Kallelse till extra bolagsstämma i Enlabs AB (publ) den 16 april 2021

Report this content

På begäran av Bwin Holdings (Malta) Limited (”Bwin”), som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Enlabs AB (publ), org.nr. 556685-0755 (”Enlabs”), kontrollerar mer än 90 procent av totalt antal aktier och röster i Enlabs, kallas aktieägarna i Enlabs härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 april 2021.

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman genom poströstning ska:

dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 april 2021,

dels                ha anmält sitt deltagande senast torsdagen den 15 april 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Enlabs tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till extra bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 8 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 12 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Enlabs hemsida, www.enlabs.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Enlabs tillhanda senast torsdagen den 15 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Enlabs AB (publ), ”Bolagsstämma”, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till investor@enlabs.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Enlabs hemsida, www.enlabs.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Val av en eller två justeringspersoner
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  7. Fastställande av arvode till styrelsen
  8. Val av styrelseledamöter
  9. Val av styrelsens ordförande

Förslag till beslut

Förslag till beslut avseende punkt 1

Styrelsen föreslår Patrik Marcelius som ordförande vid stämman, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Styrelsen föreslår Camilla Maartmann som justeringsperson, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Förslag till beslut avseende punkt 3

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Förslag till beslut avseende punkt 6

Bwin föreslår tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Förslag till beslut avseende punkt 7

Bwin föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma.

Förslag till beslut avseende punkt 8

Bwin föreslår omval av Niklas Braathen och nyval av Paris Anatolitis och George Ustinov som styrelseledamöter.

Paris Anatolitis är Commercial Director, Digital, för Entain plc.

George Ustinov är Chief Executive Officer för Enlabs AB.

Förslag till beslut avseende punkt 9

Bwin föreslår nyval av Paris Anatolitis till styrelsens ordförande.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Enlabs senast tio dagar före extra bolagsstämman, dvs. senast den 6 april 2021, till adress Enlabs AB (publ), ”Bolagsstämma”, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, eller via e-post till investor@enlabs.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Enlabs hemsida, www.enlabs.com, och på Enlabs huvudkontor, Stora Gatan 46, 193 30 Sigtuna, senast fem dagar innan stämman, dvs. senast den 11 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Ytterligare information

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Enlabs till 69 924 433.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Sigtuna i mars 2021

Styrelsen för Enlabs AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, Styrelseordförande

niklas.braathen@enlabs.com / +46 70-525 27 77

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom iGaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 300 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Dokument & länkar