DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS, 2019

Report this content

"I flera år har Episurf varit en pionjär inom vår ortopediska nisch, och vi anser att vi är väl positionerade för att ta nästa steg för att bli den ledande aktören. Vi anser att det inte råder någon större oenighet inom industrin om det faktum att en ny standard behövs för behandling av tidiga brosk- och benskador i knäleden. Däremot har det inte varit tydligt vilket behandlingsalternativ som ska utgöra en sådan standard. Under de senaste veckorna och månaderna har ett flertal vetenskapliga publikationer diskuterat behandlingsgapet, utmaningarna i att behandla denna patientgrupp, samt diskuterat olika tillgängliga behandlingsalternativ. Vi är glada över att kunna konstatera att Episealer® lyfts fram som en lovande teknologi för framtiden givet den tidiga kliniska framgången och den låga revisionsfrekvensen. Episealer®-implantatet representerar ett nytt behandlingsalternativ för behandling av en patientgrupp som tidigare varit svårbehandlad och det är mycket uppmuntrande att detta genererar allt mer vetenskapligt intresse." säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

Första kvartalet 2019 jämfört med 2018, koncernen

» Bruttoorderingången ökade med 25,5% till 1,1 MSEK (0,9)
» Orderstocken uppgick till 1,0 MSEK (0,5)
» 25,6% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet till 49 (39)
» Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,4 MSEK (1,1), en ökning med 29,4% jämfört med fg år
» Resultat före skatt uppgick till -14,6 MSEK (-13,3)
» Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0,42 SEK (-0,44)

Väsentliga händelser under första kvartalet

» Episurf Medical meddelade starten av en jämförande prövarinitierad klinisk studie utförd vid Julius Wolff Institute på universitetsjukhuset Charitée i Berlin
» Episurf Medical fick nya patent beviljade i Australien, Kanada och USA
» Kliniska resultat för Episealer® presenterades vid tysk klinisk kongress
» Episurf Medical nådde milstolpe om 500 implantat
» Framsteg för Episurf Medical gällande uppstart av IDE-studien för knäimplantetet Episealer® Preklinisk studie som påvisar kondrointegration accepterades för publikation i vetenskaplig tidsskrift

Väsentliga händelser efter periodens slut

» Professor Niek van Dijk anslöt till Episurf Medicals Clinical Advisory Board
» Episurf Medical fick nya patent beviljade i USA och Japan
» Episurf Medical meddelande att bolagets COO Jeanette Spångberg ska lämna sin tjänst den 1 juni och att bolagets chef för Regulatoriska frågor, kvalitet och IP, Katarina Flodström, utsetts till ny COO. I samband med dessa förändringar meddelade bolaget även att Michael Näsström utsågs till tillförordnad Kvalitetschef
» Episurf Medical offentliggjorde att styrelsen beslutat att en kapitalanskaffning om 98,3 MSEK genom delvis säkerställd företrädesemission ska genomföras
» Episurf Medical meddelade att bolaget avser att säga upp finansieringsavtalet med European Select Growth Opportunities Fund
» Episealer® implantatet lyftes fram i tre vetenskapliga artiklar

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 18 april 2019.

Taggar: