Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ)

Report this content

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ENLIGHT INTERACTIVE AB (PUBL) Aktieägarna i Enlight Interactive AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 8 november 2000, klockan 14.00; konferensavdelningen, konferensrum Tor, Sollentunamässan, Stockholm. Rätt till deltagande För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB ("VPC") förda aktieboken fredagen den 27 oktober 2000. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta registrera aktierna i sitt eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan registrering måste vara genomförd senast fredagen den 27 oktober 2000. Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt. Anmälan Förutom den ovannämnda registreringen måste anmälan om deltagande göras till Enlight Interactive AB (publ), Dalagatan 7, 111 23 Stockholm på telefonnummer 08-597 961 50 eller via e-post bolagsstamma@enlight- interactive.com senast torsdagen den 2 november, klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten insändas till bolaget i original före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på det sätt som anges ovan om anmälan av aktieägares närvaro. Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. Godkännande av dagordning. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor. Antagande av ny bolagsordning. Beslut om emission av skuldebrev med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier samt godkännande av överlåtelse av optionsrätter till anställda i Enlight Interactive AB (publ) och dess dotterbolag samt till vid ordinarie bolagsstämma år 2000 nyvalda styrelseledamöter i Enlight Interactive AB (publ). Val av styrelse. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 13: Styrelsen föreslår att bolagsstämman, med ändring av bolagsordningen, beslutar om ändring av bolagets firma. Punkt 14: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Enlight Interactive AB (publ) ("Enlight") skall emittera ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning samt att stämman godkänner överlåtelse av optionsrätterna till anställda i Enlight Interactive och dess dotterbolag samt till vid ordinarie bolagsstämma år 2000 nyvalda styrelseledamöter i Enlight Interactive i enlighet med vad som nedan anges. Rätten att teckna skuldebrevet med optionsrätterna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Eld Interaktiv Produktion AB ("Eld"), med villkor att detta bolag skall avskilja optionsrätterna och överlåta dem i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Skuldebrevet med optionsrätterna skall emitteras till en kurs motsvarande skuldebrevets nominella belopp och tecknas och betalas kontant senast den 31 december 2000. Skuldebrevet skall löpa med 5 procent årlig ränta och återlösas senast den 1 oktober 2001. Antalet optionsrätter skall uppgå till maximalt 245.000 stycken som var och en ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Enlight Interactive om nominellt en (1) krona. Teckning av aktier av serie B i Enlight Interactive med stöd av optionsrätterna skall kunna ske under perioden från och med den 1 november 2003 till och med den 30 oktober 2004. Kursen vid nyteckning skall motsvara 130 procent av den för aktier av serie B i Enlight Interactive på OM Stockholmsbörsens O-lista noterade genomsnittliga senaste betalkursen från och med den 20 november 2000 till och med den 1 december 2000. Avsikten är att de av Eld Interaktiv Produktion tecknade optionsrätterna skall avskiljas och försäljas till anställda i Enlight Interactive och dess dotterbolag samt till vid ordinarie bolagsstämma år 2000 nyvalda styrelseledamöter i Enlight Interactive i enlighet med följande. Tilldelning av optionsrätter skall ske i fyra olika kategorier. 1) Vid ordinarie bolagsstämma år 2000 nyvalda styrelseledamöter i Enlight Interactive, Enlight Interactives VD samt likställda personer garanteras envar tilldelning med 1.000 optionsrätter, men får i mån av tillgång förvärva upp till 30.000 optionsrätter. 2) VD för dotterbolag till Enlight Interactive, Enlight Interactives finanschef (CFO) samt likställda personer garanteras envar tilldelning med 1.000 optionsrätter, men får i mån av tillgång förvärva upp till 5.000 optionsrätter. 3) Övriga nyckelpersoner inom Enlight Interactive och dess dotterbolag garanteras envar tilldelning med 500 optionsrätter, men får i mån av tillgång förvärva upp till 1.500 optionsrätter. 4) Övriga anställda i Enlight Interactive och dess dotterbolag som per den 1 december 2000 varit anställda minst 12 månader garanteras envar tilldelning med 500 optionsrätter, vilket även är maximal tilldelning. Överlåtelse av optionsrätter skall kunna ske även till anställda i Enlight Interactive och dess dotterbolag som anställts efter emissionstillfället. Optionsrätterna skall överlåtas på marknadsmässiga villkor som baseras på en beräkning enligt Black & Scholes värderingsmodell utförd av ett oberoende värderingsinstitut. Styrelsen eller den styrelsen bemyndigar skall äga rätt att vidtaga sådana smärre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan komma att erfordras i samband med registrering av emissionen. Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av samtliga 245.000 optionsrätter att bli 245.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med cirka 3,2 procent av aktiekapitalet och cirka 0,8 procent av röstetalet, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till teckning av kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Såsom skäl för angivet förslag får styrelsen anföra följande. För att Enlight Interactive-koncernen framgent skall kunna realisera uppsatta mål måste personal med särskild kompetens eller annars av särskild betydelse för bolaget knytas till koncernen på ett kostnadseffektivt sätt och i övrigt på marknadsmässiga villkor. Syftet med erbjudandet att förvärva optionsrätter är således att främja det långsiktiga engagemanget och delaktigheten i bolaget hos dem som väljer att teckna optionsrätter. Bolagsstämmans beslut att godkänna Eld Interaktiv Produktions överlåtelse av optionsrätter i enlighet med detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 1999-07-01 - 2000-06- 30 inte lämnas. Handlingar Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgängliga på bolagets kontor på Dalagatan 7 i Stockholm från och med onsdagen den 25 oktober 2000. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkten 14 hålls tillgängligt på bolagets kontor från och med onsdagen den 1 november 2000. Handlingarna skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Stockholm i oktober 2000 Styrelsen www.enlight-interactive.com För mer information kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight Interactive, 08-597 961 50, urban.doverholt@enlight-interactive.com Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens mest kompletta företagsgrupp inom e- learning. Affärsidén är att förenkla och förkuliga din personliga och professionella utveckling. Bolaget var det första som börsnoterades i Europa inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande. Koncernen är Europas ledande bolag inom webbaserad test och certifiering, har ett komplett affärssystem för lärande och är störst i Norden på e-learning för hem och skola. Koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen TestStation, Infinity Learning, Eld Interaktiv, iLearn och Levande Böcker, samt bolagen IQ Pan interactive och Ingo.se. Enlight Interactive har idag 171 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och England. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar