Kallelse till årsstämma i ENRAD AB

Aktieägarna i ENRAD AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 17 maj 2017 kl. 17.00 på Fashion Center Borås.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018,
 • dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 10 maj 2018.

Anmälan görs per e-mail till ENRAD: info@enrad.se. Ange ”Årsstämma” i rubriken.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 11 maj 2018 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Anförande av verkställande direktören, Andreas Bäckäng.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 12. Fastställande av arvode till styrelsen.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande.
  a)      Val av Peter T Johansson som styrelseledamot. (omval)
  b)      Val av Carl Johan Ahl som styrelseledamot. (omval)
  c)      Val av Jakob Granström som styrelseledamot. (omval)
  d)      Val av Frank Hallberg som styrelseledamot. (omval)
  e)      Val av Jakob Granström som styrelseordförande. (omval)
 14. Beslut om revisionsfirma till nästa stämma.
 15. Beslut om bemyndigande av nyemission.
 16. Stämmans avslutande.

Punkt 1 – Stämmoordförande

 • Förslag:Enl senare beslut.

Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 0 kronor per aktie.

Punkt 11 – Antal styrelseledamöter

 • Oförändrat 4 st styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 12 – Arvode till styrelsen

Förslag:

 • Oförändrade arvoden.

Punkt 13 – Val av styrelse och styrelseordförande

Förslag:

 • Omval av styrelseledamöterna Peter T Johansson, Carl-Johan Ahl, Jakob Granström, Frank Hallberg
 • Omval av Jakob Granström som styrelsens ordförande.

Punkt 14 – Val av revisionsfirma

Förslag:

 • Omval av BDO med omval av Per-Anders Carlsson

Punkt 15 – Bemyndigande om nyemission

Förslag:

 • Bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning om bolagets antal aktier om högst 4 000 000 stycken.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar