Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 59,1 MSEK

Report this content

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) har beslutat genomföra en nyemission om 59,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom att utnyttja bemyndigandet om nyemission av aktier från årsstämman 2020 (”Nyemissionen”). Syftet med Nyemissionen är främst att möjliggöra Bolagets offensiva geografiska expansion och kliniska studier samt tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021. Enligt villkoren i Nyemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Enzymatica till en (1) teckningsrätt. Tjugonio (29) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie. Bolaget har säkerställt Nyemissionen till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets tre största ägare.

Bakgrund och motiv

Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter.

ColdZyme är en av få produkter som angriper orsaken till förkylning d.v.s förkylningsviruset. ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus, kan förkorta förkylningen om det används tidigt samt lindrar förkylningssymptom och halsont. Under 2020 uppnådde Enzymatica ett flertal viktiga milstolpar. ColdZyme recertifierades , vilket innebär att förkylningssprayen nu säljs som en klass III medicinteknisk produkt inom EU. Enzymatica erhöll också EU-patent till 2035 för en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Under året fortsatte Bolaget också sin internationella expansion. I början av året tecknade Enzymatica avtal med Keyuan Trade, dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsföretag Shanghai Pharma, för den kinesiska marknaden. Avtalet med tyska STADA utökades vid tre tillfällen och täcker nu totalt cirka 40 marknader. Dessutom tecknade Enzymatica avtal med Sanofi – ett av världens största läkemedelsbolag inom konsumenthälsovård – för försäljning av ColdZyme i Frankrike och Italien, samt med MS Pharma för försäljning av ColdZyme på tio utvalda marknader inom MENA – Mellanöstern och Nordafrika. Enzymatica ingick även avtal med en av de ledande läkemedelsdistributörerna i Israel, Chemipal.

Sammantaget bedömer styrelsen att Enzymatica är väl positionerat för fortsatt tillväxt som kommer att resultera i en stigande lönsamhet. Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi som bygger på att stärka positionen för ColdZyme på befintliga marknader, geografisk expansion genom lansering av produkten på fler marknader och utveckling av nya produkter baserade på Bolagets barriärteknologi. Den förestående Nyemissionen stärker Bolagets finansiella ställning samt säkerställer långsiktiga satsningar inom områdena geografisk expansion, kliniska studier, organisation och supply chain samt att tillgodose behovet av rörelsekapital för 2021.

Villkor i sammandrag

Villkoren i Nyemissionen innebär att tjugonio (29) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 12,00 SEK per aktie. Nyemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden (43,5 procent) och garantiåtaganden (56,5 procent) från Bolagets tre största aktieägare. Vid full teckning tillförs Enzymatica 59,1 MSEK före emissionskostnader. Garantiersättning utgår med 7 procent av det garanterade beloppet.

En (1) befintlig aktie i Enzymatica berättigar till en (1) teckningsrätt. Tjugonio (29) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst cirka 196 998,20 SEK och antalet aktier med högst 4 924 955 aktier. Teckningskursen är 12,00 SEK per aktie.

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Nyemissionen är den 17 maj 2021. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 19 maj 2021 till och med den 2 juni 2021.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 19 maj till och med den 28 maj 2021.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i andra hand hand ska sådana aktier tilldelas övriga pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till garanter av Nyemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Preliminär tidplan för Nyemissionen

12 maj 2021                                      Sista dag för handel med Enzymaticas aktier inklusive teckningsrätter

14 maj 2021                                      Första dag för handel med Enzymaticas aktier exklusive teckningsrätter

17 maj 2021                                      Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen

19 maj – 2 juni 2021                        Teckningsperiod

19 – 28 maj 2021                              Handel i teckningsrätter

7 juni 2021                                       Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Nyemissionen

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Nyemissionen som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Nyemissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Bolaget.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO och tf VD Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

OM ENZYMATICA AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Dokument & länkar