Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Report this content

Idag, den 18 oktober 2021, hölls extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktör genom (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett personaloptionsprogram för bolagets verkställande direktör Claus Egstrand genom utgivande av personaloptioner, riktad emission av teckningsoptioner, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta högst 250 000 personaloptioner. Optionsinnehavaren ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden 15 november 2024 – 31 december 2024. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden från och med den 19 oktober 2021 till och med den 1 november 2021. Personaloptionerna ska överlåtas till deltagaren för en kontant ersättning motsvarande marknadsvärdet av de teckningsoptioner som emitteras för att möjliggöra bolagets leverans av aktier i personaloptionsprogrammet, beräknat enligt Black Scholes-modellen. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare att emittera högst 250 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag, Enzymatica Care AB. Teckningsoptionerna ska därefter kunna överlåtas till deltagaren utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Skälen till införandet av personaloptionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett personaloptionsprogram som ger deltagaren möjlighet att ta del av bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Personaloptionsprogrammet förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare samt i förlängningen till uppfyllandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Vid antagande av att samtliga 250 000 personaloptioner som utges inom ramen för personaloptionsprogrammet utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 250 000 nya aktier att utges, motsvarande en utspädning om cirka 0,17 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster efter full utspädning. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie” för helåret 2020.

Lund den 18 oktober 2021
Enzymatica AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta

Bengt Baron, styrelseordförande, Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknik, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal marknader på tre kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se.