Delårsrapport januari - juni 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 juni 2018

• Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 2 023 (3 784) tkr.
• Resultat efter finansiella poster, -3 432 (-1 326) tkr.
• Summa eget kapital uppgick till 9 102 (15 770) tkr vid periodens slut.
• Periodens resultat per aktie: -0,66 (-0,26) sek.
• Soliditeten uppgick till 62 % (66 %).
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2018

• Orderingång under perioden 2 287 (0) tkr.
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 726 (3 033) tkr.
• Resultat efter finansiella poster, -1 640 (-460) tkr.
• Periodens resultat per aktie: -0,32 (-0,09) sek.
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.


Väsentliga händelser under perioden

• Naturvårdsverket ger avslag på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens ansökan om undantag från f-gasförordningen.
• Ansökan till Horizon 2020, utvecklingsprojekt inom EU för exportsatsning.
• Order från Uppsala Landsting 1 Mkr.
• Order från Teknisk Fastighetsservice AB 0,4 Mkr.
• Svensk Kylnorm släpps med tekniska krav och säkerhetsanvisningar för kyl och värmepumpsystem med brännbara köldmedium, vilket ger konsulter och installatörer tydliga riktlinjer i hur man ska projektera och installera anläggning som Enrads.
• Order från ABK 0,4 Mkr.
• Order från Borås Energirör 0,5 Mkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Order från Uppsala Landsting 0,5 Mkr.
• Två order ifrån ABK 1,2 Mkr.


VD-kommentar

Kära aktieägare, vi börjar se resultatet efter ett strukturerat försäljningsarbete. Orderingången på våra aggregat ökar kraftigt i jämförelse med Q2 2017, från 0 kr till 2,3 Mkr. Med ytterligare några order i början av juli så har vi nu planerade leveranser i höst på omkring 5,5 Mkr. Det indikerar att vi kommer att öka omsättningen jämfört med föregående år trots att vi avvecklat en VVS-verksamhet som stod för över 50 % av omsättningen 2017.

Just nu är produktionen fullbelagd fram till november. Organisationsmässigt har vi visat att det finns både resurser och flexibilitet att hantera en orderingång av det slaget. Men det har varit mycket att hantera på kort tid med en organisation av vår storlek och vi kommer därför fortsätta effektivisera vårt arbete för att möta efterfrågan på bästa sätt. Det innebär bland annat att lägga ut produktionen av vissa detaljer, något vi fått möjlighet att göra i samband med att vi nått allt större volymer.

För att kunna effektivisera försäljningsarbetet och hantera förfrågningar samt besöka konsulter i Stockholm och Mälardalen så kommer vi omgående att rekrytera säljresurser som är förankrade i detta område. En resurs boende i området blir effektivare vad gäller restid och stärker vår försäljning ytterligare. I branschen märker man att både beställare och konsulter fortsätter att fokusera allt mer på lösningar för att möta f-gasfördordningen. Historiskt sett har vi på Enrad varit mycket välkomna att besöka konsulter för att diskutera f-gasförordningen. Dessa besök övergår nu allt mer till att bli diskussioner kring hur branschen kan samarbeta och tillsammans förenkla arbetet. Intresset är stort och vi bokar in besök för fullt inför hösten.

VVS-verksamheten är nu helt avslutad. Vi har under Q2 tagit de sista kostnaderna för att avsluta entreprenadprojekten. Tyvärr så har det inneburit högre kostnader än beräknat då vi fått köpa in mer tjänster än väntat.

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar