Kallelse till årsstämma i Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (Bolaget) kallas till årsstämma måndagen den 18 juni 2018 kl 17.00 på Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 c i Borås.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 juni 2018,

- dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 11 juni 2018,

Anmälan görs per e-mail till Bolaget: info@enrad.se. Ange ”Årsstämma” i rubriken.

Ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålles på Bolagets webbplats www.enrad.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd måndagen den 11 juni 2018 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som vill få kallelsen skickad till sig med post skall kontakta Bolaget via info@enrad.se med begäran härom. Ange ”Årsstämma” i rubriken.

Dokumentation och upplysningar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på Bolagets webbplats www.enrad.se från och med den 28 maj 2018.

Aktieägare har rätt att vid bolagsstämman begära upplysning enligt aktiebolagslagen (2005:551) 32 §.

Bolaget har utgivit 5 213 600 aktier av samma slag med 5 213 600 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
Förslag: Ingen utdelning.
11. Fastställande av arvode till styrelsen.
Förslag: Arvode för ordföranden 91 000 kr och för ledamot 45 500 kr.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
Förslag:
Peter T Johansson som styrelseledamot (omval).
Carl Johan Ahl som styrelseledamot (omval).
Jakob Granström som styrelseledamot (omval).
Frank Hallberg som styrelseledamot (omval).
Jakob Granström som styrelseordförande (omval).
13. Val av revisionsfirma till nästa årsstämma.
Förslag: Frejs Revisorer AB, 556564-6451, Box 53100, 400 14  Göteborg med huvudansvarig revisor Michael Glimstedt, 640911-5158, c/o Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14  Göteborg.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
Förslag: Bolagsordningen föreslås ändrad uteslutande på följande sätt.
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 15 000 000 kr.
Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 15 000 000.
15. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt på Bolagets webbplats.
16. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
Förslag: Att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt medförande en ökning av Bolagets antal aktier om högst 4 000 000 aktier.
17. Stämmans avslutande.

Styrelsen

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.