Eniros halvårsrapport januari – juni 2019

Eniro publicerar halvårsrapport 2019. Rapporten finns att ladda ned på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

ANDRA KVARTALET: APRIL – JUNI 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 285 MSEK (363), en minskning med 21 procent. Exklusive Eniro Polska som avyttrades oktober 2018, var minskningen 8 procent.
 • Omstruktureringskostnader uppgick i andra kvartalet till 12 MSEK (0).
 • EBITDA uppgick till 36 MSEK (61). EBITDA-marginalen uppgick till 12,6 procent (16,8).
 • Periodens resultat uppgick till -25 MSEK (-13).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,39 SEK (-0,21) före och efter utspädning.
 • Ny styrelse efter årsstämman den 9 maj 2019; Omval av Johnny Sommarlund, Magdalena Bonde och Henrik Salwén samt nyval av Arne Myhrman och Urban Hilding. Arne Myhrman valdes till styrelsens ordförande.
 • Magdalena Bonde har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder den 18 juli 2019.
 • Avtal om försäljning av Proff ingicks den 20 maj. Köpare var Asiakastieto Group Plc samt UC AB. Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK samt en ränta om ca 3 MSEK. Transaktionen är genomförd i juli månad.
 • I enlighet med årsstämmans beslut den 9 maj 2019, har aktiekapitalet i Eniro AB minskats med 557 MSEK till ca 641 MSEK för täckning av förlust. Minskningen har skett utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskat.

HALVÅRET: JANUARI – JUNI 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 560 MSEK (717), en minskning med 22 procent. Exklusive Eniro Polska var minskningen 9 procent.
 • EBITDA minskade med 45 procent till 60 MSEK (109). EBITDA-marginalen uppgick till 10,7 procent (15,2).
 • Periodens resultat uppgick till -63 MSEK (-10).
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till -0,98 SEK (-0,18) före och efter utspädning.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Avyttring av Proff-bolagen till Asiakastieto Group Plc samt UC AB genomfördes den 1 juli 2019, varvid kontant köpeskilling om 120 MSEK jämte en ränta om ca 3 MSEK erhölls.

 

Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jul-jun Jan-dec
MSEK 2019 2018 2019 2018 2018/19 2018
Rörelseintäkter 285 363 560 717 1 236 1 393
EBITDA 36 61 60 109 157 206
Justerad EBITDA 35 60 47 109 147 209
Rörelseresultat -8 22 -28 31 -572 -513
Periodens resultat -25 -13 -63 -10 -641 -588
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 20 6 9 42 45
Räntebärande nettolåneskuld exklusive konvertibellån och pensionsförpliktelser -988 -830 -988 -830 -988 -822

För ytterligare information kontakta:

Örjan Frid, President and CEO, Eniro, tel. +46-70 561 1615 

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019, kl 08.30 CET.

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar