Ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av speloperatör i Vitryssland

Report this content

Enlabs har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av ett spelbolag som driver licensierad landbaserad spelverksamhet i Vitryssland.

Det är Enlabs uppfattning att spelbolaget uppfyller de villkor den vitryska lagstiftningen ställer för erhållande av en nationell licens för nätspel. Förvärvet är därmed strategiskt mycket viktigt för Enlabs då en genomförd transaktion öppnar för lansering online på den vitryska spelmarknaden.

"Att ta steget in i Vitryssland är viktigt för Enlabs tillväxtresa. Tidigare i år reglerades den vitryska marknaden och det här förvärvet sker i syfte att erhålla en nätspelslicens i landet. Vi har lång erfarenhet och kunskap från grannmarknaderna, och är fast förvissade om våra möjligheter att lyckas även i Vitryssland, ett land befolkningsmässigt ungefär lika stort som Baltikum och med en total spelmarknad värd drygt femhundra miljoner euro. Andelen nätspel är i dagsläget relativt liten men vi ser stora likheter med hur de baltiska marknaderna såg ut för ett decennium sedan. Vi förväntar oss en starkt växande marknad där vi ser fram mot att vara en ledande aktör. Förvärvet är helt i linje med vår strategi att fokusera på ”The Baltics and Beyond" och arbetet med licensansökan för nätspel kommer påbörjas omgående” Säger Robert Andersson, VD- och koncernchef på Enlabs.

Regleringen av nätspel i Vitryssland trädde i kraft den 1 april 2019. Teknisk blockering av icke licensierade aktörer kommer ske från den 1 april 2021. Förutsättningarna för erhållande av nätspelslicens är, förutom strikta skötselkrav, även flera års drift av landbaserad spelverksamhet och en deposition överstigande en miljon US dollar. Den totala spelmarknaden uppskattas till 500 miljoner euro om året och nätspelsmarknaden förväntas växa med mer än 25% per år de närmaste åren.

Den geografiska närheten och en reglerad marknad som liknar Enlabs huvudmarknader i Estland, Lettland och Litauen, gör att en expansion till Vitryssland är ett logiskt steg i Enlabs utveckling.

Parterna har ingått en avsiktsförklaring, vilket inte garanterar att transaktionen genomförs. Förvärvet kommer föregås av sedvanlig due diligence av väsentliga delar i speloperatörens verksamhet med fokus mot förutsättningarna avseende erhållande av licens online. Ett tillträde är även villkorat av slutligt styrelsebeslut i Enlabs AB.

Ett genomfört förvärv skulle initialt inte medföra någon betydande påverkan på Enlabs räkenskaper.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Enlabs AB

Robert Andersson, VD och koncernchef

robert.andersson@enlabs.se  / +371 2 7327810

Adam Jonsson, Head of IR

adam.jonsson@enlabs.se / +46 738200058

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Gaming, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 200 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Denna information är sådan information som ENLABS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Dokument & länkar