Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Likviditetssituationen

Den fortsatt planerade expansionen av verksamheten ställer naturligt och ökande krav på rörelsekapital. Den senaste tidens problem med leveranstider på material har ställt ytterligare krav på rörelsekapital då lagernivåerna har höjts för att säkra tillgång på komponenter. Problemen med långa leveranstider väntas pågå långt in på 2022 vilket innebär att bundet kapital i lager fortsatt kommer vara högt. Vid utgången av kvartal 3 uppgår rörelsekapital bundet i lager och kundfordringar till ca 12 MSEK. Överenskommelse har träffats med Enrads huvudägare Weland Stål AB att belåna fakturor för att säkra rörelsekapital. Vid utgången av kvartal 3 har fakturor belånats till ett belopp om 3 708 tkr, vilket möjliggjorts av större utleveranser. Styrelsen följer och analyserar behovet löpande och utvärderar olika till buds stående alternativ. Med nuvarande förutsättningar bedöms inget ytterligare behov föreligga för att stärka likviditeten.

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4 704 (2 201) Tkr
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 (-1 125) Tkr
 • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -392 (-1 481) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,09) kr

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år
 

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 12 207 (10 466) Tkr
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 799 (-3 725) Tkr
 • Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 136 (-4 732) Tkr
 • Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 8 460 (20 483) Tkr
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,29) kr
 • Soliditeten uppgick till 39 % (80 %)

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år
 

Väsentliga händelser under perioden

 • Inga väsentliga händelser under perioden
   

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD-kommentar


Kära aktieägare,

Det tredje kvartalet har burit med sig mycket positivt för Enrad. Trots semestertider i början av kvartalet och materialbrist och förseningar från leverantörer, har vi lyckats att leverera i bra takt. Med den materialbrist som råder globalt är vi nöjda över att ha kunnat bygga lager och på så sätt säkra vår produktion. 

Orderingången har varit relativt stark och efterfrågan i både Sverige och Finland ökar. Från att tidigare varit väldigt beroende av den norska marknaden kan vi nu luta oss allt mer mot försäljning i både Sverige och Finland.  

Vår finska grossist CoolFors bidrar med att skapa starkt intresse i Finland. Orderingången har ökat och vi har nu ett antal projekt i grannlandet. I takt med det ökade intresset har CoolFors utökat sina säljresurser och vi har därför valt att lägga ut all försäljning mot den finska marknaden på dem. Det har i sin tur inneburit att vi genomfört en del förändringar i vår säljorganisation. Tack vare omorganisationen av våra säljresurser skapar vi möjligheter för ett bättre resultat från Q1 2022.

Resultatmässigt är Q3 2021 ett av våra bättre kvartal. Det relativt goda resultatet beror till stor del på att vi lämnat vårt egenutvecklade styr- och regleringssystem, Alpha, och gått över till systemet från Carel. Carel är snart implementerat i våra Compact Chillers vilket gör att systemet inom kort finns i hela vår produktserie. Övergången till Carel, har som nämnts i tidigare rapporter, även inneburit förändringar i organisationen. Vid årsskiftet slutar vår medgrundare Tomas Larsson. Även andra roller kopplade till Alphan har blivit inaktuella vilket gjort att vi kunnat effektivisera organisationen och nå ett starkare resultat. 

Samtidig har prishöjningarna på material slagit mot vår bruttomarginal eftersom det inte har varit möjligt att hinna justera våra försäljningspriser i samma takt som våra leverantörer höjt sina priser. Trots det är bruttomarginalen relativt oförändrad eftersom vi kontinuerligt genomför insatser för ökad lönsamhet. Med det i åtanke så är vi nöjda med resultatet. Vi har fortsatt flera lönsamhetsåtgärder att genomföra men om de innebär bättre marginal eller äts upp av ökade komponentkostnader återstår att se.  

Framöver ser vi givetvis fortsatta utmaningar vad gäller materialbrist och leveransförseningar men vi jobbar kontinuerligt med att bygga eget lager för att säkra vår leveranstakt så gott som möjligt. Utmaningarna gällande material ser inte ut att sluta förrän någon gång 2022. Oavsett är det ett positivt slut av 2021 vi ser framför oss. Snart lanseras Enrad Select, vårt webbaserade dimensioneringsprogram. En nyhet som kommer att locka många konsulter och installatörer i branschen då mjukvaran är anpassad för stora aggregat och helt öppen att använda. Två aspekter som är relativt ovanliga i branschen.

På den internationella scenen fortsätter kontakterna med Tyskland och Holland. Men även England börjar visa intresse. Som en effekt av det internationella intresset kommer vi i allt större utsträckning marknadsföra oss på engelska och rikta oss utanför rikets gränser.

Sammanfattningsvis lämnar vi ett positivt kvartal bakom oss trots många utmaningar. Återigen vill jag rikta ett stort tack till er som fortsätter följa oss på vår tillväxtresa.

Andreas Bäckäng
Verkställande direktör
    

 

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

Prenumerera

Dokument & länkar