Teckningstid inleds i Entellas fullt garanterad emission inför planerad notering på AktieTorget

Report this content

Den 20 mars 2018 inleds teckningsperioden i Entella IT AB:s (ENTELL) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningsperioden löper från och med den 20 mars till och med den 11 april 2018. Fulltecknad emission tillför Entella 6,6 MSEK före emissionskostnader. Entella har erhållit garantiåtaganden om totalt 6,6 MSEK, motsvarande 100% av emissionslikviden.

Entella IT AB är ett IT-konsultbolag med hög tillväxt och lönsamhet trots det underskott av IT-personal som idag råder i Europa. Entella har lyckats etablera sig på marknaden och jobbar idag internationellt och tillsammans med sitt dotterbolag i Indien (som ägs till 100% av moderbolaget) kan Entella enkelt skala upp sin verksamhet och kan ta sig an både stora och små uppdrag såsom mobilapplikationer, webbutveckling, affärssystem, systemintegration och bemanning.

Entellas affärsidé går ut på att leverera kundanpassade digitala lösningar med högsta värde för sina kunder samt att erbjuda specialistkompetens och IT-lösningar med engagerade konsulter som ökar kundernas affärsnytta. Entella vill helt enkelt skapa mervärde och konkurrensfördelar för sina kunder.

Peter Jakobsson, styrelseordförande i Entella IT AB, kommenterade emissions- och listningsbeslutet:

“Vi ser med spänning fram emot kommande emissionsprocess och noteringen på AktieTorget. Med en stabil grund i både ledning och personal efter en stor rekryteringssatsning samt en ny, mer aggressiv säljstrategi tar vi nu Entella till nästa nivå. Vi har i dagsläget tecknat avtal med kunder inom både webb- och apputveckling, systemintegrationer, utveckling av affärssystem samt konsultation och bemanning vilket visar att det finns en efterfrågan och att vår affärsmodell håller. Många av våra nya kontrakt får vi in genom rekommendationer från gamla samt pågående kundrelationer vilket vi ser som ett kvitto på att vi levererar produkter och projekt med hög kvalitét. Genom att notera bolaget på AktieTorget får vi in en fot i kapitalmarknaden vilket underlättar för oss i vår expansion.”

Tony Selin, VD på Entella IT AB, tillade:

“Det är många företag i IT-branschen som insett digitaliseringens fulla potential, men tyvärr inte har kapaciteten att genomföra sina idéer på bästa sätt. Det är där vi kommer in i bilden, och med vårt dotterbolag i Indien kan vi enkelt delegera våra uppdrag så att samtliga av våra kunder får den hjälp de behöver och har behov av.

Jag ser väldigt ljust på Entellas framtid och nu tar jag tillsammans med Bolaget och alla anställda ett stort steg framåt!”

EMISSIONEN I SAMMANDRAG

TECKNINGSTID:
20 mars 2018 - 11 april 2018

TECKNINGSKURS: 5,50 SEK per aktie

AKTIENS KORTNAMN: ENTELL

TECKNINGSPOST:
Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i poster om 1 aktie

EMISSIONSGARANTIER:
Entella IT AB (publ) har erhållit garantiåtaganden om 6 600 000 kronor, vilket motsvarar 100 procent av emissionslikviden

EMISSIONSVOLYM:
Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 600 000 kronor före emissions- och garantikostnader som uppgår till 750 000 kronor

ANT. AKTIER INNAN EMISSION: 5 400 000 aktier

TECKNINGSBERÄTTIGADE
Rätten att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma befintliga aktieägare, allmänheten och institutionella investerare

VÄRDERING:
29,7 MSEK (PRE-MONEY)

ISIN-KOD SE0010740050

MARKNADSPLATS :
Entella IT AB (publ) aktie har godkänts för notering på AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas bli den 2 maj 2018

MEMORANDUM, INFORMATIONSFOLDER OCH ANMÄLNINGSSEDEL
Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på bolagets ( www.entella.se/investor ) och Aktietorgets ( www.aktietorget.se ) webbplatser

GODKÄNNANDE AV NOTERING
Entella IT AB (publ) har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om 5 MSEK samt uppnår Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare. Första handelsdag är planerad till den 2 maj 2018

EMISSIONSINSTITUT
Bolaget har anlitat Partner Fondkommission AB som emissionsinstitut i samband med noteringen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Om Entella:

Tony Selin
VD Entella IT AB
Telefon: 070-884 43 84
E-post: tony.selin@entella.com

Om emissionen:

Rådgivare: Partner Fondkommission AB Telefon: 031- 761 22 30
E-post: emissioner@partnerfk.se

Ytterligare information, bland annat kalendarium för bolagsträffar och emissionserbjudandet i sammandrag finns på sidorna nedan, samt i efterföljande bilagor.

Bolagets hemsida: www.entella.se/investor 

Emissionssida: aktietorget/entella 

Kundinriktad hemsida: www.entella.se 


Dokument & länkar