Eniros valberedning och årsstämma 2018

Eniros årsstämma kommer att hållas den 25 april 2018 i Kista

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av valberedning på Eniros årsstämma 2017 har större ägare i Eniro utsett en valberedning baserat på de röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2017, med styrelsens ordförande Björn Björnsson som sammankallande.

I valberedningen ingår:

  • Per Helander, eget innehav
  • Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag
  • Ilija Batljan, eget innehav och via bolag
  • Björn Björnsson, styrelseordförande i Eniro.

Valberedningen har utsett Sebastian Jahreskog till sin ordförande.

Valberedningen har beslutat att adjungera följande personer till valberedningen

  • Johnny Sommarlund (utsedd av MGA Holding AB, som accepterat utbyteserbjudandena för preferensaktier och konvertibla skuldebrev)
  • Tedde Jeansson (initiativtagare till garantikonsortiet för kontantemissionen och som accepterat utbyteserbjudandet för konvertibla skuldebrev)
  • Joachim Berner, styrelseledamot i Eniro.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, val av styrelse, val av styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer, revisorsavoden, val av ordförande på årsstämma, samt process för inrättande av nästa års valberedning.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 28 februari 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande via e-post till ir@eniro.com  senast den 7 mars 2018, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Jahreskog, Valberedningens ordförande, tel + 352 621 188 862

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar