Epiroc delårsrapport Kv1 2022

Report this content
  • Orderingången ökade 29% till MSEK 13 818 (10 690), organisk ökning med 18%.
  • Intäkterna ökade 26% till MSEK 11 088 (8 773), organisk ökning med 14%.
  • Rörelseresultatet ökade 41% till MSEK 2 631 (1 867), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK 43 (-149).*
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 23.7% (21.3) och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 23.3% (23.0).
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.66 (1.15).
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 867 (1 610).
  • Exponeringen mot Ryssland och Ukraina uppgår till cirka MSEK 1 800 i orderstock och cirka MSEK 1 000 i rörelsekapital, kassa och anläggningstillgångar.*

VD-ord 

En stark start 
År 2022 började starkt. Efterfrågan låg kvar på en hög nivå och orderingången ökade 29% till rekord-höga 13.8 miljarder kronor. Det motsvarar en organisk tillväxt på 18% jämfört med föregående år. Det är glädjande att se den höga efterfrågan på vår utrustning, på våra lösningar inom automation, digitalisering och elektrifiering, samt på vårt eftermarknadserbjudande. Flertalet stora och medelstora order erhölls, varav många inkluderar batterimaskiner och automationslösningar. Orderingången för service var också stark.

Ökade intäkter och rörelseresultat 
Intäkterna ökade 14% organiskt till MSEK 11 088. Vårt redovisade rörelseresultat ökade 41% och nådde ett nytt rekord på MSEK 2 631. Den justerade rörelsemarginalen ökade till 23.3% (23.0). Den fick stöd av organisk intäktstillväxt, men späddes ut av förvärv.

Det operativa kassaflödet minskade till MSEK 867 (1 610), påverkat av en ökning av rörelsekapitalet på grund av stark tillväxt och störningar i leveranskedjan.

Störningar på grund av kriget i Ukraina och Covid-19 pandemin
Kriget i Ukraina och det humanitära lidandet är verkligen skrämmande. Viktigast av allt är våra anställdas säkerhet och välmående och vi har vidtagit flera åtgärder för att hålla våra kollegor säkra. Vår verksamhet påverkades negativt, framför allt i mars, eftersom vi har pausat alla leveranser till Ryssland och aktiviteterna i Ukraina har varit mycket begränsade. Vår exponering mot Ryssland och Ukraina presenteras på sidan 6.

Påverkan av Covid-19 pandemin minskade, men utmaningarna i leveranskedjan fortsatte att påverka vår verksamhet negativt. 

På kort sikt förväntar vi oss att efterfrågan på både utrustning och eftermarknad kommer att ligga kvar på en hög nivå.

Våga tänka nytt

Innovationer, förvärv och partnerskap stärker vår position som en ledande global produktivitets- och hållbarhetspartner. 

Vi introducerade Mobius for Drills, en plattform som kommer att bana väg för ökad automation och uppkopplingsmöjligheter i gruvor. Den möjliggör styrning, kontroll och övervakning av flera fordon. Vi lanserade också en mer effektiv och kraftfull rigg för spränghålsborrning. Båda innovationerna syftar till att öka säkerheten och produktiviteten för våra kunder.

Jag är glad att vi samarbetar med ståltillverkaren SSAB för att använda fossilfritt stål i produktionen av vår underjordiska gruvutrustning. Det är tydligt att vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda. Framöver kommer vi att fortsätta att tänka nytt, förnya, samarbeta och skapa alternativ för framtiden. 

Helena Hedblom
VD och koncernchef 

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer-sida.


För mer information kontakta:
Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör
072 729 8295

ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455

media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl.11:30.

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

 
 

Taggar:

Prenumerera