OFFENTLIGGÖR UTFALLET I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I GLOBAL GAMING

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Sigtuna den 3 november 2020

Enlabs AB (”Enlabs” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 21 september 2020 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Global Gaming 555 AB (”Global Gaming”) avseende samtliga aktier i Global Gaming. Vid utgången av acceptfristen den 2 november 2020 uppgick Enlabs ägande i Global Gaming till ca 95,8 procent. Enlabs fullföljer därmed Erbjudandet och har beslutat att inte förlänga acceptfristen.

Utfallet av Erbjudandet

Acceptfristen i Erbjudandet har löpt ut och Enlabs har beslutat att inte förlänga acceptfristen. Sammanräkningen av accepter har nu avslutats och per den 2 november 2020, som var den sista dagen i acceptfristen för Erbjudandet, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i Global Gaming motsvarande ett totalt innehav om 10 659 142 aktier, motsvarande cirka 26,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Global Gaming.

Enlabs förklarade Erbjudandet ovillkorat den 8 oktober 2020. Samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts och Enlabs kommer således att fullfölja Erbjudandet och förvärva de aktier som lämnats in i Erbjudandet.

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde Enlabs 27 266 114 aktier i Global Gaming. Under acceptfristen har Enlabs även förvärvat 1 216 469 aktier i Global Gaming utanför Erbjudandet, motsvarande cirka 3,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Global Gaming. Inga sådana förvärv har gjorts till ett vederlag som överstiger vederlaget i Erbjudandet.

Sammanlagt innehar Enlabs därmed totalt 39 141 725 aktier i Global Gaming, motsvarande cirka 95,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Global Gaming. Enlabs har inget annat innehav av finansiella instrument som ger Enlabs en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Global Gaming.

Av de aktieägare i Global Gaming som accepterat Erbjudandet har fördelningen mellan de olika vederlagsalternativen sett ut enligt följande: (i) cirka 48,3 procent har valt aktievederlaget, (ii) cirka 38,3 procent har valt kontantvederlaget och (iii) cirka 13,5 procent har valt en kombination motsvarande 50 procent såsom kontantvederlag och 50 procent såsom aktievederlag.

Enlabs kommer som en konsekvens av utfallet i Erbjudandet och förvärv av aktier utanför Erbjudandet att nyemittera 2 542 431 antal aktier, medförande att antalet aktier i Enlabs kommer att öka från 67 371 310 aktier till 69 913 741 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster i Enlabs.

Kontantvederlaget som kommer utbetalas aktieägare i Global Gaming som valt detta i Erbjudandet kommer totalt uppgå till cirka 52,8 miljoner kronor. Enlabs betalar kontantvederlaget med egna likvida medel och nyttjar ingen kreditfacilitet för betalningen.

Till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet under acceptfristen beräknas utbetalning av kontantvederlag kunna påbörjas omkring den 9 november 2020 och utbetalning av aktievederlag beräknas påbörjas omkring den 1 december 2020.

Enlabs avser att begära tvångsinlösen i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen i syfte att förvärva de resterande utstående aktierna i Global Gaming samt verka för att aktierna i Global Gaming avnoteras från Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.enlabs.com.

För information, vänligen kontakta:

Peter Åström, styrelseledamot i Enlabs, +46707562747, eller e-post: peter.astrom@enlabs.com.

George Ustinov, VD och koncernchef i Enlabs, +371 29424175, eller e-post: george.ustinov@enlabs.com.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsatta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Enlabs kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Enlabs kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck.

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Enlabs kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Enlabs har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

Denna information är sådan som ENLABS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-03 19:45 CET.

Om ENLABS

ENLABS står för Entertainment Laboratories. Enlabs är ett bolag som skapar underhållning genom nytänkande inom iGaming. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella, Minsk och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 300 anställda. Enlabs AB (NLAB) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Mer information finns tillgänglig via enlabs.com

Dokument & länkar