Utfall i företrädesemissionen

Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 11,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Totalt tecknades omkring 11,1 MSEK, motsvarande 100 procent av det fulla Företrädesemissionen. Omkring 6,52 MSEK, motsvarande 58,63 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och omkring 133 TSEK, motsvarande 1,20 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 4,47 miljoner SEK eller 40,17 procent tilldelas emissionsgaranter.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i Memorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 19 juni 2019. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota.

Sammantaget tillförs Bolaget cirka 11,1 miljoner SEK genom Företrädesemissionen, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1 MSEK. När registrering skett på Bolagsverket omvandlas betalda tecknade units till nyemitterade aktier samt teckningsoptioner av serie 1. Preliminär avstämningsdag för sådan omvandling är omkring vecka 27 varvid betalda tecknade units kommer att omvandlas till aktier samt teckningsoptioner. 

Antalet aktier ökar från 6 951 467 till 11 585 777 när units omvandlats till nyemitterade aktier.

Enligt vad som angivits i Memorandumet kommer perioden för utnyttjande av Teckningsoptioner ske mellan 24 augusti och 7 september 2020. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget mellan 11,1 och 22,2 MSEK, beroende på teckningskurs.

Enrads vd, Andreas Bäckäng kommenterar:

“Det är glädjande att se att Enrad har fortsatt förtroende från befintliga aktieägare, men att även nya ser vår potential. Dessutom känns det väldigt bra att vår huvudägare Weland fortsätter stötta vår expansion. Jag vill tacka samtliga som gått med i emissionen och ser fram emot att få implementera de förändringar som behövs för att ta Enrad till nästa nivå.”

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Next Advokater KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer. 

Prenumerera

Dokument & länkar