Kommuniké från extra bolagsstämma Enrad AB (publ)

Enrad AB (publ) (”Bolaget”) höll extra bolagsstämma den 13 augusti 2018 i Borås. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och med fullständig enighet. Stämmans beslut i sitt väsentligaste var:

  • Stämman beslöt att anta ny bolagsordning av den lydelse som framgår av bilaga 7.1.
    Bolagsordningen ändras genom att Bolagets aktiekapital efter ändringen utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

  • Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av Bolagets antal aktier om högst 4 000 000 aktier.

Dokument relaterade till bolagsstämman finns att tillgå på www.enrad.se.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar