Kallelse till årsstämma i Epiroc AB

Report this content

Stockholm: Aktieägarna i Epiroc AB kallas till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Inregistrering sker från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste: 

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, 

dels     anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 3 maj 2019

 •  under anmälningsadress Epiroc AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller
 •  per telefon 08-401 43 02 vardagar kl. 09.00-16.00 eller
 •  via hemsidan www.epirocgroup.com/arsstamma
Vänligen se hela Kallelsen nedan, eller besök www.epirocgroup.com/arsstamma.  

För mer information kontakta: 
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
ola.kinnander@epiroc.com
Jörgen Ekelöw, Chefsjurist 

010 755 0108
jorgen.ekelow@epiroc.com

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Kallelse till årsstämma i Epiroc AB 

Aktieägarna i Epiroc AB (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Inregistrering sker från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste: 

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, 

dels     anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 3 maj 2019

 •  under anmälningsadress Epiroc AB "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller
 •  per telefon 08-401 43 02 vardagar kl. 09.00-16.00 eller
 •  via hemsidan www.epirocgroup.com/arsstamma

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få delta i årsstämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast fredagen den 3 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.epirocgroup.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid årsstämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd. För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Inträdeskort kommer att skickas till de som anmält sig till årsstämman. Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer elektronisk utrustning att användas i viss omfattning.

Verkställande direktörens anförande kommer efter årsstämman att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.epirocgroup.com/arsstamma.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
 8. Beslut om
  a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  b)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
  c)     dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  d)    avstämningsdag för utdelning
 9. Bestämmande av antalet
  a)    Styrelseledamöter
  b)    revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
 10. Val av
  a)    styrelseledamöter

  b)    styrelsens ordförande
  c)     revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
 11. Fastställande av arvode
  a)    kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och ersättning för arbete i styrelseutskott

  b)    åt revisorer eller registrerade revisionsbolag
 12. Styrelsens förslag till beslut avseende
  a)    riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  b)    en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2019
 13. Styrelsens förslag avseende mandat att
  a)    förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019
  b)    förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
  c)     överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019
  d)    sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
  e)    sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2014, 2015 och 2016 års personaloptionsplaner
 14. Antagande av instruktion för valberedningen
 15. Årsstämmans avslutande

Punkt 8 c) och d) – Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2018 fastställs till 2,10 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,05 kronor med avstämningsdag den 13 maj 2019 och vid det andra utbetalningstillfället 1,05 kronor med avstämningsdag den 30 oktober 2019. Beslutar årsstämman enligt förslagen, beräknas utdelningen avseende det första utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 16 maj 2019 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 4 november 2019.

Punkterna 1, 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga ledamöter och revisionsbolag
Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay Brufer, Alecta och Hans Ek, SEB Investment Management AB, som tillsammans representerar mer än 30 % av totala antalet röster i Bolaget, samt Ronnie Leten, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:
Punkt 1: Sven Unger väljs till stämmoordförande.
Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara åtta. Ett registrerat revisionsbolag ska utses.
Punkt 10: Styrelse: Omval av Lennart Evrell, Johan Forssell, Jeane Hull, Ronnie Leten, Per Lindberg, Ulla Litzén, Astrid Skarheim Onsum och Anders Ullberg. Vidare föreslås omval av Ronnie Leten till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval av Deloitte AB vilket också är vad revisionsutskottet rekommenderat.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.epirocgroup.com/arsstamma.

Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete och revisionsarvode  
Styrelsearvode till ordföranden med 2 050 000 (1 950 000) kronor och 640 000 (625 000) kronor var till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet 260 000 (225 000) kronor och 175 000 (150 000) kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet 125 000 (100 000) kronor och 90 000 (75 000) kronor var till övriga ledamöter; och 70 000 (60 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas intresse för Bolagets långsiktiga utveckling föreslår valberedningen att varje styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av A-aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Skillnaden i kostnad för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a. kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende
a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2019

12 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt övriga fem medlemmar i ledningsgruppen.

Styrelsens förslag för 2019 är följande:
Kompensation till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, årlig rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionspremier samt övriga förmåner.
Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell prestation.
Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70 % av grundlönen för VD, till 60 % för affärsområdeschefer och till 40 % för övriga ledande befattningshavare.
Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35 % av grundlön beroende på ålder. Den normala pensionsåldern är 65 år. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.

För utlandsanställda utgår vidare vissa förmåner enligt Bolagets villkor för utlandsanställda.

Vid Bolagets uppsägning av ledande befattningshavare kan avgångsvederlag uppgå till högst 24 månaders grundlön och lägst 12 månaders grundlön beroende på ålder, anställningstid och eventuella intäkter från annan ekonomisk verksamhet eller anställning. Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.

12 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan för 2019
Det är angeläget att nyckelpersoner i Epiroc har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp nyckelpersoner som utgörs av koncernledning och divisionspresidenter. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Epirocs attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.

Som en del av Atlas Copco-koncernen deltog vissa Epiroc-anställda i Atlas Copcos personaloptionsplan. De då existerande personaloptionsplanerna delades mellan Atlas Copco och Bolaget i samband med utdelningen och noteringen av Bolaget. Styrelsen föreslår för 2019 en personaloptionsplan som överensstämmer med de personaloptionsplaner som tidigare år godkänts av årsstämman i Atlas Copco AB.

Omfattning och huvudprinciper

Tilldelning
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 100 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 3 058 704 A-aktier.

Utfärdande
Utfärdandet är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added, utvecklas under 2019. I ett intervall på 750 000 000 kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100 % av maximala antalet. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i linje med koncernens långsiktiga målsättning.
Utfärdandet av personaloptioner är maximerat till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:
kategori 1 – verkställande direktören: 305 970 (262 520) personaloptioner
kategori 2 – övriga i koncernledningen (5): 58 194 (52 326) personaloptioner (genomsnitt per person för gruppen)
kategori 3 – divisionschefer (7): 48 846 (46 393) personaloptioner
kategori 4 – övriga nyckelpersoner (87): 24 366 (23 142) personaloptioner
Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i kategori 4 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Utfärdande av personaloptioner kommer att ske senast den 20 mars 2020. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning (SAR) ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen.

Personaloptionernas löptid
Löptiden för personaloptionerna ska vara sju år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

Inlösen
Optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Rätt till inlösen finns endast under tid som person anses vara anställd.

Lösenpris
Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110 % av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för A-aktier under en period om tio börsdagar närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén för 2019.

Maximerat utfall
En enskild utbetalning/aktietilldelning under personaloptionsplanen kan aldrig överstiga fyra gånger värdet av lösenpriset. 

Omräkning
För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta exempelvis om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver Bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen. 

Teoretiskt värde för mottagaren
Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en aktiekurs om 88,03 kronor och förväntad volatilitet om 30 %. Det teoretiska värdet beräknas uppgå till 14,74 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 45 085 297 kronor för hela planen.

Krav på egen investering för koncernledningen och divisionspresidenter
För koncernledningen och divisionspresidenterna (13 personer) gäller som förutsättning för ett deltagande i personaloptionsplanen 2019 att de investerar maximalt 10 % av grundlönen före skatt för år 2019 (20 % för expatriater med nettolön) i A-aktier.
Investeringen kan ta formen av kontantinbetalning eller av ett tillskott av redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av personaloptionsplanen 2017 och 2018. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De som valt att investera får, förutom ett proportionellt deltagande i optionsplanen, rätt att tre år efter investeringsåret förvärva det antal aktier (matching shares) som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsplanen 2019 till ett pris av 75 % av den kurs på vilken lösenpriset för aktierna i planen för 2019 beräknades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Har innehavet av de investerade aktierna minskat i antal, minskar också rätten till matching shares aktie för aktie.

Teoretiska värdet på detta beräknas uppgå till 25,69 kronor per matching share eller sammanlagt cirka 1 236 383 kronor.

Leverans av aktier
Personaloptioner ska ge rätt till förvärv av A-aktier.

Punkt 13 – Styrelsens förslag avseende mandat att
a) förvärva A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019
b) förvärva A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c) överlåta A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019
d) sälja A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) sälja A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2014, 2015 och 2016 års personaloptionsplaner

För giltigt beslut av årsstämman under punkterna 13 a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av årsstämman att överlåta aktier i enlighet med 13 c) krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2019 genom ett s.k. equity swap avtal med en finansiell institution.

13 a) Förvärv av A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 3 250 000 A-aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, i första hand, sociala avgifter.

13 b) Förvärv av A-aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

 1. Förvärv får ske av högst 30 000 A-aktier
 2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
 3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.

13 c) Överlåtelse av A-aktier i anledning av personaloptionsplanen 2019
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2019, inklusive aktiespar-/matching sharedelen, enligt följande:

 1. Högst 3 150 000 A-aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2019, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2019 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2019.
 2. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2019.

13 d) Försäljning av A-aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen sälja maximalt 15 000 A-aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka, i första hand, kostnaden för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet.

13 e) Försäljning av A-aktier för att täcka kostnader i samband med 2014, 2015 och 2016 års personaloptionsplaner
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen sälja maximalt 7 900 000 A-aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år.

Punkt 14 – Antagande av instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen ska tillämpas fram till det att ett beslut om ändring av instruktionen för valberedningen fattas av bolagsstämman.
a)            Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna, direktregistrerade eller ägargrupperade, som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.
b)            Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per sista bankdagen i augusti året före årsstämman registrerats i den av Euroclear förda aktieboken.
c)             Styrelsens ordförande ska så snart information om ägande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i Bolaget som då har rätt att utse en representant vardera till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Namnet på den aktieägare som utser ledamot ska anges.
d)            Valberedningens ordförande ska vara den representant som företräder aktieägaren med flest röster. Ordföranden ska inte vara styrelseledamot i Bolaget.
e)            Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande ha rätt att utse sin representant till valberedningen.
f)              Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än tre månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.
g)            Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
h)            Valberedningens huvudsakliga uppgift och ansvar är att presentera förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisorer i Bolaget, samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelsens ledamöter och revisorer. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och således eftersträva att Bolagets styrelse får en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund.

Aktier och röster
Bolaget har totalt utgivit 1 213 738 703 aktier av vilka 823 765 854 är A-aktier och 389 972 849 är B-aktier. A-aktier berättigar till en röst och B-aktier berättigar till en tiondels röst. Den 1 april 2019 innehar Bolaget av dessa aktier 14 391 554 A-aktier vilket motsvarar samma antal röster.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens finansiella ställning och Bolagets förhållande till annat företag inom koncernen.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Epiroc AB, Attn: Chefsjuristen, Epiroc AB, Box 4015, 113 04 Nacka, eller till board@epiroc.com.

Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom valberedningens respektive styrelsens förslag till beslut, information om samtliga styrelseledamöter och valberedningens styrelseuttalande samt yttranden och redogörelser från styrelsen och revisorn kommer att finnas tillgängliga på årsstämman och finns tillgängliga på www.epirocgroup.com/arsstamma samt hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med den 5 april 2019.

I anslutning till årsstämman kommer två priser att utdelas:

United in Performance Award” för att hedra kundsamarbete.

Inspired by Innovation Award” för att hedra den mest innoviativa tekniska utvecklingen inom koncernen som har visat kommerisell framgång.

Nacka i april 2019


Epiroc AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar