Epiroc Delårsrapport Kv4 2020

Report this content
 • Orderingången ökade 1% till MSEK 9 329 (9 276), organisk ökning med 13%
 • Intäkterna minskade 5% till MSEK 9 806 (10 280), organisk ökning med 6%
 • Rörelseresultatet ökade 10% och uppgick till MSEK 2 212 (2 016) inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -67 (-115)*
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 22.6% (19.6). Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 23.2% (20.7)*
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.35 (1.23)
 • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 156 (2 827)
 • Avtal om att förvärva gruvmjukvarubolaget MineRP
 • Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK 5.50 per aktie genom
  • en utdelning för 2020 på SEK 2.50 (2.40) per aktie att betalas ut i två lika delar
  • en utskiftning på SEK 3.00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande

VD-kommentar

Flexibilitet under ett utmanande 2020
Covid-19-pandemin påverkade oss kraftigt under 2020 och ändå lyckades vi anpassa vårt sätt att arbeta, sänka våra kostnader, prioritera innovation, visa motstånds­kraft i vår lönsamhet samt leverera ett starkt resultat. Vi gjorde detta samtidigt som vi prioriterade hälsa och säker­het och gav stöd till våra kunder under denna unika och utmanande situation. Jag är stolt över att se hur vår organisation har anpassat sig till situationen.

Efterfrågan återhämtade sig under andra halvåret och för helåret 2020 var vår orderingång oförändrad orga­niskt och uppgick till MSEK 36 579. Intäkterna minskade däremot organiskt med 5% till MSEK 36 122, främst på grund av lägre volymer för utrustning. Vår serviceverk­samhet visade motståndskraft under året. Detta i kombi­nation med våra effektiviseringsåtgärder gav stöd till rörelse­marginalen som förbättrades till 20.4%. Vi hade också ett starkt opera­tivt kassaflöde på MSEK 7 006. Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK 5.50 per aktie; utdelning på SEK 2.50 och SEK 3.00 genom automatiskt inlösenförfarande.

Organisk ordertillväxt i alla verksamheter i det fjärde kvartalet
Kundernas efterfrågan låg i stort sett kvar på samma nivå som under det tredje kvartalet. Både våra kunders och vår egen verksamhet var, med få undantag, igång. Vi fortsatte att se att våra kunder tog beslut att investera i ny utrustning och vi hade organisk ordertillväxt i alla våra verksamheter, med den högsta tillväxttakten inom Equipment & Service. Orderingången för kon­cernen uppgick till MSEK 9 329, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 13% jämfört med samma period föregående år och 2% sekventiellt.

Vi förväntar oss att efterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att vara stabil på kort sikt. Osäkerheten kring utvecklingen av Covid-19 och eventuella ytterligare relate­rade restriktioner kvarstår dock.

Organisk intäktsökning och bättre lönsamhet
Intäkterna uppgick till MSEK 9 806, en ökning med 6% organiskt, med en god tillväxt för vår eftermarknadsverk­samhet. Service utvecklades särskilt bra med en organisk tillväxt på 13%. Detta i kombination med kost­nadsbesparingar bidrog till en förbättrad rörelse­marginal, trots en negativ valutaeffekt. Den justerade rörelse­marginalen förbättrades till 23.2%, med starkt bidrag från Tools & Attachments.

Teknikledarskap
Det är hög efterfrågan på lösningar inom automation, digitali­sering och elektrifiering och vi ansluter allt fler maskiner. Vi fortsätter att vinna order och är stolta över våra marknadsledande lösningar som är globalt imple­menterade och beprövade. De möjliggör ökad produkti­vitet, säkerhet och hållbarhet för våra kunder

Vi investerar kraftigt i forskning och utveckling för att förbli teknikledare. I det fjärde kvartalet tecknades avtal om att förvärva MineRP som optimerar stora och medelstora gruvors operativa effektivitet med sin ledande mjukvaruplatt­formslösning som integrerar all form av teknisk gruv­data.

Engagerade medarbetare och förbättrat hållbarhetsresultat
Vår medarbetarundersökning visade att engagemangs­nivån steg under 2020, trots pandemin, och den låg klart över externa jämförelsetal. Våra hållbarhetsresultat förbättrades också med en betydande minskning av olycksfrekvensen samt minskade koldioxidutsläpp, både från verksamheten och från transporter.

Strategi för lönsam tillväxt
Vår strategi är att vara marknadsledare i utvalda nischer och vi fortsätter att prioritera innovation, eftermarknad, effektivitet och hållbarhet. Vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda, vilket skapar många möjligheter för oss. Jag ser Epiroc som en möjlig­görare i övergången mot hållbar gruvdrift och infrastruktur. Genom att erbjuda de bästa lösningarna - med automation, digitalisering och elektrifiering - och genom att alltid finnas nära våra kunder kommer vi att ytterligare stärka våra kundrelationer och göra Epiroc ännu starkare.

Helena Hedblom
VD och koncernchef 

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer-sida.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106

ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2021 kl. 12:00.

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, och har 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder.
Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar