Enrad inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 14 juli 2020 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för de teckningsoptioner som emitterades i samband med Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) företrädesemission under tredje kvartalet 2019.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska uppgå till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under 30 handelsdagar närmast innan och fram till och med den 24 augusti 2020. Utnyttjandekursen får lägst uppgå till 2,40 SEK per aktie och högst 4,80 SEK per aktie och ska avrundas till två decimaler. Teckningskursen får inte fastställas till under akties kvotvärde. 

Totalt emitterades det 4 634 310 teckningsoptioner (TO1). En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 24 augusti – 7 september 2020.

Enrads aktie har den senaste månaden handlats mellan 3 - 3,30 kr. 

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Enrad gå ut med ett nytt pressmeddelande.

 

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

Prenumerera

Dokument & länkar