Kallelse till årsstämma i Eniro AB

Välkommen till årsstämma i Eniro AB (publ), org. nr 556588–0936, (”Eniro” eller ”Bolaget”) onsdagen den 7 juni 2017 kl. 11.00 i Summits lokaler, Kista Timebuilding, Kistagången 12, i Kista. Inregistrering till stämman och servering av kaffe och kaka börjar kl. 10.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 31 maj 2017, och
 • anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 31 maj 2017.

Anmälan kan göras skriftligen till Eniro AB, ”Årsstämman”, Box 7832, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 44 på vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. Aktieägare som är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig på Eniros hemsida, www.enirogroup.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd onsdagen den 31 maj 2017 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två personer att justera stämmans protokoll
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2016
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncern­revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
 14. Beslut om arvode till styrelsen
 15. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 16. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
 17. Beslut om arvode till revisorer
 18. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 19. Beslut rörande valberedning
 20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 21. Beslut om

a) ändring av bolagsordningen (införande av nytt aktieslag med omvandlingsförbehåll), b) ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet), c) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, d) minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier, e) riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av preferensaktier, f) riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler, g) riktad nyemission av stamaktier av serie B till Bolagets långivande banker, h) fondemission och i) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

 22.  Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

23.  Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Eniros valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av Sebastian Jahreskog (eget innehav och via bolag), valberedningens ordförande, Joakim Falkner (utsedd av aktieägaren Per Helander), Ilija Batljan (eget innehav och via bolag) och Björn Björnsson (styrelseordförande i Eniro).

Valberedningen föreslår att advokat Axel Calissendorff väljs till stämmans ordförande.

Punkt 12 – Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 beslutar att utdelning inte ska utgå, varken på stam- eller preferensaktier.

Punkt 13 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska ha fyra styrelseledamöter och inga suppleanter (oföränd­rat).

Punkt 14 – Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen (oförändrade):

 • 1 100 000 kr till styrelsens ordförande och 420 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna, 
 • 150 000 kr till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, och
 • 150 000 kr till ordföranden i ersättningsutskottet och 75 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Punkt 15 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

 • omval av Joachim Berner, Björn Björnsson, Örjan Frid och Ola Salmén till styrelseledamöter, och
 • omval av Björn Björnsson som styrelsens ordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Punkt 16 – Antalet revisorer

Valberedningen föreslår att Bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisors­suppleant.

Punkt 17 – Arvode till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

Punkt 18 – Val av revisorer

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2018. PricewaterhouseCoopers har meddelat Bolaget att Michael Bengtsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation baserad på ett anbuds­förfarande i vilket två revisionsbolag lämnat anbud.

Punkt 19 – Valberedning

Valberedningen föreslår att en valberedning ska inrättas enligt följande (oförändrat förslag).

Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning* över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktie­ägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens samman­sättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt starkaste ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som har de största aktie­inne­haven i Bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelse­ledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats.

*Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Punkt 20 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2017 fattar beslut om att, för tiden fram till årsstämman 2018, anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses VD och övriga personer i koncernledningen, för närvarande tre personer.

Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av fast lön, rörlig kontant lön samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner. Vid årsstämman 2016 beslutades om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner (2016/2019). Ersättningsutskottet och styrelsen har sett över ersättningsstrukturerna i koncernen och föreslår därför något förändrade riktlinjer för ersättning jämfört med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2016. Något nytt långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram föreslås inte årsstämman 2017 och rörliga lönedelar har begränsats.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Mål för den rörliga kontantlönen ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2017 och ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, såväl gemensamma som individuella mål, och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Den rörliga kontantlönen begränsas till maximalt 40 procent av den fasta lönen. För VD utgår f n ingen rörlig kontantlön. Styrelsen bestämmer den rörliga kontanta lönen baserat på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premie­baserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om maximalt 12 månader och avgångsvederlag utgår inte. Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden normalt sex månader. För VD Örjan Frid gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag utgår inte. Övriga ersättningar och förmåner, t ex tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De riktlinjer som godkändes av årsstämman 2016 har följts.

Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2017 vid 50 procents måluppfyllnad för ledande befattningshavare är ca 0,5 mkr och vid 100 procents måluppfyllnad ca 1 mkr exklusive sociala avgifter baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.

Punkt 21 – Bolagsordning, minskning av aktiekapitalet, nyemission, bemyndigande m m

Bakgrund

Eniro har i samverkan med Bolagets långivande banker överenskommit om en rekapitaliseringsplan som offentliggjordes av Bolaget den 3 april 2017. Den kan sammanfattas i följande huvudpunkter:

 • Utbyteserbjudanden till innehavare av preferensaktier och innehavare av konvertibler att byta dessa mot stamaktier av serie A i Bolaget. Punkterna nedan är villkorade av att Utbyteserbjudandena accepteras i erforderlig omfattning. 
 • Omvandling av 150 mkr i banklån till stamaktier av serie B i Bolaget.
 • Kontantemission av stamaktier av serie A om ca 275 mkr med teckningsrabatt, att användas för amortering av banklån. Kontantemissionen ska tecknas med företrädesrätt för stamaktie­ägare i Bolaget per en av styrelsen fastställd avstämningsdag (preliminärt i slutet av juli 2017) och därutöver av vissa andra teckningsberättigade.
 • Avskrivning av Eniros banklån med samma belopp som tillförs Bolaget genom Kontantemissionen, dock högst 275 mkr.
 • Teckningsåtagande genom kvittning av bankskuld av Bolagets långivande banker, avseende motsvarande antal aktier som inte tecknas av övriga teckningsberättigade i Kontantemissionen. De aktier som Bolagets långivande banker således kan komma att teckna ska vara stamaktier av serie B i Bolaget.
 • Eventuell riktad nyemission av stamaktier av serie B i Bolaget genom kvittning av banklån där kvittningsbeloppet ska motsvara det belopp som bankerna tecknar genom sitt
  Teckningsåtagande.     
 • Nya banklånevillkor med lägre amorteringskrav, sänkt ränta och krav på finansiella nyckeltal som är bättre anpassade till Bolagets nya affärsplan.

Rekapitaliseringsplanen förutsätter att ett antal beslut fattas av bolagsstämma. En del åtgärder förutsätter efterföljande styrelsebeslut, i huvudsak baserade på bemyndiganden beslutade av stämma.

Styrelsens förslag till beslut föranledda av rekapitaliseringsplanen

Styrelsens förslag till beslut under punkterna a) – i) är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – i) ska antas som ett beslut. Beslut enligt punkterna a) – i) kan komma att registreras tillsammans eller helt eller delvis separat.

a)    Ändring av bolagsordningen (införande av nytt aktieslag med omvandlingsförbehåll)

För att möjliggöra nyemission av stamaktier av serie B till Bolagets långivande banker under punkterna g) och i) föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras genom införande av ett nytt aktie­slag, stamaktier av serie B, med omvandlingsförbehåll enligt följande. Styrelsen föreslår vidare att befintliga stamaktier härefter ska vara stamaktier av serie A.

Nuvarande lydelse § 4 (andra stycket): Föreslagen lydelse § 4 (andra stycket):


Aktier skall kunna ges ut i tre slag: stamaktier, preferensaktier och C-aktier. Varje stamaktie berättigar till en (1) röst. Varje preferensaktie och C-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier och C-aktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Preferens­aktier får ges ut till ett antal om högst 1 000 000 preferensaktier.   Aktier skall kunna ges ut i fyra slag: stamaktier serie A, stamaktier serie B, preferensaktier och C‑aktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en (1) röst. Varje stamaktie av serie B, preferensaktie och C-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Stamaktier av serie A och B och C-aktier får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan ges ut enligt denna bolagsordning. Preferensaktier får ges ut till ett antal om högst 1 000 000 preferensaktier.  
Föreslagen lydelse § 4 (nytt åttonde stycke):
Stamaktie av serie B skall på begäran av innehavare kunna omvandlas till stamaktie av serie A. Begäran därom skall skriftligen göras hos bolaget, varvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Bolaget skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämnings-registret.

b)    Ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet)

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, emissioner och bemyndigande under punkterna c) ‑ i) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ytterligare ändring i den föreslagna bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse § 4 (första stycket): Föreslagen lydelse § 4 (första stycket):
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 450 000 000 kronor och högst 1 800 000 000 kronor.
Nuvarande lydelse § 5: Föreslagen lydelse § 5: 
Antalet aktier skall uppgå lägst till 300 000 000 aktier och högst till 1 200 000 000 aktier.  Antalet aktier skall uppgå lägst till 2 500 000 000 aktier och högst till 10 000 000 000 aktier.

Ändringen förutsätter genomförande av de aktiekapitalminskningar och de riktade nyemissioner till innehavare av preferensaktier och konvertibler som styrelsen föreslår stämman.

c)    Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

För att möjliggöra genomförande av de nyemissioner som föreslås nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital utan indragning av aktier enligt följande:

 1.      Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.

2.      Aktiekapitalet ska minskas med ett belopp motsvarande 0,82 kr per utgiven aktie i Bolaget. Aktiekapitalet minskas med 435 491 381 kr, eller med det högre belopp, dock högst 545 245 226,46 kr, som kan komma att följa av mellankommande konvertering av konvertibler under Bolagets konvertibellån 2015/2020. Aktiekapitalet uppgår vid tidpunkten för styrelsens förslag till 531 087 050 kr.

3.      Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier vilket innebär att aktiens kvot­värde minskas från 1,00 kr till 0,18 kr (18 öre).

4.      Minskning av aktiekapitalet förutsätter antagande av ny bolagsordning.

5.      Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Minskningen förutsätter genomförande av den minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier och de riktade nyemissioner till innehavare av preferensaktier och konvertibler som styrelsen föreslår stämman.

d)    Minskning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital genom indragning av preferensaktier enligt följande:

 1.      Minskning av aktiekapitalet ska ske för återbetalning till preferensaktieägare.

2.      Aktiekapitalet ska minskas med 0,18 kr (18 öre) per inlöst preferensaktie. Aktiekapitalet minskas med högst 180 000 kr genom indragning av högst 1 000 000 preferensaktier.

3.      För varje inlöst preferensaktie erhålles ett belopp om 400 kr (inlösenbeloppet). Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med 399,82 kr.

4.      Minskningen av aktiekapitalet ska ske genom indragning av samtliga preferensaktier som innehas av de preferensaktieägare som meddelat att de accepterar Bolagets erbjudande om inlösen.

5.      Rätten att få preferensaktie inlöst förutsätter att preferensaktieägaren tecknar stamaktier av serie A i Bolaget. Inlösenbeloppet ska i sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie A i Bolaget. Till den del inlösenbeloppet inte räcker till betalning av tecknad hel stamaktie av serie A ska överstigande belopp efterges av tecknaren utan kompensation. Ränta utgår inte på inlösenbeloppet.

6.      Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag.

7.      Anmälningstiden löper under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den 4 juli 2017 (vilken infaller efter avstämningsdagen). Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningstiden.

8.      Inlösenbeloppet förfaller till betalning i samband med anmälan om inlösen.

9.      Minskningen av aktiekapitalet förutsätter antagande av ny bolagsordning.

10.    Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Minskningen förutsätter genomförande av (i) den till innehavare av preferensaktier riktade nyemissionen av stamaktier av serie A som styrelsen föreslår stämman och (ii) den till innehavare av konvertibler riktade nyemissionen av stamaktier av serie A som styrelsen föreslår stämman.

e)    Riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ökas med högst 232 258 064,40 kr genom nyemission av högst 1 290 322 580 stamaktier av serie A. Följande villkor ska gälla för nyemissionen:

 1.     De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av preferensaktier i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget lämnar erbjudande till innehavare av preferensaktier respektive konvertibler i Bolaget om utbyte av samtliga utestående preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterande stamaktier av serie A (”Utbyteserbjudandet”) i enlighet med den rekapitaliseringsplan som överenskommits mellan Bolaget och dess långivande banker. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i Bolagets intresse att Bolagets aktiekapitalstruktur ändras genom att utestående preferensaktier utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie A på det sätt som Utbyteserbjudandet innebär.

2.     Nyemissionens genomförande förutsätter att (i) preferensaktieägare representerande minst 95 procent av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget anmäler innehavda preferensaktier för inlösen i Utbyteserbjudandet och tecknar sig i denna nyemission av stamaktier av serie A och (ii) innehavare av konvertibler i Bolaget som sammantaget motsvarar minst 95 procent av det totala utestående lånebeloppet tecknar sig i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie A som styrelsen föreslår stämman. Bolagets styrelse kan, efter godkännande av Bolagets långivande banker, besluta att fullfölja nyemissionen även vid lägre anslutningsgrad.

3.     Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den 4 juli 2017.

4.     Överteckning kan ej ske.

5.     Teckningskursen ska uppgå till 0,31 kr (31 öre) per ny stamaktie av serie A. Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av den volymvägda genomsnittskursen för varje handelsdag under perioden den 20 mars till och med den 31 mars 2017 för Bolagets stamaktie enligt Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista.

6.     Tilldelning av stamaktier av serie A ska motsvara aktietecknares inlösenbelopp i Utbyteserbjudandet.

7.     Betalning för nyemitterade stamaktier av serie A ska erläggas kontant samtidigt som teckning sker. Styrelsen kan komma att medge kvittning med stöd av 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

8.     Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

9.     De nyemitterade stamaktierna av serie A ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

10.  Nyemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.

11.  Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

f)     Riktad nyemission av stamaktier av serie A till innehavare av konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ökas med högst 136 393 548,30 kr genom nyemission av högst 757 741 935 stamaktier av serie A. Följande villkor ska gälla för nyemissionen.

 1.     De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av innehavare av konvertibler i Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget lämnar erbjudande till innehavare av preferensaktier respektive konvertibler i Bolaget om utbyte av samtliga utestående preferensaktier respektive konvertibler mot nyemitterade stamaktier av serie A (”Utbyteserbjudandet”) i enlighet med den rekapitaliseringsplan som överenskommits mellan Bolaget och dess långivande banker. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i Bolagets intresse att Bolagets aktiekapitalstruktur ändras genom att utestående konvertibler utbyts mot nyemitterade stamaktier av serie A på det sätt som Utbyteserbjudandet innebär.

2.     Nyemissionens genomförande förutsätter att (i) innehavare av konvertibler i Bolaget som sammantaget motsvarar minst 95 procent av det totala utestående lånebeloppet tecknar sig i denna nyemission av stamaktier av serie A och (ii) preferensaktieägare representerande minst 95 procent av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget anmäler innehavda preferensaktier för inlösen i Utbyteserbjudandet och tecknar sig i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie A som styrelsen föreslår stämman. Bolagets styrelse kan, efter godkännande av Bolagets långivande banker, besluta att fullfölja nyemissionen även vid lägre anslutningsgrad.

3.     Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den 4 juli 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

4.     Överteckning kan ej ske.

5.     Teckningskursen ska uppgå till 0,31 kr (31 öre) per ny stamaktie av serie A. Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av den volymvägda genomsnittskursen för varje handelsdag under perioden den 20 mars till och med den 31 mars 2017 för Bolagets stamaktie enligt Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista.

6.     Betalning för nyemitterade stamaktier av serie A ska ske genom kvittning av aktietecknares lånefordran på Bolaget samtidigt som teckning sker, varvid lånefordran ska åsättas ett värde motsvarande 90 procent av dess nominella belopp. Den del av aktietecknares på sådant sätt värderade lånefordran som inte motsvarar en hel ny stamaktie av serie A efterges av aktietecknaren och återbetalas inte.

7.     De nyemitterade stamaktierna av serie A ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

8.     Nyemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.

9.     Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

g)    Riktad nyemission av stamaktier av serie B till Bolagets långivande banker

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ökas med högst 87 096 774,06 kr genom nyemission av högst 483 870 967 stamaktier av serie B. Följande villkor ska gälla för nyemissionen.

 1.     De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga tecknas av Bolagets långivare enligt Bolagets banklåneavtal (”Bankerna”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget träffat en överenskommelse med Bankerna om förändrad kapitalstruktur och nya lånevillkor. Som ett led i överenskommelsen har Bankerna åtagit sig att teckna nyemitterade stamaktier av serie B på villkor att betalning ska ske genom kvittning av del av utestående lånefordran. Styrelsen gör bedömningen att det ligger i Bolagets intresse att Bolagets aktiekapitalstruktur ändras genom att nuvarande banklån kvittas mot nyemitterade stamaktier av serie B på det sätt som överenskommelsen innebär.

2.     Nyemissionens genomförande förutsätter att (i) innehavare av konvertibler i Bolaget som sammantaget motsvarar minst 95 procent av det totala utestående lånebeloppet tecknar sig i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie A som styrelsen föreslår stämman och (ii) preferensaktieägare representerande minst 95 procent av samtliga utestående preferens­aktier i Bolaget anmäler innehavda preferensaktier för inlösen i Bolagets utbyteserbjudande och tecknar sig i den till dem riktade nyemissionen av stamaktier av serie A som styrelsen föreslår stämman. Bolagets styrelse kan, efter godkännande av Bolagets långivande banker, besluta att fullfölja nyemissionen även med lägre anslutningsgrad.

3.     Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista inom tre (3) bankdagar från utgången av den teckningsperiod som gäller för Bolagets utbyteserbjudande. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

4.     Överteckning kan ej ske.

5.     Teckningskursen ska uppgå till 0,31 kr (31 öre) per stamaktie av serie B. Teckningskursen har fastställts mot bakgrund av den volymvägda genomsnittskursen för varje handelsdag under perioden den 20 mars till och med den 31 mars 2017 för Bolagets stamaktie enligt Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista.

6.     Betalning för nyemitterade stamaktier av serie B ska ske genom kvittning av aktietecknares lånefordran på Bolaget samtidigt som teckning sker, varvid lånefordran ska åsättas ett värde motsvarande 100 procent av dess nominella belopp.

7.     Nyemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning. Enligt sådan bolagsordning kommer stamaktier av serie B att omfattas av omvandlingsförbehåll.

8.     De nyemitterade stamaktierna av serie B ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

9.     Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

h)    Fondemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ökas genom fondemission i enligt med följande:

 1.     Fondemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 34 000 000 kr genom överföring av medel från fritt eget kapital.

2.     Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

3.     Fondemissionen är villkorad av och ska genomföras endast om Bolagets aktiekapital vid registrering av ovan angivna beslut c) – g) annars inte skulle uppgå till minst det belopp som aktiekapitalet minskats med enligt stämmans beslut.

4.     Fondemissionen förutsätter antagande av ny bolagsordning.

5.     Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

i)     Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att genomföra den rekapitaliseringsplan som överenskommits mellan Bolaget och dess långivande banker. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, inklusive att i förekommande fall överföra medel till Bolagets bundna egna kapital.

Punkt 22 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt får ske med högst så många stamaktier som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt för riktade nyemissioner. Vid nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare får teckningskursen sättas till lägre belopp än aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, inklusive att i förekommande fall överföra medel till Bolagets bundna egna kapital.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 21 och 22 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 531 087 050 aktier, varav 530 087 050 stamaktier med en röst vardera och 1 000 000 preferensaktier med en tiondels röst vardera, vilket motsvarar totalt 530 187 050 röster. Bolaget äger vid samma tidpunkt 1 703 266 egna stamaktier, motsvarande lika många röster, som inte kan företrädas på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Kistagången 12 i Kista, och på Bolagets hemsida, www.enirogroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

______________________

Stockholm i maj 2017

Eniro AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Eniro AB is available in English on

www.enirogroup.com. 

För mer information, vänligen kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Om oss

Eniro är ett nordiskt techbolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokal domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 5,2 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar