Incitamentsprogrammets nyemitterade aktier registrerade

Report this content

Nordic Leisure AB, vidare "NLAB" eller "bolaget", meddelar på detta sätt att den aktieemission som följde av bolagets teckningsoptionsprogram TO-2017, som bolaget senast informerade om i pressmeddelande den 29 december 2017, nu registrerats av bolagsverket. De nyemitterade aktierna har distribuerats av Euroclear och det sammanlagda antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 62 610 381 stycken.

Aktierna har tecknats av ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolagsgruppen. Emissionslikviden har till stor del finansierats av bolagets största aktieägare, Erlinghundra AB, som tecknat ett säkerhetsavtal med låntagarna tillika de slutliga aktietecknarna medförande att 5.800.000 aktier registrerats på panthavaren Erlinghundra AB.

Av det nu sagda följer att aktierna insynsregistreras på Erlinghundra AB:s representant, tillika ordförande i NLAB, Niklas Braathen, samt att Erlinghundra AB:s registrerade ägande i NLAB ökar till 29,23%. 

De aktier som på detta sätt registrerats på Erlinghundra AB är enligt gällande doktrin s.k ”passiviserade aktier”, vilket medför att varken låntagaren eller långivaren på bolagsstämma kan utöva aktiernas rösträtt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD- och koncernchef
peter.astrom@nordicleisure.se / +46 70-756 27 47

Niklas Braathen, Styrelseordförande
niklas.braathen@nordicleisure.se  /  +46 70 5252777

Nordic Leisure AB (Publ)
Stora Gatan 46
193 30 Sigtuna 
+46 18 346090

nordicleisure.se
investor@nordicleisure.se

Om Nordic Leisure

Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Nätspel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 8 545 01330.

Mer information finns tillgänglig via nordicleisure.se

Denna information är sådan information som Nordic Leisure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 16:45 CET.

Taggar:

Dokument & länkar