ENIROS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2019

Report this content

Eniro publicerar delårsrapport för januari – september 2019. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

TREDJE KVARTALET: JULI – SEPTEMBER 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 254 MSEK (356), en minskning med 29 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 9 procent.
 • EBITDA uppgår till 2 MSEK (60), i vilket förlust vid avyttring av aktier i dotterbolag om 32 MSEK ingår. Justerat EBITDA uppgår till 27 MSEK (62). EBITDA-marginalen uppgick till 0,8 procent (16,9).
 • Periodens resultat uppgick till -526 MSEK (-21). Minskningen beror på nedskrivning av uppskjutna skattefordringar och immateriella tillgångar till följd av tidsförskjutning i affärsplanen.
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -7,90 SEK (-0,33) före och efter utspädning.
 • Magdalena Bonde tillträdde som koncernchef och verkställande direktör den 17 juli 2019.
 • Bolagets aktiekapital har minskats för avsättning till fritt eget kapital till 53,4 MSEK, utan indragning av aktier.
 • Eniro avyttrade Proff-bolagen till Asiakastieto Group Plc samt UC AB, varvid kontant köpeskilling om 120 MSEK samt en ränta om 3 MSEK erlades på tillträdesdagen den 1 juli 2019.
 • Eniro påkallade skiljeförfarande mot Asiakastieto Group Plc samt UC AB avseende krav på ytterligare köpeskilling samt upplupen men ej erlagd ränta.
 • Styrelsen har beslutat att genomföra en genomgång av koncernens långsiktiga kapitalstruktur.

NIOMÅNADERSPERIODEN: JANUARI – SEPTEMBER 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 814 MSEK (1 073), en minskning med 24 procent. Justerat för avyttrade enheter var minskningen 9 procent.
 • EBITDA uppgår till 54 MSEK (169), i vilket förlust vid avyttring av aktier i dotterbolag om 32 MSEK ingår. Justerat EBITDA uppgår till 72 MSEK (171). EBITDA-marginalen uppgick till 6,6 procent (15,8).
 • Periodens resultat uppgick till -589 MSEK (-31).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -8,88 SEK (-0,51) före och efter utspädning.

 

 

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Okt-sep Jan-dec
MSEK 2019* 2018 2019* 2018 2018/19 2018
Rörelseintäkter 254 356 814 1 073 1 134 1 393
EBITDA 2 60 54 169 91 206
Justerad EBITDA 27 62 72 171 110 209
Rörelseresultat -342 21 -370 52 -935 -513
Periodens resultat -526 -21 -589 -31 -1 146 -588
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 9 10 18 37 45
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -910 -868 -910 -868 -910 -822

* Effekter av IFRS 16 Leasing är medtagna år 2019 men inte 2018, se vidare Not 1.


För ytterligare information kontakta:

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 kl. 20.30 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5.2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.