Kallelse till årsstämma i Eniro AB

Report this content

Välkommen till årsstämma i Eniro AB (publ), org. nr 556588–0936, (”Eniro” eller ”Bolaget”) onsdagen den 25 april 2018 kl. 15.00 i Helios lokaler, Kista Timebuilding, Kistagången 12, i Kista. Inregistrering till stämman och servering av kaffe och kaka börjar kl. 14.00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, och
 • anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 19 april 2018.

Anmälan kan göras skriftligen till Eniro AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 44 på vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00. Aktieägare som är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig på Eniros hemsida, www.enirogroup.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd torsdagen den 19 april 2018 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två personer att justera stämmans protokoll
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2017
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncern­revisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 12. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 14. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
 15. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 17. Beslut rörande valberedning
 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 19. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, b) sammanläggning av stamaktier och c) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
 21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
 22. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Till följd av ändrade ägarförhållanden efter genomförandet av Eniros rekapitalisering under 2017, har Eniros valberedning ändrat sammansättning. Eniros valberedning inför årsstämman 2018 utgörs av Arne Myhrman, valberedningens ordförande (utsedd av LMK Venture Partners), Johnny Sommarlund (utsedd av MGA Placeringar AB), Ilija Batljan (eget innehav och via bolag), Tedde Jeansson (eget innehav och via bolag) och Joachim Berner (styrelseordförande i Eniro).

Valberedningen föreslår att advokat Ingrid Westin Wallinder väljs till stämmans ordförande.

Punkt 12 – Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar att utdelning inte ska utgå, varken på stam- eller preferensaktier.

Punkt 13 – Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att:

 • styrelsen ska ha fyra styrelseledamöter och inga suppleanter (oföränd­rat), och
 • antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant (oförändrat).

Punkt 14 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

 • 750 000 kr till styrelsens ordförande (sänkning med 350 000 kr) och 400 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna (sänkning med 20 000 kr),
 • utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete (tidigare 150 000 kr till utskottsordförande och 75 000 kr till utskottsledamot),
 • 1 500 kr per möte till envar arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt
 • revisorsarvode enligt godkänd räkning

Punkt 15 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens arbete med förslag till styrelse fortgår och valberedningen har meddelat bolaget att förslaget kommer att tillställas bolaget så snart det är klart.

Punkt 16 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2019. PricewaterhouseCoopers har meddelat Bolaget att Michael Bengtsson fortsätter som huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker.

Punkt 17 – Valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 beslutar om följande riktlinjer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag, i huvudsak likalydande med tidigare år, att gälla tills vidare tills annat beslut fattas av bolagsstämma.

Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning* över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De fyra största aktie­ägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den röstmässigt största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fyra största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens samman­sättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de fyra röstmässigt största ägarna. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som har de största aktie­inne­haven i Bolaget och som inte redan har utsett ledamot i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelse­ledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämman. Valberedningen ska också, i förekommande fall, framlägga förslag till årsstämman avseende förändringar i gällande riktlinjer för valberedningen. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats.

*Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

Punkt 18 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 fattar beslut om att, för tiden fram till årsstämman 2019, anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslaget inför årsstämman 2018 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2017.

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga personer i koncernledningen (för närvarande fyra personer).

Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av fast lön, rörlig kontant lön samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner. Vid årsstämman 2016 beslutades om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner (2016/2019).

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Rörliga lönedelar ska fortsatt begränsas. Mål för den rörliga kontanta lönen ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2018 och ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, såväl gemensamma som individuella mål, och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Den rörliga kontanta lönen begränsas till maximalt 40 procent av den fasta lönen. För VD utgår för närvarande ingen rörlig kontant lön. Styrelsen bestämmer den rörliga kontanta lönen baserad på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Utbetalning av del av den rörliga lönen ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig.

Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen.

Då Bolaget initierar uppsägning gäller en uppsägningstid om normalt sex månader, men maximalt 12 månader och avgångsvederlag utgår inte. Vid uppsägning från den anställdes sida är uppsägningstiden normalt sex månader. För VD Örjan Frid gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag utgår inte.

Övriga ersättningar och förmåner, t ex tjänstebil och sjukförsäkring, ska vara marknadsmässiga.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2017 har följts.

Kostnaden för kontant rörlig ersättning för 2018 vid 50 procent måluppfyllnad för ledande befattningshavare är ca 0,5 mkr och vid 100 procent måluppfyllnad ca 1 mkr, exklusive sociala avgifter, baserat på koncernledningens nuvarande sammansättning.

Punkt 19 – Bolagsordning, sammanläggning av stamaktier och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en sammanläggning av stamaktier. Till följd av de nyemissioner som föranletts av Eniros rekapitaliseringsplan har antalet stamaktier i Bolaget kommit att öka markant. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i Bolaget. I anledning av förslaget om sammanläggning, föreslår styrelsen även en ändring av Bolagets bolagsordning avseende gränserna för antalet aktier, samt ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier. Syftet med bemyndigandet är att ersätta garanten för de aktier som garanten tillhandhåller i sammanläggningen i syfte att hos envar aktieägare uppnå ett antal stamaktier av serie A som är jämt delbart med 100. Baserat på förhållanden i anslutning till offentliggörandet av denna kallelse, beräknas garanten komma att tillhandahålla högst cirka 900 000 stamaktier av serie A.

Styrelsens förslag till beslut under punkterna a) – c) nedan ska antas som ett beslut och är villkorade av att samtliga antas av stämman. Beslut enligt punkterna a) – c) kan komma att registreras tillsammans eller helt eller delvis separat.

a) Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra sammanläggning enligt punkt b) nedan, föreslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra gränserna för antalet aktier i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse § 5:  ”Antalet aktier skall uppgå lägst till 2 500 000 000 aktier och högst till 10 000 000 000 aktier.” Föreslagen lydelse § 5: ”Antalet aktier skall uppgå lägst till 25 000 000 aktier och högst till 100 000 000 aktier.”

b) Sammanläggning av stamaktier

Styrelsen föreslår en sammanläggning av Bolagets stamaktier 1:100, innebärande att 100 stamaktier av serie A läggs samman till en (1) stamaktie av serie A, och att 100 stamaktier av serie B läggs samman till en (1) stamaktie av serie B.

Preferensaktierna sammanlägges inte mot bakgrund av preferensaktiernas särställning med företrädesrätt framför stamaktierna, vilken företrädesrätt kvarstår oförändrad även efter en sammanläggning av stamaktierna.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

En aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal stamaktier av serie A som är jämnt delbart med 100 kommer av en garant (”Garanten”) att vederlagsfritt erhålla så många aktier av serie A (1-99 aktier) att aktieägarens innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, s k avrundning uppåt. Styrelsen avser därefter, med stöd av det bemyndigande som föreslås under punkt c) nedan, att besluta om en riktad nyemission av stamaktier av serie A till Garanten motsvarande det antal stamaktier av serie A som Garanten tillhandhållit för att aktieägares innehav ska bli jämnt delbart med 100.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet om sammanläggning som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att emittera aktier till den garant som tillhandhåller stamaktier i sammanläggningen. Nyemissionen med stöd av bemyndigandet får därför ske av högst så många stamaktier av serie A som garanten tillhandahåller till de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal stamaktier av serie A som är jämt delbart med 100. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant eller med kvittningsrätt. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, inklusive att överföra medel till Bolagets bundna egna kapital.

Punkt 20 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av Bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv får ske av preferensaktier.
 • Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm eller i blockaffärer inom ramen för vad som gäller enligt Nasdaq Stockholms regelverk.
 • Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
 • Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger
  tio (10) procent av totalt antal utgivna aktier i Bolaget.
 • Förvärv får ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet vid Nasdaq Stockholm.

Syftet med återköpet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa en ändamålsenlig kapitalstruktur. Bemyndigandet får endast nyttjas om Bolaget senast samtidigt med återköpet emitterar aktier till ett belopp motsvarande priset på de återköpta aktierna.

Punkt 21 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktie­ägarnas företrädesrätt får ske av så många stamaktier som motsvarar högst trettio (30) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt för riktade nyemissioner. Vid företrädesemission får teckningskursen sättas till lägre belopp än aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital, i syfte att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, samt i syfte att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, inklusive att i förekommande fall överföra medel till Bolagets bundna egna kapital.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 19, 20 och 21 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 6 624 702 322 aktier, varav 6 140 572 579 stamaktier av serie A med en röst vardera, 483 870 966 stamaktier av serie B med en tiondels röst vardera och 258 777 preferensaktier med en tiondels röst vardera, vilket motsvarar totalt 6 188 985 553,3 röster. Bolaget äger vid samma tidpunkt 1 703 266 egna stamaktier, motsvarande lika många röster, som inte kan företrädas på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, på Kistagången 12 i Kista, och på Bolagets hemsida, www.enirogroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Så snart valberedningen är klar med sitt arbete kommer valberedningens förslag och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse samt information om de styrelseledamöter som föreslås att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida.

______________________

Stockholm i mars 2018

Eniro AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Eniro AB is available in English on

www.enirogroup.com. 

Dokument & länkar