Rapport från Epirocs årsstämma 2019

Report this content

Stockholm: Epiroc AB höll på torsdagen den 9 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Sven Unger.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Utdelningen fastställdes till SEK 2,10 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen på SEK 1,05 vardera. Avstämningsdagen för rätt till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 13 maj 2019, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den 30 oktober 2019. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 maj 2019 och den andra den 4 november 2019. 

Stämman valde åtta styrelsemedlemmar: Lennart Evrell, Johan Forssell, Jeane Hull, Ronnie Leten, Per Lindberg, Ulla Litzén, Astrid Skarheim Onsum och Anders Ullberg omvaldes. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande. 

Årsstämman fastställde styrelsearvoden till styrelseledamöter valda av stämman som inte är anställda av Bolaget enligt följande: 
Styrelsearvode till ordföranden med 2 050 000 kronor och 640 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet 260 000 kronor och 175 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet 125 000 kronor och 90 000 kronor var till övriga ledamöter. 70 000 kronor var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier. 

Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2019. 

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2014, 2015 och 2016 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. 

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Anders Ullberg och Ronnie Leten omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Ronnie Leten, ordförande, Lennart Evrell och Johan Forssell omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén. 

Anförandet på stämman av Epirocs VD och koncernchef Per Lindberg kommer att publiceras på Gruppens hemsida: https://www.epirocgroup.com/se/investors/corporate-governance/general-meetings. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:
Jörgen Ekelöw, Chefsjurist 
010 755 0108
jorgen.ekelow@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef

070 347 2455
media@epiroc.com

 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar