Bokslutskommuniké 2018

Väsentliga händelser under perioden:

  • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 23 587 tkr (18 602 tkr)
  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 4 675 tkr (5 915 tkr)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 2 442 tkr (2 147tkr)
  • Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -1 690 tkr (307 tkr)
  • Eget kapital 31 december 2018 uppgick till 18 022 tkr (12 690 tkr),

varav Aktiekapital 1 139 tkr (999 tkr)

  • Likvida medel, 31 december 2018, 9 069 tkr (6 349 tkr)
  • Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till 0,29 kr ( 0,28 kr)
  • Fjärde kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till -0,19 kr (0,04 kr)
  • Envirologic ApS bildat i Danmark
  • Teckningsoptionerna TO 1 B har lösts till 80,2% vilket tillför bolaget 3,7 Mkr före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:         

Jag kan konstatera att 2018 blev ett turbulent år som började väldigt bra, för att övergå i en oro för den extrema torkan som hela norra Europa drabbades av. Som jag skrev i delårsrapporten för kvartal 3 fanns det dock gott hopp för att vi inte skulle drabbas så hårt, efter de mycket positiva mässorna vi deltog i. Nu vet vi däremot att konsekvensen av torkan har gjort att grisproducenternas investeringsvilja har dämpats betydligt. Vi brukar alltid ha en god försäljning i kvartal 4 men den ökningen uteblev under 2018. Våra kunders kostnader för foder är fortsatt höga och de drar ned sina kostnader till ett minimum. Detta har drabbat vår försäljning i Sverige, Finland och Danmark hårt vilket syns tydligt på resultatet av Q4.

Trots det har vi gjort vårt bästa resultat före skatt någonsin, då vi samtidigt tagit kostnader för etablering av det danska Envirologic ApS och flytt till nya, mycket ändamålsenliga lokaler.
Vi har också under året utökat personalstyrkan med en utvecklingsansvarig och en svetsare. I januari 2019 anställdes också en säljservicetekniker som har fokus på att göra vår satsning på IoT (Internet of Things) till ett kunderbjudande med nytta som genererar intäkt för oss.

Satsningen på Danmark har, delvis på grund av torkan, medfört att den säljare vi anställde i Envirologic ApS inte uppnått sina mål och han har avslutat sin anställning. Ny rekrytering pågår. I det rådande marknadsläget kommer vi inte att stressa fram en lösning, detta får ta lite tid.

Utvecklingsarbetet under 2018 har handlat mycket om EVO Cleaner. Det har krävts en del utökad funktionalitet och vi har haft en del barnsjukdomar att rätta till. Vi har dock konceptet klart för en EVO Cleaner som tvättar kycklingstallar som jag hoppas kunna berätta mer ingående om under året. Kycklingproduktion är storleks och tvätt-mässigt likvärdig grisproduktion vilket naturligtvis gör den intressant för oss.

Det starka intresset från Kina håller i sig, vi har många förfrågningar därifrån. Att få det från förfrågan till försäljning är däremot en process som tar tid, företaget Muyuan Foods som köpt en testmaskin har ännu inte lett till ytterligare order. Ett omfattande utbrott av afrikansk svinfeber i Kina kan vara anledning till störningar, det har drabbat dem hårt. Detta utbrott kan däremot bli positivt för oss på den europeiska marknaden, det ryktas om en sänkning av Kinas produktion med nära 10 %, vilket de sannolikt måste ersätta med import från Europa och Nordamerika. Danskarna bevakar detta noga och kommer att finnas med för att erbjuda dem köttprodukter, något som brukar gynna producenterna. Det blir en spännande vår.

Intresset i USA är fortsatt stigande, en testrobot har levererats till Christensen Farms, en av de större producenterna i världen. Det är Swine Robotics som sålt den vilket är mycket glädjande. Förutom det arbete de gör hade vi, som jag tidigare meddelat, stort intresse från fler av de stora företagen på mässan Eurotier i höstas.

I Finland håller intresset i sig. Det är ett flertal producenter som sökt arbetsmiljöstöd och vi räknar med leveranser dit under året. Detsamma gäller Tjeckien som utvecklades fint 2018, de kommer nu att marknadsföra EVO Cleaner.

Början av 2019 kommer sannolikt att lida av effekten från torkan. Vi kommer att lägga vårt fokus på marknader som inte drabbats lika hårt, utveckling av produkter och att bygga upp organisationen i Danmark under tiden, för att stå rustade när våra kunder har ett bättre marknadsläge. Jag är optimistisk till att vi lyckas med det och gör ett bra år. 

Jan Sandberg

VD Envirologic

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar