Kallelse till årsstämma i Eniro AB

Report this content

Välkommen till årsstämma i Eniro AB (publ), org. nr 556588–0936, (”Eniro” eller ”Bolaget”) tisdagen den 16 juni 2020 kl. 16.00 i Helios lokaler, Kista Timebuilding, Kistagången 12, i Kista. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RISK FÖR SPRIDNING AV CORONAVIRUSET

Vid tiden för utfärdandet av denna kallelse bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för spridning av coronaviruset (COVID-19) är mycket hög. För att minska den allmänna smittorisken är den nuvarande rekommendationen från myndigheten att undvika folksamlingar och trängsel.

Bolaget lägger stor vikt vid dess aktieägares och personals välbefinnande samt aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter på årsstämman. Med anledning av detta kommer bolaget att vidta följande säkerhetsåtgärder i syfte att minska risken för spridning av coronaviruset på årsstämman:

 • Årsstämman kommer att vara så effektiv och koncis som möjligt.
 • Det kommer inte vara några informella möten med bolagets representanter i samband med årsstämman. Deltagandet från bolaget (inklusive styrelseledamöter och koncernledning) kommer att vara begränsat till ett minimum.
 • Mat eller dryck kommer inte att serveras före, under eller efter årsstämman.
 • Aktieägarna ges möjlighet att utöva sin rösträtt vid årsstämman per post.

Bolaget vill understryka att aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning har möjlighet att undvika att närvara vid årsstämman personligen och i stället utöva sin rösträtt per post (se avsnittet "Poströstning" nedan) alternativt utse ett ombud som kan rösta för deras räkning (se avsnittet "Ombud och fullmaktsformulär" nedan). Bolaget rekommenderar poströstning för alla som uppvisar sjukdomssymptom eller som har varit i kontakt med personer som uppvisar sjukdomssymptom eller som tillhör en riskgrupp.

Omfattningen av den fortsatta spridningen av coronaviruset är alltjämt svår att bedöma och bolaget följer utvecklingen noggrant. Om ytterligare ändringar rörande årsstämman behöver vidtas kommer information om detta att publiceras på bolagets webbplats, www.enirogroup.com.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020, och
 • anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 12 juni 2020.

Anmälan kan göras skriftligen till Eniro AB, ”Årsstämma”, Eniro AB, Box 7044, 164 07 Kista eller via mail bolagsstamma@eniro.com. Aktieägare som är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig på Eniros hemsida, www.enirogroup.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd onsdagen den 10 juni 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

POSTRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman per post. Vid poströstning ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.enirogroup.com. Observera att poströster måste vara bolaget tillhanda på den adress som anges i poströstningsformuläret senast fredagen den 12 juni 2020.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, i stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida, www.enirogroup.com under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investerare" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två personer att justera stämmans protokoll
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2019
 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har följts
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 14. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
 15. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
 16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna och beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation
 19. Beslut om stöd för ackordserbjudande, ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
 21. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Eniros valberedning inför årsstämman 2020 utgörs av Theodor Jeansson, valberedningens ordförande (eget innehav), Ilija Batljan (eget innehav och via bolag), Johnny Sommarlund (utsedd av MGA Placeringar AB), Carl Rosvall (utsedd av Hajskäret Invest AB) och Arne Myhrman (styrelseordförande i Eniro).

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Arne Myhrman väljs till stämmans ordförande.

Punkt 11 – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att utdelning inte ska utgå, varken på stam- eller preferensaktier och att resultatet enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning.

Punkt 13 – Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att:

 • styrelsen ska ha fem styrelseledamöter (oförändrat) och inga suppleanter (oförändrat), och
 • antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant (oförändrat).

Punkt 14 – Arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor:

 • totalt 1 755 000 kronor (en minskning med totalt 595 000 kronor) att fördelas med 675 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 75 000 kronor) och 360 000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna ej anställda i bolaget (en minskning med 40 000 kronor per styrelseledamot som ej är anställda i bolaget),
 • utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för utskottsarbete (oförändrat),
 • 1 500 kr per möte till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode) (oförändrat), samt
 • revisorsarvode enligt godkänd räkning.

                                                                                                     

Punkt 15 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

 • att till styrelseledamöter omväljs Johnny Sommarlund, Henrik Salwén, Magdalena Bonde, Urban Hilding och Arne Myhrman, samt
 • att Arne Myhrman omväljs som styrelsens ordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns tillgänglig på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

Punkt 16 – Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers har meddelat Bolaget att Carl Fogelberg ska vara huvudansvarig revisor, förutsatt att omval sker. Valberedningen föreslår att en förnyad upphandling av revisor genomförs till årsstämman 2021.

Punkt 17 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om att, för tiden fram till årsstämman 2021, anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget inför årsstämman 2020 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019. Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga personer i koncernledningen (för närvarande totalt åtta personer).

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, rikt­linjer för ersättning till ledande befattningshavare om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Avvikelse ska redovisas i ersättningsrapporten inför nästkommande årsstämma.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Eniro har genomfört en förändringsresa från att vara ett katalogföretag och bolag inom online sök till att bli en partner inom digital marknadsföring till små- och medelstora företag. Med hänsyn till den snabbt föränderliga marknaden inom digital marknadsföring och i en utmanande tid har bolaget senaste åren arbetat hårt med att rekapitalisera bolaget samt genomdriva en ny strategi. Bolaget är för närvarande försatt i företagsrekonstruktion för att söka finna en långsiktig rekapitalisering av Bolaget och dess fortsatta drift. Styrelsen bedömer att det är kritiskt för att lyckas implementera bolagets affärsstrategi och att tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta.

Former av ersättning m.m.

Målsättningen är att Eniro ska erbjuda en marknadsmässig ersättning bestående av fast lön, eventuell rörlig kontant lön samt pensionsavsättningar och övriga ersättningar och förmåner. Härutöver kan bolagsstämman från tid till annan besluta om aktie- och aktiekursrelaterad ersättningar.

Den fasta lönen baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, kompetens och erfarenhet. Mål för eventuella rörliga kontanta lönedelar ska bestämmas av styrelsen med början den 1 januari 2020 och ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, såväl gemensamma som individuella mål, och vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Eventuella rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier baserade på utfallet av bolagets justerade EBITDA och omsättning. Syftet med dessa kriterier är att främja långsiktigt värdeskapande. Mätperioden för rörlig ersättning är 12 månader. Eventuella rörliga kontanta lönedelar begränsas till maximalt 40 procent av den fasta lönen. Bonusersättning är ej pensionsgrundande eller semestergrundande. Bolaget ska ha rätt att kräva återbetalning av rörlig lön om en utbetalning grundats på information som senare visat sig vara uppenbart felaktig. Utbetalning av del av eventuell rörlig lön ska vara villkorad av att de underliggande målen har uppnåtts på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ordinarie pensionsålder är 65 år. Eniros pensionspolicy är baserad på endera en individuell tjänstepensionsplan eller en premiebaserad pensionsplan med maximalt 35 procent av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner, t ex tjänstebil och sjuk­försäkring, ska vara marknadsmässiga och får som högst uppgå till 10 procent av den fasta lönen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstiden för verkställande direktören och ledande befattningshavare är normalt sex månader. Avgångsvederlag utgår inte.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen bestämmer eventuell rörlig kontant lön baserad på årsvisa utvärderingar av den enskilde befattningshavarens uppfyllande av målen. Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. Sedan 2018 fullgör hela styrelsen utskottets uppgifter.

Ersättningsutskottet ska (a) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, inklusive principer för rörliga ersättningar, ersättningar, inklusive utfall av rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören samt bolagsledningen (b) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för verkställande direktören och bolagsledningen, (c) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget samt (d) förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska läggas fram på årsstämman.

Ersättningsutskottet ska förbereda eventuella förslag till stämmobeslut avseende aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen, varvid särskilt ska anges motiven för programmet, väsentliga villkor, eventuell utspädning samt vad programmet kan beräknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall.

Den verkställande direktören ska inte delta vid beredning av beslut eller riktlinjer rörande den verkställande direktörens ersättning eller villkor.

De riktlinjer som beslutades av årsstämman 2019 har följts.

Punkt 18. Framläggande av kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över denna och beslut huruvida Bolaget ska gå i likvidation

Den 30 mars 2020 ansökte Bolaget om företagsrekonstruktion. Ansökan om företagsrekonstruktion godkändes av Solna Tingsrätt samma dag och Advokat Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt, utsågs till rekonstruktör.

Styrelsen har den 27 april 2020 upprättat en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen och revisorns yttrande över denna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enirogroup.com. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Bolagsstämman ska därför pröva om Bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen bedömer att de finns förutsättningar att återställa bolagets aktiekapital under den pågående företagsrekonstruktionen. Styrelsen förordar därför att stämman beslutar om fortsatt drift. Styrelsen har dock även i enlighet med aktiebolagslagen upprättat ett förslag till likvidation.

I första hand föreslår styrelsen fortsatt drift

Ett beslut om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma (tillika årsstämma) för att på nytt prova frågan om Bolaget ska gå i likvidation, en andra kontrollstämma. Inför den andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av Bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Med anledning av att styrelsen bedömer att det finns förutsättningar att återställa Bolagets aktiekapital under den pågående företagsrekonstruktionen föreslår styrelsen att stämman beslutar att Bolaget inte ska gå i likvidation.

I andra hand föreslår styrelsen att Bolaget går i likvidation

Trots att styrelsens rekommendation är att stämman beslutar om fortsatt drift är styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldigt att även upprätta förslag till stämman om att Bolaget ska gå i likvidation. Om bolagsstämman beslutar att Bolaget ska gå i likvidation föreslås att beslutet börjar gälla från den dag då Bolagsverket har registrerat beslutet och en likvidator har utsetts av Bolagsverket. Vid en likvidation förväntas ingen skifteslikvid utgå och således kan styrelsen inte uppge någon beräknad tidpunkt för skifte av Bolagets tillgångar. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Punkt 19. Beslut om stöd för ackordserbjudande, ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bolaget avser föreslå ett ackordserbjudande om 25 procent för Bolagets helt eller delvis oprioriterade fordringsägare. Bolaget har ställt säkerhet för skyldigheter enligt Bolagets obligation i form av aktiepant i Eniro Treasury AB. Obligationsinnehavarna kommer att delta i ackordserbjudandet med avseende på den andel av obligationsfordran som överstiger aktiepantens värde. I anslutning till ackordserbjudandet avser Bolaget att rikta ett emissionserbjudande avseende preferensaktier till fordringsägarna, i syfte att begränsa det kontantbelopp som kommer att erfordras för betalning av ackordslikviden. Emissions­erbjudandet kommer att rikta sig till obligationsägarna, även med avseende på den del av obligationsfordran som är säkerställd med aktiepant.

FÖRSLAG 1: STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG ENLIGT DENNA PUNKT 19

Mot bakgrund av ovanstående förslag föreslår styrelsen följande.

 1. Att stämman uttalar sitt stöd för ovanstående ackordserbjudande.
 1. Att stämman beslutar om att gränserna för aktiekapital och antal aktier ändras genom nedanstående ändringar i bolagsordningen.

Första stycket under § 4 ”Aktiekapital”, ska ha följande lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 000 kronor och högst 1 600 000 000 kronor.

§ 5 ”Antalet aktier”, ska ha följande lydelse:

Antalet aktier skall uppgå lägst till 400 000 000 aktier och högst till 1 600 000 000 aktier.

 1. Att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av preferensaktier av serie A i Bolaget till Bolagets borgenärer. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission(er) ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital och reglera Bolagets skulder.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som hon i sitt ställe utser, att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear. Styrelsens förslag 1 rörande ändringar i bolagsordningen enligt punkt 19.1(b) förutsätter för registrering hos Bolagsverket att styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt förslag i 19.1(c) och emitterar preferensaktier av serie A i tillräcklig omfattning.

FÖRSLAG 2: AKTIEÄGARFÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Bolaget har erhållit ett förslag från en aktieägare representerande 422 preferensaktier enligt aktieboken för Bolaget per den 30 april 2020. Aktieägaren föreslår att beslut tas om att ändra bolagsordningen så att den får samma lydelse som före 2020-03-02.

Mot bakgrund av styrelsens förslag 1 enligt denna punkt 19 om bl.a. ändring av bolagsordningen och att styrelsen ska bemyndigas att besluta om emission av preferensaktier av serie A för att möjliggöra en rekapitalisering av Bolaget inom ramen för företagsrekonstruktionen inte är förenligt med aktieägarens förslag 2 gör styrelsen bedömningen att aktieägarens förslag 2 inte ligger i Bolagets eller dess aktieägares bästa intresse och rekommenderar därför bolagsstämman att rösta för styrelsens förslag 1 ovan.

ÖVRIGT

Eftersom styrelsens förslag 1 och aktieägarens förslag 2 inte är förenliga med varandra måste förslagen ställas mot varandra. Aktieägarna måste således antingen rösta för styrelsens förslag 1, aktieägarens förslag 2 eller att avslå båda förslagen.

Punkt 20 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget. Nyemission med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske av så många stamaktier som motsvarar högst trettio (30) procent av det totala antalet utgivna stamaktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet första gången utnyttjas. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt för riktade nyemissioner. Vid företrädesemission får teckningskursen sättas till lägre belopp än aktiens marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemission ska kunna ske för att stärka Bolagets egna kapital, i syfte att möjliggöra förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, samt i syfte att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, inklusive att i förekommande fall överföra medel till Bolagets bundna egna kapital.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 19 och 20 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 66 832 187 aktier, varav 66 573 410 stamaktier av serie A med en röst vardera och 258 777 preferensaktier av serie B med en tiondels röst vardera, vilket motsvarar totalt 66 599 287,7 röster. Bolaget äger vid samma tidpunkt 17 037 egna stamaktier av serie A, motsvarande lika många röster, samt 3 368 preferensaktier av serie B med en tiondels röst vardera, som inte kan företrädas på stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Styrelsens och valberedningens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga hos Bolaget, på Kistagången 12 i Kista, och på Bolagets hemsida, www.enirogroup.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

______________________

Stockholm i maj 2020

Eniro AB (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Eniro AB is available in English on

www.enirogroup.com.

Dokument & länkar