Epiroc delårsrapport Kv3

Report this content
  • Orderingången ökade 2% och uppgick till MSEK 9 600 (9 413), organisk minskning med 6%
  • Intäkterna ökade 5% till MSEK 10 158 (9 651), organisk minskning med 3%
  • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 927 (1 898), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -233*
  • Rörelsemarginalen uppgick till 19.0% (19.7). Justerad rörelsemarginal var 21.3%*
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.11 (1.18)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 883 (777)

VD-kommentar

Tillväxt för eftermarknad, lägre efterfrågan på utrustning

Kundaktiviteten var på en fortsatt hög nivå under kvarta­let, vilket drev en robust eftermarknadsutveckling. Vi uppnådde en stark organisk tillväxt på 11% inom service. Som förväntat var orderingången på utrust­ning, dvs. ”equipment”, lägre jämfört med det andra kvartalet. Nivån för utrustningsorder från infrastrukturkunder var särskilt svag. Våra gruvkunder är för­siktiga och investeringsbeslut skjuts upp.

På kort sikt förväntar vi oss att efterfrågan kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som under det tredje kvartalet. Med det sagt, affärsklimatet fortsätter att vara osäkert.

Bättre underliggande marginal och kassaflöde

Jämfört med föregående år ökade intäkterna med 5% och uppgick till MSEK 10 158, motsvarande en organisk minskning på 3%. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 927, inklusive omstruktureringskostnader i Tools & Attachments på MSEK 179 och förändring av avsätt­ning för långsiktiga incitamentsprogram om MSEK -54. Justerat för dessa poster förbättrades rörelse­marginalen till 21.3%. Det operativa kassaflödet förbätt­rades både jämfört med föregående kvartal och före­gående år och uppgick till MSEK 1 883.

Åtgärder för förbättrad motståndskraft och ökad säkerhet

Epiroc har en flexibel och motståndskraftig affärsmodell och vi anpassar kontinuerligt vår organisation till rådande affärsklimat. Vi har redan anpassat arbetsstyrkan, framförallt inom tillverkning, men har också identifierat ytter­ligare områden för effektivitetsförbättringar. De kommer att genomföras under de kommande kvartalen och förväntas ge märkbara effekter under första halvåret 2020.

I Tools & Attachments fortsatte vi att leverera på vår strategi för ständig förbättring och slutförde avyttringen av geotekniska förbrukningsvaror. Dessutom beslutade vi att omstrukturera vår tillverkning av hand­hållna bergborrverktyg i Kina. Majoriteten av omstrukturering­skostnaderna i Tools & Attachments relaterar till detta.

Antalet arbetsrelaterade skador fortsatte att minska och vi fortsätter att förstärka vårt arbete inom området. Initiativet för ökat säkerhetsmedvetande som lanserades under andra kvartalet implementeras nu globalt.

Betydande intresse för automatisering och information­shantering samt för batterielektriska fordon

Det är spännande att se att lanseringen av 6th Sense, vårt koncept för automation- och informationshantering, har fått sådan betydande uppmärksamhet från marknaden. Vi vann också flera order i kvartalet. I Chile vann vi ett stort service­avtal för gruvutrustning som inkluderar möjlig­heten att implementera automationsfunktioner för kundens hela utrustningsflotta inom en snar framtid. Antalet uppkopplade maskiner fortsatte att öka i snabb takt och vi ser ett starkt kundintresse för vår batterielektriska gruvutrustning. Vi är stolta över att stödja branschens strävan mot mer automation, digitalisering och elektrifiering.

Värdeskapande i fokus

I kvartalet samlades våra ledare i Stockholm för att klargöra framtida förväntningar och hur vi bäst möter morgondagens möjlig­heter och utmaningar. Vi har åtagit oss att skapa värde för alla våra intressenter - både på kort och lång sikt. Vi kommer outtröttligt stödja våra kunders strävan efter produktivitet, säkerhet och hållbarhet med våra innovativa lösningar, samtidigt som vi kontinuerligt kommer att förbättra vår flexibilitet och motstånds­kraft.

Per Lindberg
VD och koncernchef

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00. Information finns tillgänglig på epirocgroup.com/se/investors.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer 
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com


Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober kl. 07.30. 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar