Enlight AB - Halvårsrapport januari - juni 2002

Report this content

ENLIGHT AB HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 Fortsatt tillväxt gav första månaden med positivt resultat * Fortsatt tillväxt på +47% för den senaste 12- månadersperioden, jämfört med föregående 12-månadsperiod. * Koncernen nådde för juni sitt första positiva månadsresultat sedan fokuseringen på nuvarande verksamhet år 2001. För kvartalet förbättrades rörelseresultatet till -3,6 MSEK (-21,4). * Likvida medel uppgick per 30 juni till 12,2 MSEK, motsvarande en minskning med 1,3 MSEK under kvartalet. * Antwerpens stad har lagt en order om 1,9 MSEK vilket är den första inom ramen för det ramavtal som tecknats för 308 belgiska kommuner och städer. * I syfte att tillvarata framtida tillväxtmöjligheter trots pressad likviditet kommer styrelsen att föreslå en nyemission med företrädesrätt för aktieägare om maximalt 21,4 MSEK, vilken väntas vara garanterad till 55 - 60 %. [REMOVED GRAPHICS] Enlight är ledande i Europa på test och certifiering online, och har egen verksamhet i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Belgien och Österrike. Enlight levererar nationella lösningar för test och certifiering i 13 länder, och över 5 miljoner tester har hittills tagits i Enlights system. Fortsatt tillväxt om 47% för senaste 12-månadersperioden Juni månad var intäktsmässigt Enlights hittills bästa månad och tillväxten under den senaste 12- månadersperioden var 47% jämfört med föregående 12-månadersperiod. Det senaste kvartalet innebar nya försäljningsrekord i Storbritannien och Tyskland. Samtidigt sker en återhämtning i Nederländerna, och i Belgien har avtalet med VVSG börjat att generera intäkter. Under årets första kvartal tecknades nya landsavtal för certifieringslösningar online med landsoperatörerna i Schweiz och Österrike. I båda dessa länder har nu intäkter börjat genereras och intäkterna förväntas öka successivt. Landsavtalen är vanligtvis fleråriga ramavtal som ger Enlight intäkter per test som tas i de system som levererats av Enlight. När ett nytt landsavtal just tecknats och antalet tester som tas i Enlights system ännu är lågt är intäktsnivån per månad från testning följaktligen låg, för att stiga allteftersom antalet tester ökar månad för månad. Vid sidan av intäkter relaterade till lösningar för datakörkort ökar även intäkterna från produktcertifieringar, branschcertifieringar och kundanpassade lösningar för större organisationer. Första positiva månadsresultatet sedan fokuseringen år 2001 ger förbättrat kassaflöde I juni månad nådde Enlight ett positivt månadsresultat för första gången sedan koncernens fokusering på nuvarande verksamhet år 2001. Även för maj var månadsresultatet ett av koncernens bästa, vilket innebar att kvartalet var det sjunde kvartalet i rad med förbättrat resultat. Till den positiva resultatutvecklingen bidrar såväl den ovan nämnda fortsatta intäktsökningen som att kostnadsnivån under kvartalet kunnat bibehållas trots tillväxten. Som en konsekvens av resultatutvecklingen var minskningen av kassan under kvartalet 1,3 MSEK vilket är en förbättring jämfört med föregående kvartal. Avtal för 308 belgiska kommuner och städer börjar ge order Enlight träffade i maj ett avtal för 308 kommuner och städer med tillsammans 66 000 medarbetare i den flamländska delen av Belgien. Avtalet har träffats med VVSG, den Belgiska motsvarigheten till kommunförbundet, och avser tester och certifiering av IT-kunskaper. Lösningen hjälper kommunerna att spara 35-45% av kostnaderna för IT utbildning genom att via förtester ge en kartläggning av medarbetarnas existerande kunskaper innan utbildning och certifiering genomförs. Kontraktet har tecknats efter det att ett framgångsrikt pilotprojekt genomförts inom staden Hasselt. Intäkter med anknytning till detta ramavtal har börjat genereras i juni månad i samband med en större order från Antwerpen, den största av de ingående kommunerna. Efter periodens utgång har ytterligare order erhållits inom ramen för detta avtal. En order överstigande 2 MSEK har under kvartalet erhållits avser lösningar för kvalitetssäkring av IT-kunskap inom sjukvården i Skottland. Ordern är ett exempel på resultat av samarbetet med en av Enlights partners, i detta fall NETg som är en av världens största leverantör av interaktiv datautbildning. NETg säljer Enlights testlösningar tillsammans med sina kurser i Storbritannien och Enlight har utbildat ett 50-tal av deras medarbetare i försäljning av Enlights lösningar. Exempel på ytterligare order under kvartalet är en lösning för produktcertifiering för Autodesk, världens största leverantör av CAD-verktyg, som med hjälp av Enlights system kommer att certifiera sina Europeiska återförsäljare. Vidare har Enlight levererat lösningar till Farmacevtförbundet i Sverige för kvalitetssäkring av viktig kunskap för förbundets medlemmar, och i Schweiz har Enlight tecknat ett ramavtal med utbildningsdelen av Migros, Schweiz största detaljhandelskoncern. Nyemission med företrädesrätt föreslås extra bolagsstämma den 5 september Villkorat av extra bolagsstämmas godkännande har styrelsen i Enlight fattat beslut om en nyemission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Skälen till den föreslagna emissionen är följande: Utvecklingen under Q2 2002 understryker den positiva bedömningen av Enlights möjligheter. - Den Europeiska totalmarknaden fortsätter att uppvisa tillväxt inom Enlights marknadssegment. - Enlights affärsidé har visat sig bärkraftig och möjliggjort etablering av en ledande marknadsposition på denna växande marknad. - Enlight har genom juni månads positiva rörelseresultat börjat visa lönsamhet för koncernen som helhet. Förbättringen av koncernens kassaflöden förväntas fortgå trendmässigt under hela 2002. År 2003 bedöms på helårsbas vara kassaflödespositivt om nuvarande marknadstrend fortsätter. Mot bakgrund av att bolaget under hösten 2001 och början av 2002 tillväxtmässigt påverkats negativt av den allmänt negativa marknadsutvecklingen har emellertid tidpunkten för positivt kassaflöde skjutits några månader framåt i tiden jämfört med bolagets långsiktiga plan. Samtidigt innebär det tredje kvartalet säsongsmässigt en normalt sett svag period med negativ kassapåverkan. För att utan tempoförlust offensivt kunna tillvarata alla möjligheter till tillväxt utan att riskera bolagets likviditetssituation rekommenderar styrelsen att en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare genomförs. Ett antal stora aktieägare, enskilda styrelseledamöter och koncernledningen i Enlight har markerat sin positiva inställning till bolagets möjligheter i framtiden och avser att garantera 55 - 60% av emissionen som maximalt kommer att inbringa 21,4 MSEK. Koncernens finansiella ställning Försäljning Juni månad var intäktsmässigt Enlights hittills bästa månad och försäljningen under kvartalet uppgick till 15,6 MSEK. Tillväxten i omsättning har därmed varit 47% under den senaste 12 månadersperioden jämfört med föregående 12 månadersperiod. Under kvartalet april - juni ökade omsättningen med 34% och uppgick till 15,6 MSEK jämfört med 11,6 MSEK för jämförbara enheter under motsvarande period föregående år. Koncernens försäljning under första halväret 2002 uppgick till 26,1 MSEK. Resultat I juni månad nådde Enlight ett positivt månadsresultat för första gången sedan koncernens fokusering år 2001. För kvartalet förbättrades resultatet till -3,6 MSEK (-21,4). Koncernens rörelseresultat för halvåret uppgick till -11,8 MSEK (-46,8). Resultat före skatt uppgick till -13,3 MSEK (- 39,9). I finansnettot ingår under perioden negativa orealiserade kursdifferenser på interna lån för finansieringen av de utländska dotterbolagen om -1,8 MSEK. Under juli och augusti kommer intäkterna att påverkas negativt av semesterperioden och kvartalet är därmed traditionellt årets svagaste. Intäkterna förväntas därefter fortsätta att öka medan kostnadsnivån kommer att hållas nere. För närvarande ligger den månatliga kostnadsnivån under 6 MSEK. Likviditet och finansiell ställning Kassaflödet från koncernens verksamhet efter förändring av rörelsekapitalet uppgick under kvartalet till -2,4 (-4,1) och under halvåret till -14,1 (-18,1) MSEK. Koncernens tillgängliga likviditet uppgick vid rapportperiodens utgång till 12,2 MSEK, en minskning med 1,5 MSEK under kvartalet. Koncernens egna kapital uppgick vid bokslutstillfället till 28,2 MSEK motsvarande en soliditet på 57,6%. Koncernens bokförda goodwill uppgick vid bokslutstillfället till 17,9 MSEK. Investeringar Periodens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 0,4 MSEK (-2,4). Utvecklingskostnader kostnadsförs löpande i enlighet med koncernens policy. Personal Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 57 (99). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick under perioden till 1,4 MSEK (4,1). Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 12,7 MSEK (-212,6). Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick vid bokslutstillfället till 54,3 MSEK motsvarande en Soliditet om 89%. Kommande informationstillfällen 29 oktober 2002 Rapport tredje kvartalet januari 2003 Bokslutskommuniké 2002 april 2003 kvartalsrapport Stockholm den 6 augusti 2002 ENLIGHT AB (PUBL) Urban Doverholt Verkställande direktör Föreliggande rapport har inte granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Urban Doverholt, VD Enlight AB urban.doverholt@enlight.net Enlight AB, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm, 08-597 960 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/06/20020806BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/06/20020806BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar