Epiroc delårsrapport Kv2 2020

  • Orderingången minskade 23% till MSEK 8 105 (10 553), organisk minskning med 17%
  • Intäkterna minskade 20% till MSEK 8 458 (10 626), organisk minskning med 15%
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 418 (2 263), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -165 (‑39)*
  • Rörelsemarginalen uppgick till 16.8% (21.3). Den justerade rörelsemarginalen var 18.7% (21.7)*
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 0.85 (1.40)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 963 (1 506)

VD-kommentar 

Snabbfotade i utmanande tider
Covid-19-pandemin hade en betydande påverkan på oss i kvartalet. Trots detta lyckades vi snabbt anpassa vårt sätt att arbeta, sänka våra kostnader, visa mot­ståndskraft i vår lönsamhet samt leverera ett starkt kassaflöde. Vi lyckades med detta samtidigt som vi prioriterat hälsa och säkerhet och stöttat våra kunder i denna unika och utmanande situation. Jag är stolt över att se hur vår organisation har anpassat sig till situationen.

Lägre orderingång
Orderingången minskade jämfört med före­gående kvartal. Våra kunder var försiktiga med att lägga order på utrustning och restriktioner medförde lägre kundaktivitet, särskilt i början av kvartalet, vilket påverkade vår eftermarknadsverksamhet negativt. Orderingången för koncernen uppgick till MSEK 8 105. Det motsvarar en minskning med 13% organiskt jämfört med föregående kvartal och en minskning med 17% organiskt jämfört med föregående år.

Vi förväntar oss att efterfrågan på kort sikt, både på utrustning och för vår eftermarknad, kommer att fortsätta påverkas negativt av pandemin.

Motståndskraftig marginal och starkt kassaflöde
Jämfört med föregående år minskade våra intäkter med 15% organiskt till MSEK 8 458, med den största ned­gången i segmentet Tools & Attachments. Service­verksamheten minskade endast något organiskt, vilket bidrog till motståndskraft i lönsamheten. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 18.7% (21.7). Rörelse­kapitalet minskade under kvartalet, vilket resulterade i ett starkt operativt kassaflöde på MSEK 1 963.

Jämfört med första kvartalet påverkades vårt resultat främst av lägre volymer för vår eftermarknads­verksam­het och av lägre kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Detta motverkades delvis av kostnads­besparingar.

Besparingar från effektivitetsåtgärder
De besparingsåtgärder som vi har initierat, dels med anledning av pandemin och dels för att förbättra effektiviteten, genomfördes som planerat under kvartalet. Vi har redan uppnått kostnadsbesparingar från både kort- och långsiktiga åtgärder. De långsiktiga åtgärderna förväntas spara mer än MSEK 500 årligen från det tredje kvartalet 2020. Ytterligare besparingar tillkommer från slutet av året, inklusive besparingar relaterade till planerade uppsägningar.

Automation och digitalisering
I kvartalet vann vi flertalet order för automations­lösningar, för tillämpningar både under och ovan jord. Bland annat en stor order i Chile med 6th Sense-lösningar för automation, uppkoppling och informa­tions­hantering. Kundernas intresse för vårt banbrytande erbjudande inom automation och digitalisering har ökat till följd av pandemin och det är en hög aktivitetsnivå i våra regionala automations­centrum. Pandemin har också lett till att användandet av digitala verktyg för utbildning och kunderinteraktion ökat ytterligare.

Hög ambition inom hållbarhet
Vi har höga ambitioner när det gäller hållbarhet och det är glädjande att se den positiva utvecklingen för många av våra icke-finansiella nyckeltal, till exempel för säkerhet och koldioxidutsläpp från transporter. Våra nya hållbarhetsmål för 2030 främjar ytterligare våra ambitioner för minskad klimatpåverkan, ökad säkerhet och ökad mångfald. Vi vill vara en möjliggörare och genom innovation bidra till att göra gruv- och infrastrukturindustrierna mer hållbara.

Hantera krisen och bygga för framtiden
Den 18 juni firade vi vårt tvåårsjubileum som börsbolag. Firandet hölls naturligtvis online på grund av Covid-19. Den globala pandemin är unik och jag tycker att vi klarar den bra, precis som vi har klarat av utmanande situationer tidigare. Det är våra passionerade medarbetare som gör det möjligt. Framöver kommer vi att fortsätta investera i innovation och eftermarknad för att stödja våra kunder på deras resa mot ökad produktivitet och hållbarhet. Detta kommer att göra Epiroc ännu starkare för framtiden.

Helena Hedblom
VD och koncernchef

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106

ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl. 07:30.

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 41 miljarder kronor under 2019, och har cirka 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar