Bekämpning av IT-brottslighet: Avtal om strategiskt samarbete tecknat mellan ENISA och Europol

Cheferna för ENISA och Europol har idag på Europols högkvarter i Haag tecknat ett strategiskt samarbetsavtal för att underlätta närmare samarbete och utbyte av sakkunskap i kampen mot IT-brottslighet.

OMFATTNING

Syftet med avtalet är att, som stöd för EU:s medlemsstater och EU-institutionerna, stärka samarbetet mellan Europol, dess europeiska centrum mot IT-brottslighet (EC3) och ENISA när det gäller att förebygga och bekämpa IT-brottslighet. Avtalet omfattar inte utbyte av personuppgifter.

Samarbete kan bland annat omfatta:

  • utbyte av specifik kunskap och kompetens,
  • utarbetande av allmänna lägesrapporter,
  • rapporter som är resultatet av strategiska analyser och bästa praxis,
  • förstärkning av kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och ökad medvetenhet för skydd av nätverk och informationssäkerhet på EU-nivå.

ENISA är en del av EC3:s programråd och EC3 är i sin tur en del av ENISA:s permanenta intressentgrupp som är rådgivande för chefen (för ENISA) när det gäller årligt arbetsprogram och prioriteringar. ENISA och EC3 har alltid arbetat hand i hand för att stärka cybersäkerheten på EU-nivå och för att minska IT-brottslighet. Arbetet hittills har inkluderat framställning av gemensamt dokument om begränsning av botnets; deltagande i europeiska månaden för cybersäkerhet; cyberövningar som Cyber Europe; framställning av handledning för incidenthantering och förstärkning av samarbetet CERT/brottsbekämpning med hjälp av seminarier och konferenser, för att nämna några saker.

Verkställande direktören för ENISA, professor Udo Helmbrecht och Europol-direktören Rob Wainwright, utfärdade ett gemensamt uttalande: ”Det här avtalet är ett viktigt steg i kampen mot allt mer kvalificerade cyberbrottslingar som investerar mer tid, pengar och mänskliga resurser i riktade attacker. Vårt avtal visar att vi är fast beslutna att gemensamt bidra inom våra respektive kompetensområden och att stödja varandras arbete i vår strävan att göra Europa till en säkrare plats på nätet. IT-brottslighet beräknas kosta den globala ekonomin mer än 400 miljarder dollar årligen1 och genom att samarbeta närmare varandra och dela kunskap stärker vi den europeiska förmågan att bekämpa cyberbrottslingar.”

Bakgrund

ENISA är ett organ för kompetens inom IT-säkerhet med huvudkontor i Heraklion och ett kontor i Aten, Grekland, vilket bistår EU:s medlemsstater, kommissionen och alla till dem relaterade intressenter i hantering och förebyggande av nät-och informationssäkerhetsproblem.

* Europol, den europeiska polisbyrån, belägen i Haag, Nederländerna, ansvarar för brottsbekämpande samarbete på EU-nivå, förstärkningsåtgärder från medlemsstater för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet, terrorism och andra former av allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater (rådets beslut 2009/371/RIF). EC3, europeiska centret för cyberbrott vid Europol står i fokus för EU:s kamp mot IT-brottslighet. Det ger stöd åt medlemsstater och EU-institutioner när det gäller att med internationella partners bygga upp operativ och analytisk kapacitet för utredning och samarbete inom IT-relaterad brottslighet. Specifika områden för dess mandat är betalningsbedrägerier (online), sexuellt utnyttjande av barn online samt brott som påverkar viktig infrastruktur och informationssystem inom EU. 

1. McAfee (2014), nettoförluster: Uppskattning av de totala kostnaderna för IT-brottslighet, juni 2014

För intervjuer hänvisas till: Ulf Bergström, ENISA Senior Corporate Communications Officer och talesman, +30 6948 460 143, eller Lisanne Kosters, talesman för Europol, +31 70 302 5001. 

Taggar:

Dokument & länkar