Delårsrapport januari – mars 2017   Envirologic AB (Publ)

Väsentliga händelser under perioden:

  • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 2 259 tkr (1 120 tkr)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till -922 tkr (-884 tkr)
  • Eget kapital 31 mars 2017 uppgick till  7 943 tkr (3 804 tkr), varav Aktiekapital 999 tkr (657 tkr)
  • Likvida medel, 31 mars 2017, 2 676 tkr (96 tkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till
  • – 0,12 kr ( -0,18 kr)
  • Nya roboten EVO Cleaner levererad till kunder

Väsentliga händelser efter perioden:

  • Leveranser av EVO Cleaner skalas upp efter genomförda tester.
  • Nya order på totalt 11 robotar mottagna.

Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett robotsystem för rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:               

Försäljningen av nästa generations tvättrobot, EVO Cleaner går bra inom vårt huvudsegment, grisproduktion. Att fokusera försäljningen på Sverige har visat sig vara ett klokt beslut, vi har många trogna kunder här som har stort förtroende för oss och våra produkter. De vet att vi, nu när de köper maskiner i tidigt skede och därmed inte fullt utestade, alltid tagit ansvar för vad vi levererat och att vi har en väldigt bra service. Vi har haft, och har fortfarande, en del mindre problem med tillförlitligheten hos de nya robotarna men ingen av oss, varken vi eller kunderna, har förväntat att de ska fungera felfritt från början. De tekniska problemen har försenat uppskalningen av leveranser vilket påverkat resultatet negativt.
Förutom installationer har några demonstrationer gjorts. Det är fantastiskt roligt att se reaktionerna från dem som ser EVO Cleaner första gången, alla är mycket imponerade. Lätt att förstå, den går fort att programmera och den jobbar snabbt och smidigt med så hög precision att det går att tvätta på ett helt annat sätt än tidigare. Flera av våra kunder tycker att tiden för att tvätta minskat med så mycket som 40 % vilket är en stor besparing för dem, både vad gäller minskad tomtid och vattenförbrukning.

Order av 4 st. Clever Cleaner från Japan var glädjande. De har under lång tid haft svårt att få order på grund av att producenterna väntat på bidrag och vi hoppas nu att det lossnar för dem igen. Att allt händer samtidigt, ytterligare 2 st. från Tjeckien och 5 st. från Frankrike samma helg kan tyckas lite mycket på en gång men det är bara att tacka och ta emot. Det ställer naturligtvis stora krav på produktionen men det får ses som ett positivt problem.

Europas producenter har en väsentligt högre intjäning idag än för ett år sedan, det är en uppåtgående trend. I Sverige tack vare en ökad efterfrågan av svenskt kött och i exporterande tack vare att Kina importerar stora mängder. Kinas importbehov väntas hålla i sig ett antal år framåt, men det kommer inte att vara för evigt. De bygger nya stallar i snabb takt och är intresserade av all ny teknik som finns för att effektivisera produktionen, även tvättrobotar. Vi lägger inte stor kraft på det i dagsläget men svarar på förfrågningar och försöker förstå marknaden för att kunna skapa möjligheter när tiden är inne.

Från Danmark rapporteras ökat intresse för robotar igen och likaså Tyskland, det kommer troligtvis att bli en intensiv höst med mycket mer arbete utanför Sverige igen.

Alla i företaget jobbar otroligt hårt med de olika utmaningar vi har för tillfället, vilket kommer att ge resultat framöver. Säljare i medvind kommer lättare framåt vilket gör att produktionen måste utvecklas och troligen förstärkas. Jag ser större möjligheter att sälja EVO Cleaner utanför lantbruket tack vare den ökade flexibiliteten och tror att framtiden för med sig fler utvecklingsprojekt för den samt andra produkter. Det är högst troligt att utvecklingskapaciteten måste förstärkas för att vi långsiktigt ska kunna driva utvecklingen i nödvändig takt, det är viktigt att konkurrensen från andra företag inte kommer i kapp. Den danska konkurerande maskinen som visades på Eurotier i Hannover i höstas har sålts i Frankrike vilket jag ser som mycket positivt. Att ha konkurrenter som hjälper till att bygga marknad är bra, bara man ser till att vara bättre än dem.

Jan Sandberg

VD Envirologic

Väsentliga händelser under perioden

Leveranserna av Bolagets nya tvättrobot EVO Cleaner startades.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Leveranser av EVO Cleaner skalas upp efter genomförda tester.
Nya order på totalt 11 robotar mottagna.      

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

 

 

 

Envirologics aktie

Envirologics aktie är listad på Aktietorget, www.aktietorget.se, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system. Aktien har kortnamn ENVI B och ISIN-kod SE0005704095. Aktiens första handelsdag på aktietorget var den 22 april 2014. Per den sista mars 2017 hade bolaget 7 622 540 aktier fördelat på 661 ägare.

Bolaget har två utestående optionsprogram:

En (1) teckningsoption TO 1 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2018.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en(1) ny aktie i Envirologic AB under lösenperioden 1 april – 15 april 2019.

Lösenkursen för båda optionsprogrammen uppgår till 70 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i lösenperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor

Per den sista december 2016 hade bolaget 1 333 220 outnyttjade teckningsoptioner TO 1 B och 1 333 220 outnyttjade optioner TO 2 B.

Finansiell utveckling

Totalt under perioden har 8 robotar levererats som en del i utrullningen av nya EVO-cleaner.  

Bolagets kostnader i övrigt följer budget med en ökad satsning på utveckling av den nya roboten samt ökade insatser på marknadsföring och försäljning.

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar