Kallelse till extra bolagsstämma Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (publ), org.nr. 556747-1395, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 13 augusti 2018 kl. 17.00 på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3 c i Borås.

ANMÄLAN
Den som önskar deltaga i stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 7 augusti 2018; och

 • dels till Bolaget senast onsdagen den 8 augusti 2018 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till Enrad AB (publ), Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås eller via e-post: info@enrad.se med rubrik ”Extra bolagsstämma”. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Om deltagande ska ske med stöd av fullmakt ska sådan vara daterad och bör ges in i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.enrad.se senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 augusti 2018.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Godkännande av dagordningen

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Val av en eller två justeringsmän

 7. Beslut om ändring av bolagsordning

 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

 9. Stämmans avslutande


FÖRSLAG OM BESLUT


Punkt 7 - Beslut om ändring av Bolagsordning

Bolagsordningen föreslås ändrad uteslutande på följande sätt. Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr. Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.


Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Föreslås att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt medförande en ökning av Bolagets antal aktier om högst 4 000 000 aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 kommer senast från och med den 30 juli 2018 att finnas på Bolagets hemsida, www.enrad.se, samt hållas tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i Bolaget till 5 213 600, och det totala antalet röster till 5 213 600.

Borås 11 juli 2018

Enrad AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.