• news.cision.com/
  • Ependion AB/
  • Delårsrapport januari–mars 2019: Fortsatt god ökning av försäljningen och ett väsentligt bättre resultat

Delårsrapport januari–mars 2019: Fortsatt god ökning av försäljningen och ett väsentligt bättre resultat

Report this content

  • Orderingången uppgick till 369 mkr (398).
  • Nettoomsättningen ökade med tio procent till 371 mkr (337).
  • Rörelseresultatet steg till 30,1 mkr (18,1).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20,0 mkr (9,6).
  • Resultatet per aktie blev 0,70 kronor (0,34).
      

VD Per Samuelsson kommenterar

”BEIJER GROUP befäste den positiva trenden med en fortsatt bra organisk tillväxt och kraftigt förbättrat resultat under det första kvartalet. Försäljningen steg med tio procent och rörelseresultatet ökade med närmare 70 procent. Det innebar en rörelsemarginal på drygt åtta procent och vi närmar oss successivt koncernens mål om tio procent.

Det är ökade försäljningsvolymer och fortlöpande förbättringar av bruttomarginalen som ligger bakom resultatuppgången. Det är i huvudsak nya produkter – ett resultat av våra satsningar de senaste åren – som svarar för ökade volymer. De högre bruttomarginalerna beror på tidigare effektiviseringar och en mer fördelaktig produktmix.

Samtidigt har rörelseresultatet belastats med högre omkostnader, bland annat som en följd av våra ytterligare satsningar inom affärsenheten Westermo som aviserades i rapporten för det fjärde kvartalet. Kortsiktigt påverkar det resultatet men vi ser det som investeringar i fortsatt hög tillväxt och kapacitetshöjning, och på sikt högre marginaler.

Orderingången är god givet att perioden inte innehöll några stora order vilket var fallet samma period 2018. Justerat för dessa order visade orderingången under kvartalet en positiv utveckling. Orderingången har även påverkats av utfasningen av gamla produkter vilket skapat viss ryckighet mellan de olika kvartalen. Samtidigt var orderboken 36 procent högre vid utgången av kvartalet jämfört med samma tidpunkt 2018 och vi ser idag ingen direkt konjunkturavmattning på våra marknader.

Affärsenheten Beijer Electronics svarade återigen för en stark resultatförbättring. Tillväxten är god och affärsenhetens fortsatta expansion är en viktig del i koncernens långsiktiga värdeskapande. Affärsenheten Westermo kunde visa en snabb återhämtning av rörelsemarginalen efter de successivt svagare kvartalen under senare delen av 2018. Åtgärderna för att avhjälpa kapacitetsbristen och de extra kostnaderna har börjat ge avsedd effekt. Samtidigt har kapaciteten utökats ytterligare för att möta den fortsatt snabba tillväxten. Affärsenheten Korenix hade ett något svagare första kvartal men betydligt bättre jämfört med fjärde kvartalet 2018. Affärsenheten har fortsatt att bygga ut och stärka projektportföljen som bedöms kunna resultera i kommande order och försäljning. Planen att Korenix under 2019 ska visa fortsatt tillväxt och nå lönsamhet ligger fast.

För helåret 2019 bedömer vi att koncernens omsättning och resultat fortsatt kommer att kunna förbättras jämfört med utfallet under 2018.”

Inbjudan till telefonkonferens

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:  Onsdagen den 17 april kl 14.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46850558352
Från Storbritannien: +443333009260
  

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: https://www.anywhereconference.com?Conference=301284909&PIN=40835628&UserAudioMode=DATA 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Beijer Electronics Group AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 17 april 2019 kl 13.00.

  
   

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018. 

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Resultatet fortsätter att öka. Vi närmar oss målet om tio procent rörelsemarginal.
Per Samuelsson, VD och koncernchef