Delårsrapport januari - september 2019

Report this content

Likviditetssituationen

Enrad befinner sig i en tillväxtfas som i takt med försäljningsökningen binder allt mer kapital i komponentlager, tillverkningen och kundfordringar. För att lösa kapitalbindningsproblematiken har bolaget en checkräkningskredit, vid periodens slut fanns 1 000 Tkr i outnyttjad checkkredit. Därutöver tillämpas fakturabelåning via huvudägaren Weland Stål AB som vid periodslut uppgick till 0 Tkr.

Enrad AB och Weland Stål AB har träffat en överenskommelse med syftet att säkra tillgång till likviditeten och därmed fortsatt drift under 2019. Överenskommelsen ger Enrad AB möjlighet att vid behov ta upp lån för att lösa kapitalbehov.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2019

• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 557 (2 487) Tkr
• Resultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -980 (-1 479) Tkr
• Resultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 354 (-1 595) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,31) kr
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2019

• Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 10 724 (4 510) Tkr
• Resultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 437 (-4 684) Tkr
• Resultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -4 535 (-5 027) Tkr
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 15 935 (7 507) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,96) kr
• Soliditeten uppgick till 81% (44 %)
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden

• Enrads nyemission blev fulltecknad efter att garanter tecknat drygt 40 procent
• Enrad rekryterar produktionschef med uppdraget att förstärka och optimera produktionen
• Enrad uppdaterar informationspolicy
• Enrad får order från Kylmontage Redotem AB på 1,7 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden 

• Enrad får order på 1,1 MSEK från Weland Plastic AB

VD-kommentar 

Kära aktieägare,

Q3 ligger bakom oss och vi kan konstatera att både lönsamhet och omsättning fortsätter att gå åt rätt håll som vi tidigare utlovat. Vi har 6 Mkr i orderstock i dagsläget och räknar med att ca 3 Mkr ska levereras under 2019.
Det är glädjande att kunna meddela att flera av de lönsamhetsförbättringar vi sedan länge planerat och fått avvakta med, nu börjat genomföras. Tack vare våra ökade volymer har vi bland annat kunnat renodla leverantörsledet till att endast utgöras av OEM-leverantörer på våra dyraste och mest kritiska komponenter. Något som påverkar våra inköpspriser och vår marginal väldigt positivt. Vi arbetar fortsatt med flera åtgärder gällande inköp och kommer verkställa dessa fullt ut under Q4 2019 och Q1 2020. Vårt mål är att stärka bruttomarginalen betydligt under tiden fram till sommaren. Vi kan dock redan i Q3-rapporten se en del av resultaten från lönsamhetsarbetet.

Utöver det jobbar vi med flera verksamhetsförbättringar som emissionen gett oss resurser att genomföra. Vår patenterade IoT-lösning med Ecodriving kompletteras under hösten med en ny och uppdaterad styr och regler som vi kallar Generation 2.0. Programvaran är klar för testkörning och hårdvaran ritas och byggs in i vår testmaskin i denna stund. Vi driver detta projekt tillsammans med Carel Nordic AB som både tillhandahåller mjukvaran och hårdvaran. Att vi vänder oss till en internationell aktör med standardiserade lösningar gör att vi optimerar vår produktion och kan tillverka maskiner i takt med marknadens snabbt växande behov. Samtidigt får vi en stor resurs som kan hjälpa oss.

Som tidigare nämnt så skärps snart reglerna för branschen. Från 1 januari 2020 blir det förbjudet att installera kyl och frysar innehållande köldmedium som har ett GWP-värde över 2500. Det blir även förbjudet att fylla på kyl och frysanläggningar med nytt köldmedium där anläggningens CO2e är över 40 ton, det så kallade påfyllningsförbudet. Klimatfrågan är vår tids kanske mest diskuterade ämne och vi tror på en exponentiell ökning av intresset för riktigt bra lösningar på klimatutmaningen.

Sammanfattningsvis så har Q3 inneburit att många av de förbättringar vi planerat nu är på plats och börjar ge effekt, framförallt de kommande 6 månaderna. Med ännu bättre lönsamhet och effektivare produktion ser jag fram emot en riktigt bra och rolig tid för Enrad.

Andreas Bäckäng 
Verkställande direktör

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Prenumerera

Dokument & länkar