• news.cision.com/
 • Ependion AB/
 • Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan

Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan

Report this content

Tredje kvartalet

 • Orderingången steg med 62 procent till 502 mkr (310).
 • Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 412 mkr (335).
 • Rörelseresultatet steg till 31,9 mkr (4,7). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 21,7 mkr (1,2). 
 • Resultatet per aktie blev 0,75 kronor (0,05). 
 • Stor order på över 50 mkr från Stadler Rail.
     

Nio månader

 • Orderingången steg med 36 procent till 1 433 mkr (1 052). 
 • Nettoomsättningen ökade med sex procent till 1 152 mkr (1 088).
 • Rörelseresultatet steg till 46,4 mkr (21,0). 
 • Resultatet efter skatt ökade till 25,2 mkr (5,6). 
 • Resultatet per aktie blev 0,87 kronor (0,21). 
 • Förvärv av tyska ELTEC.
     

VD PER SAMUELSSON KOMMENTERAR

BEIJER GROUPs verksamhet visade en fortsatt positiv utveckling under det tredje kvartalet. Flera signaler pekar åt rätt håll med bland annat en generellt  sett bra efterfrågan. BEIJER GROUPs orderingång ökade med drygt 60 procent och den översteg 500 mkr för andra kvartalet i rad. Uppgången är bred och omfattar såväl koncernens tre affärsenheter som alla geografiska regioner. Vår orderstock ligger nu på rekordnivåer vilket ger en tillförsikt inför kommande kvartal.

Vi noterar ett allt större intresse från kunderna för våra lösningar och produkter sprungna ur strategin som lades fast för några år sedan och som dessutom bidrar till kundernas arbete med hållbarhet. Vårt erbjudande ligger rätt i tiden med ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor.

En ökad orderingång ger avtryck i försäljningen som steg med över 20 procent under det tredje kvartalet. En ökad försäljningsvolym har sin tur påverkat rörelseresultatet positivt. Med en god kontroll över omkostnader blev utväxlingen bra under kvartalet med ett rörelseresultat på drygt 30 mkr och en rörelsemarginal på nära åtta procent.

Det är också glädjande att Beijer Electronics börjat tjäna pengar igen. Det är viktigt för att vi ska nå våra mål och bygga värde i BEIJER GROUP. Affärsenheten kunde med ett rörelseresultat på 15 mkr visa en marginal på drygt åtta procent. Westermo ökade också sin lönsamhet till närmare 13 procent. Korenix visade en liten förlust som dock var lägre jämfört med 2020.

Parallellt med den positiva utvecklingen fortsatte verksamheten liksom under tidigare kvartal att präglas av den globala bristen på vissa nyckelkomponenter. Det har inneburit att produkterna inte fullt ut kan färdigställas vilket givit påtagliga störningar i leveranskedjorna. Vi bedömer att bortfallet i omsättning till följd av komponentbristen uppgick till drygt 40 mkr motsvarande cirka tio procent av försäljningen under det tredje kvartalet. Bortfallet har inneburit uteblivna resultattillskott. Jag vill här berömma våra medarbetare som gör skillnad varje dag.

Komponentbristen har även lett till kraftigt höjda priser på vissa komponenter vilket också har påverkat resultatet. Detta har delvis kompenserats av att resultatet påverkats positivt med nio mkr beroende på efterskänkta Covid-lån i USA. beijer group har genomfört prishöjningar mot kunder på alla marknader men de får genomslag först efter viss tids eftersläpning. Det beror på att tidigare order tagits till gamla priser och effekten försvinner i takt med att orderstocken levereras. Vi följer också marknadsutvecklingen noga och kommer att genomföra fler prishöjningar.

För att i möjligaste mån parera komponentbristen har vi valt att bygga upp vissa lager av produkter för att snabbt kunna leverera när väl den enskilda komponenten är på plats. Uppbyggnaden av lager har förutom resultatpåverkan medfört ett negativt kassaflöde under perioden som vänds i ett positivt kassaflöde efter leverans. BEIJER GROUPs totala leveranskapacitet är i övrigt god med en bra potential att hantera volymuppgångar.

Koncernens affärsenheter visade en positiv utveckling avseende orderingång och omsättning. Westermos orderingång steg med nära 80 procent till 290 mkr varav en stor order från den schweiziska tågtillverkaren Stadler svarade för 50 mkr. Ordern från Stadler är ett resultat av många års samarbete och avtalet inkluderar en option på ytterligare stora order. Westermos försäljning ökade med tolv procent där förvärv svarade för fem procentenheter av ökningen. Tyska ELTEC som förvärvades under det andra kvartalet har utvecklats fortsatt positivt.

Beijer Electronics orderingång steg med 51 procent och försäljningen ökade med 36 procent. Uppgången har varit bred och Asien har i stort sett återhämtat sig efter pandemin. Efterfrågan i Europa har visat en god återhämtning medan den varit mer försiktig i USA.

Vi är nöjda med den fina tillväxten i koncernens orderingång och försäljning. Resultatet har lyft men påverkats av komponentbristen. Hur länge denna består är fortsatt svårt att bedöma. Vi gör allt för att hantera problemen och lindra de negativa effekterna. Läget har successivt förbättrats inom Beijer Electronics medan det inom Westermo kvarstår en del utmaningar.

För helåret 2021 har vår bedömning förstärkts. BEIJER GROUP har goda förutsättningar att visa ett väsentligt bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020.”

   

INBJUDAN TILL PRESENTATION AV RAPPORTEN

Idag arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Per Samuelsson samt vice VD och CFO Joakim Laurén presenterar bolaget och kommenterar rapporten.

Tid: Tisdagen den 26 oktober kl 13.30

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642693
Från Storbritannien: +443333009273 

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: 
https://www.anywhereconference.com?Conference=425014504&PIN=74301618&UserAudioMode=DATA 

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

       

Denna information är sådan som Beijer Electronics Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl 13.00.

   

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
   

Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,4 miljarder kronor 2020.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

För helåret 2021 har vår bedömning förstärkts. BEIJER GROUP har goda förutsättningar att visa ett väsentligt bättre ekonomiskt utfall för 2021 jämfört med 2020.
Per Samuelsson, VD och koncernchef