Kallelse till bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i ENLABS AB (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 23 maj klockan 10.00 på adress Grev Turegatan 3-5, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 maj 2019,

dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande vid bolagsstämman under adress ENLABS AB, Att: ”Bolagsstämma”, Stora Gatan 46,193 30 Sigtuna, eller via epost till investor@enlabs.se. Anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 maj 2019.

Anmälan skall innehålla namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträden. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar, såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 16 maj 2019, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, för den juridiska personen, bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enlabs.se, och kan även erhållas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger adress dit aktieägaren önskar få fullmaktsformuläret skickat.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 62 610 381 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

b) Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.

14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8b – Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att årets förlust om 27 tusen euro i moderbolaget balanseras i ny räkning. Balanserade vinstmedel i moderbolaget uppgår därefter till 14 444 tusen euro. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Punkterna 9-12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Bolagets valberedning föreslår att:

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter;

Arvode till de av stämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter;

Arvode till de ledamöter, förutom styrelsearvode, som ingår i revisionskommittén och inte uppbär lön från Bolaget, skall utgå med 50 000 kronor till kommitténs ordförande och 35 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter som ingår i kommittén;

Arvode till de ledamöter, förutom styrelsearvode, som ingår i ersättningskommittén och inte uppbär lön från Bolaget, skall utgå med 50 000 kronor till kommitténs ordförande och 35 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter som ingår i kommittén;

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer;

Till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Staffan Dahl, Christian Haupt, Ludwig Pettersson, Peter Åström samt att till styrelsens ordförande omvälja Niklas Braathen;

Till revisionsbolag omvälja PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Niklas Renström, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 4 340 930 kronor (418 738 Euro) genom nyemission av totalt högst 20 000 000 aktier, innebärande en utspädning om ca 24,2 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt I förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear. Skälen till varför styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktad nyemission till företrädesvis institutionella och/eller andra strategiska investerare, i syfte att möjliggöra eventuella företagsförvärv, och möjliggöra kvittning av eventuella skulder.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag skall förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Stora Gatan 46,193 30 Sigtuna, senast den 9 maj 2019. Handlingarna kommer senast från och med samma dag finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.enlabs.se.

Kopior av ovan handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller Bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap.32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Sigtuna i april 2019

ENLABS AB

Styrelsen


ENLABS AB (Publ)

Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna

+46 18 346090

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Vi är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom tre affärsområden: Brands, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS AB är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se

Denna informationen lämnades för offentliggörande 23 april kl. 12.30.

Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Dokument & länkar