Bokslutskommuniké 2017

Väsentliga händelser under perioden:

 • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 18 602 tkr (6 117tkr)
 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 5 915 tkr (2 995 tkr)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 147 tkr (-3 571 tkr)
 • Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 307 tkr (-476 tkr)
 • Eget kapital 31 december 2017 uppgick till 12 690 tkr (8 864 tkr),
  varav Aktiekapital 999 tkr (999 tkr)
 • Likvida medel, 31 december 2017, 6 349 tkr (3 838 tkr)
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,28 kr ( -0,60 kr)
 • Fjärde kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,26 kr (-0,06 kr)
 • Nya roboten EVO-Cleaner levererad till kunder

Kommentarer från VD Jan Sandberg:         

Året som gått har fört Envirologic ett stort steg framåt, mycket tack vare att den nyutvecklade roboten EVO Cleaner blev färdig att levereras till kunder. Att våra huvudsakliga kunder, grisproducenterna, också haft medvind hjälpte såklart till och det finns inga tecken på att den marknaden ska vika nedåt i närtid.

I Sverige gick försäljningen bra under 2017. Enbart i Sverige levererades 22 st. EVO Cleaner som tillsammans med beställningar från Frankrike, Tjeckien och Japan innebär att vi fortfarande har mycket jobb i produktionen. Tillverkningstiden för en EVO Cleaner har minskat betydligt men det finns fortfarande justeringar att göra.

Patent för värmeväxlartvätten är meddelat (nr SE 1500233-0) och den som körs hos Vattenfall utvärderas vidare tekniskt.  Den kommer att tas vidare, men i dagsläget prioriterar vi EVO Cleaner och lanseringen av den utanför Sverige.

I Danmark har ett dotterbolag startats och säljaren är på plats. Vi hade tidigare räknat med resultat under första halvan av året, mer realistisk är andra halvan. Marknaden där ser fortsatt bra ut för grisproducenterna vilket gör oss optimistiska.

Nakajima Seisakusho i Japan beställde deras första EVO Cleaner i oktober 2017 vilken kommer att presenteras på en lantbruksmässa i Nagoya i slutet av maj. Förhoppningen är att den kommer falla väl ut då operatörspanelen på EVO Cleaner är översatt till japanska, något som inte har varit möjligt med Clever Cleaner. Förhoppningen för Japan är att effekterna av bidrag till de japanska producenterna för att köpa produkter som effektiviserar produktionen, har stabiliserats och att utbetalningar är nära förestående.

Företaget Hema i Tjeckien har under året ökat sina beställningar av Clever Cleaner, och de jobbar nu på att introducera EVO Cleaner.

RV Biotech i Frankrike har påbörjat introduktionen av EVO Cleaner och där finns ett antal ute hos producenter med mycket goda resultat. 

Vår samarbetspartner Tri-Mech i Kanada är fortsatt positiv men jag tror inte att vi ska vänta någon större order därifrån under 2018.

Samarbetet som inleddes i Spanien med företaget Ojefer, fortsätter. Vi har utbildat dem och inväntar order av en demomaskin. Företaget M.B. Kärcher, som vi också startade ett samarbete med, verkar dock tyvärr inte svara upp till våra förväntningar. Spanien är fortfarande oerhört intressant, utifrån att de för tillfället har flest grisar i Europa.

Det starka intresset från Finland medförde att vi i januari installerade en EVO Cleaner i Österbotten. Vi fortsätter att arbeta vidare med ett antal kundprospekt med den partner vi har där och som servar de Clever Cleaner som finns i området.

Kina är som jag skrivit tidigare intressant och vi kommer under första halvåret besöka en stor grisproducent och demonstrera EVO Cleaner. Det är viktigt för oss att försöka ta oss in eftersom vi förväntar att Kinas import av griskött så småningom kommer att minska med följd att Europa drabbas och därmed också vår kundbas.

Installation av EVO Cleaner på ett mälteri på Irland kommer att ske under första halvåret. Vi kommer att utvärdera och ligga nära dem för att installationen ska falla väl ut. Detta då det som jag tidigare informerat om finns ett betydande antal mälterier i världen som har problem med att arbetsmiljön är alltför dålig för att man på ett hållbart sätt ska kunna upprätthålla en acceptabel hygien i produktionen.

Den ökade leveranstakten av Evo Cleaner ställer höga krav både på produktion och support. Tillverkningen av robotar ligger enligt plan och vår förhoppning är att kunna utöka teamet med ytterligare en person under det första halvåret. Personen ska också kunna stödja företagets servicenät som är oerhört värdefullt för att skapa driftsäkerhet för våra kunder.

Evo Cleaner kommer att fortsätta visas upp på mässor i och utanför Sverige, då intresset förra året var stort.  På de mässor vi var på förra året berättade också de tvättrobotkunder som var på plats, om användarvänligheten som ökat så markant. De berättade också om att de är imponerade över den höga precision EVO Cleaner rör sig med, vilket gör den säkrare i trånga utrymmen. Att den därtill tvättar upp till 40 % snabbare minskar den tid stallarna står tomma utan djur och möjliggör därmed en ökad produktion. En värdefull marknadsföring för oss.

Jan Sandberg
VD Envirologic


Väsentliga händelser under perioden

Leveranserna av Bolagets nya tvättrobot EVO Cleaner startades.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

 Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista december 2017 hade bolaget 7 622 540 aktier fördelat på 606 ägare.

Bolaget har två utestående optionsprogram:

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2018.
En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2019.

Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista december 2017 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade teckningsoptioner TO 1 B och 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling

Under året har antalet installerade robotar väsentligt ökat jämfört med föregående år. Under året har bolaget levererat och installerat 29 st. EVO Cleaner och 16 st. Clever Cleaner.

Under det fjärde kvartalet har bolaget gjort en justering i lagervärdet på begagnade robotar med totalt 550 tkr vilket påverkar periodens och kvartalets marginaler negativt.

Då bolaget nu visat på ett positivt resultat under sista tre kvartalen 2017 har bolaget, i enlighet med gällande redovisningsprinciper, beslutat att redovisa en upplupen skattefordran hänförlig till det skattemässiga underskottet. Detta är första gången bolaget redovisar en uppskjuten skattefordran, vilket denna period ger en positiv resultatpåverkan på 1 679 tkr.

Bolagets kostnader i övrigt följer budget med en ökad satsning på vidareutveckling av den nya generationen robot samt ökade insatser på marknadsföring och försäljning. Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera