Nedskrivningar av bokförda värden för goodwill i Eniro AB och rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018

Styrelsen i Eniro AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av bokförda värden för goodwill om totalt cirka -565 miljoner kronor. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2018. Eniro publicerar också idag sin rapport för fjärde kvartalet 2018 och helåret 2018

Eniros rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgår till -565 miljoner kronor, vilket inkluderar en nedskrivning av bokförda värden för goodwill med -565 miljoner kronor. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga ändringar i antaganden identifierats. I anslutning till bokslutsarbetet 2018 har gjorts en noggrann analys av bokförda värdena på koncernens rörelsetillgångar inklusive goodwill vilken resulterat i styrelsens nedskrivningsbeslut idag. Analysen innebär bland annat en bedömd förskjutning av framtida kassaflöden från den löpande verksamheten.

Med anledning av styrelsens beslut om nedskrivning av goodwill publiceras rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2018 idag den 11 februari 2019, istället för den föraviserade rapportdagen den 12 februari 2019.

Se bokslutskommunikén 2018 på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

För ytterligare information, kontakta:

Örjan Frid, VD Eniro, tel 08-553 310 00 

Hassan Tabrizi, finansdirektör, tel 08-553 310 00

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2019 klockan 21.45 CET. 

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 100 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.  

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases. 

Om oss

Eniro är ett Digitalt marknadsförings- och Online sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 6 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar