• news.cision.com/
  • Eniro/
  • Preliminär rekonstruktionsplan med bilagor skickad till fordringsägarna i Eniro AB (publ)

Preliminär rekonstruktionsplan med bilagor skickad till fordringsägarna i Eniro AB (publ)

Report this content

Som en del i rekonstruktionsprocessen för moderbolaget Eniro AB (publ), holdingbolag i Enirokoncernen, har rekonstruktören Lars Eric Gustafsson tillställt bolagets fordringsägare en preliminär rekonstruktionsplan. Rekonstruktionsplanen ska läggas fram vid borgenärssammanträde i Solna Tingsrätt den 28 april.

I förslaget till rekonstruktionsplan redogörs bland annat för bolagets ekonomiska situation, behovet av rekonstruktion, prognos för verksamheten 2020-2021 jämte de åtgärder som bolaget har vidtagit under 2020 i syfte att effektivisera verksamheten samt till att anpassa organisationen efter rådande omständigheter med beaktande av spridningen av Covid-19.

Ackordserbjudande

Bolaget avser genom rekonstruktören att, inom kort, förmedla ett ackordserbjudande om 25 procent för Bolagets helt eller delvis oprioriterade fordringsägare. För Obligationskonsortiet har säkerhet ställts i form av aktiepant i Eniro Treasury AB. Obligationsinnehavarna kommer att delta i rekonstruktionserbjudandet med avseende på den andel av obligationsfordran som överstiger aktiepantens värde. I anslutning till ackordserbjudandet avser Bolaget att rikta ett emissionserbjudande avseende preferensaktier till fordringsägarna, i syfte att begränsa det kontantbelopp som kommer att erfordras för betalning av ackordslikviden.

Rekonstruktionsplanen i sin helhet finns presenterade på bolagets hemsida www.enirogroup.com.

Goda förutsättningar för verksamheten givet en framgångsrik rekonstruktion

Koncernen har under det föregående året fortsatt på den tidigare inslagna vägen att transformera sitt erbjudande, från att erbjuda en enskild produkt såsom listning och rankning på egna Local Search produkter till att vara de små- och medelstora företagens ”onestopshop” för digitala marknadsföringstjänster. Eniro har även ställt om sin affärsmodell från att erbjuda manuell årlig förnyelse till att erbjuda en löpande prenumerationsmodell. De åtgärder som Bolaget har vidtagit har lett till positiva resultat. Eniro-koncernen startade 2020 positivt och hade ända fram till mitten av mars uppnått den budget som hade satts avseende orderingång. Den positiva utvecklingen var främst drivet av en förbättrad abonnemangsförnyelse medan försäljningen har halkat efter avseende nyförsäljning.

Det anses även finnas potential att ytterligare förbättra flera aspekter av koncernens verksamhet, huvudsakligen genom förändring av produktportföljen och förbättring av genomsnittlig intäkt per kund. De planerade förändringarna av produktportföljen inkluderar bl.a. att reducera antalet säljbara produkter, lansera nya produkter med längre löptider, bevisa värdet av levererad tjänst till kunderna och erbjuda attraktivare prispunkter. Eniro arbetar kontinuerligt med att förbättra kundresan i syfte att uppnå fortsatt ökad grad av abonnemangsförnyelse. Även fortsatta investeringar i Eniros kundportal för att kunna påvisa effekter av kundernas investeringar kommer att vara viktigt för verksamheten framåt. Bolaget kommer fortsätta investera i framför allt transaktionell marknadsföring för att på ett mer effektivt sätt växa sin nykundsbas. Koncernen avser även att effektivisera sina rörelsekostnader genom ökad säljeffektivitet och minskning av gemensamma kostnader inom bland annat IT och Finans.

Eniro har under många haft en fallande försäljningskurva, men de senaste åren har utvecklingen stabiliserats. Under perioden 2017-2018 uppgick nedgången i försäljningen (exklusive Polen och Proff) till 14%, medan nedgången inom försäljningen i perioden 2018-2019 uppgick till 6%. I februari 2020 utvisade koncernen en högre försäljning jämfört med samma period föregående år.

Att den underliggande operativa verksamheten, vilken bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag, effektiviseras och förbättras är en förutsättning även för moderbolagets långsiktiga förmåga att bedriva en framgångsrik verksamhet. Eniros operativa verksamhet visar på god intjäningsförmåga och har under 2019 haft ett positivt kassaflöde. Koncernens likviditet klarar av att täcka en ackordslikvid och koncernens affärsplan. Dotterbolagens likviditet är god och kan försörja moderbolaget med likviditet så länge det är till nytta för hela koncernen. Däremot saknas utrymme att tillskjuta likviditet till moderbolaget för täckande av konvertibelskuld och obligationsskuld. Detta skulle äventyra koncernens överlevnad.

Ändrade förutsättningar med anledning av covid-19

Fram till mitten av mars fortsatte den positiva trenden på försäljningen, men Eniro, i likhet med många andra företag, erfor en omedelbar reaktion på Covid-19 pandemin i form av en nedgång i nyförsäljningen med ca 50% under senare halvan av mars månad. En stor andel av Eniros intäkter härrör dock från abonnemang och där infaller effekterna av Covid-19 pandemin inte lika snabbt. Eniro förväntar sig dock att även de abonnemangsbaserade kundavtalen kommer att påverkas framöver då Eniros kunder är små och medelstora företag som kan komma att få betalningsproblem eller inte kan fortsätta förnya sina abonnemang hos Eniro som en följd av de svåra ekonomiska tiderna. Eniro har därför initierat flera kostnadsbesparande åtgärder, även innefattande minskning av antalet anställda, för att kompensera för den förväntade intäktsnedgången. I Eniros interna prognoser har Eniro utgått från att Q2 och Q3 kommer att bli utmanande i förhållande till nyförsäljning och utveckling av vår abonnemangsbaserade affär, men att Eniro också förväntar sig en positiv vändning i Q4 för att fortsätta i 2021.

Sammanfattning

Givet att en framgångsrik rekonstruktion genomförs utvisar ovanstående att Bolaget och koncernen har stora möjligheter att skapa en livskraftig och hållbar verksamhet. Bolagets ledning ser 2020 som ett mellanår och att 2021 blir året då Bolaget byggs upp för tillväxt för att 2022 och framåt nå marginal och kassaflöden som är rimligt hälsosamma, mot bakgrund av den väsentliga reduktion av skuldbördan som en framgångsrik rekonstruktion skulle innebära. De åtgärder som Bolaget har vidtagit samt som har planerats i enlighet med redogörelsen ovan utvisar att Bolaget har stora möjligheter till att skapa en livskraftig och hållbar verksamhet.

 

För ytterligare information kontakta:

Arne Myhrman, Styrelseordförande, tel 073-383 64 67

Magdalena Bonde, Verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00, magdalena.bonde@eniro.com

Anne Langbraaten, Ekonomi- och finansdirektör, tel 08-553 310 00, anne.langbraaten@eniro.com

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 April 2020 kl. 15.00 CET.

Eniro är ett nordiskt bolag som hjälper små och medelstora företag med digital marknadsföring. Eniro har även en söktjänst som aggregerar, filtrerar och presenterar information för att hjälpa privatpersoner att hitta och komma i kontakt med varandra och med företag. Eniro Group har omkring 1 000 anställda och är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland genom lokala domänerna eniro.se, gulesider.no, krak.dk samt degulesider.dk. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 4,8 miljoner unika besökare. Eniro är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Dokument & länkar