 • Som en följd av Covid-19 pandemin inleddes under mars månad ett antal åtgärder för att möta den direkta negativa effekten på Eniros merförsäljning och nykundsförsäljning.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • För att möta effekterna av den pågående Covid-19 pandemin har företagsledningen börjat genomföra kostnadsbesparingar inom alla områden. Ingen rekrytering sker avseende tidigare vakanser och neddragningar av ett antal medarbetare pågår i alla delar av koncernen.
 • Kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande av densamma kommer, enligt reglerna i ABL 25 kap. 15 §, att läggas fram på en första kontrollstämma. Denna första kontrollstämma sammanfaller med årsstämman.
 • Årsstämman i Eniro AB (publ) flyttades fram till den 16 juni 2020.
Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec
MSEK 2020 2019 2019/20 2019
Rörelseintäkter 229 275 1 014 1 060
EBITDA 19 24 71 76
Justerad EBITDA 19 24 87 92
Rörelseresultat -615 -20 -991 -396
Periodens resultat -652 -38 -1 248 -634
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 9 36 51
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser 966 966 966 920
 

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 16.45 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,7 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar