Halvårsrapport januar-juni 2020

Report this content

Likviditetssituationen

Enrad befinner sig i en tillväxtfas som i takt med försäljningsökningen binder allt mer kapital i komponentlager, tillverkningen och kundfordringar. För att lösa kapitalbindningsproblematiken har bolaget en checkräkningskredit, vid periodens slut fanns 541Tkr i outnyttjad checkkredit. Därutöver tillämpas fakturabelåning via huvudägaren Weland Stål AB som vid periodslut uppgick till 1 639 Tkr.

Att Weland Stål AB tecknar sin andel av utestående teckningsoptioner från fjolårets tecknings företrädesemission innebär ett kapitaltillskottet på lägst ca 8.5 Mkr. Förhoppningsvis fylls kassan på med ca 10 Mkr om en större andel av de mindre aktieägarna också tecknar sina andelar. Det ger bolaget en likviditet för fortsatt drift de kommande 12 månaderna och sannolikt klart längre än så.

Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 188 tkr (2 947) Tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 166 (-1 177) Tkr
• Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -1 492 (-1 553) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,22) kr
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 30 juni 2020

• Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 8 264 (7 167) Tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster uppgick till -2 601 (-2 457) Tkr
• Rörelseresultat efter avskrivningar och finansiella poster uppgick till -3 251 (-3 181) Tkr
• Summa eget kapital vid periodens slut uppgick till 11 428 (6 816) Tkr
• Periodens resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,46) kr
• Soliditeten uppgick till 63 % (44 %)
I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år

Väsentliga händelser under perioden

• Korttidspermitterar produktionsavdelningen.
• Samlingsorder ABK 1,6 Mkr - avbryter korttidspermitteringar.
• Lennart Rolfsman lämnar Enrads styrelse.
• Enrad flyttar halvårsrapporten till 21/8 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Andra steget i fjolårets företrädesemission inleds för att fastställa teckningsoptionernas utnyttjandekurs.

• Weland Stål AB avser teckna sin andel av teckningsoptionerna.

VD-kommentar

Kära aktieägare,

Q2 2020 innebär en försäljningsökning på 42 procent jämfört med Q2 2019. Att vi, trots svåra tider, växer jämfört med i fjol är ett starkt kvitto på att vår organisation står stadig när det blåser och att våra produkter är högst relevanta på marknaden. Samtidigt fortsätter vi investera i strukturkapital och personal för fortsatt tillväxt vilket påverkar kostnaderna, resultatet och kassaflödet.

Möjligheterna till fysiska säljbesök har minskat drastiskt både i Sverige och Norge på grund av pandemin. Som jag nämnt i tidigare rapport har vi därför ställt om till att genomföra webbutbildningar gällande regelverken för naturliga köldmedier. Intresset från konsulter och andra aktörer i branschen har varit mycket större än vi räknat med och utbildningarna utgör nu en viktig sälj- och marknadskanal för oss. Att bedriva försäljning digitalt är något vi kommer att fortsätta utveckla och satsa på.

Vad gäller försäljning på nya marknader så förs diskussioner med ett antal finska potentiella partners. Planen är att under Q3 2020 kunna starta upp samarbeten med en eller flera av dessa. Den danska marknaden har vi valt att vänta med fram till Q4 2020/Q1 2021 eftersom vi inte påbörjat bearbetningen innan pandemin tog fart.

Vi har som utlovat genomfört flera produktförbättringar som testats under sommaren. Utöver det har ett antal andra lönsamhets- och besparingsprojekt implementerats. Samtliga åtgärder ger effekt i Q3 2020. På produktsidan är vi i sluttampen med att testköra och verifiera vårt nya dimensioneringsprogram och vår nybyggda testanläggning. Planen var att rulla ut dessa under Q2 2020 men projekten har blivit något försenade varför de blir klara i Q3 2020. I samband med det kommer vårt nya styr- och regleringssystem vara redo att byggas in i nya maskiner.

Vi har i dagarna startat vårt arbete med ISO-certifiering för ledningssystem 9001, miljö & kvalitet 14001 samt arbetsmiljö 45001. Vi kör många stora projekt efter varandra i syfte att förbättra oss både mot marknaden och inom organisationen. Genom att hela tiden utveckla våra produkter, våra processer och vår personal skapar vi möjligheter att bli den ledande aktören i segmentet.

Sist men inte minst, den 24 augusti till 7 september har innehavare av teckningsoptioner möjlighet att utnyttja sina teckningsoptioner. Vi på Enrad är tacksamma för det stöd ni aktieägare hittills visat oss och ser fram emot att fortsätta tillväxtresan med er.

Andreas Bäckäng 
Verkställande direktör

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

Prenumerera

Dokument & länkar