Episealer®-implantatet lyfts fram i tre vetenskapliga publikationer

Report this content

Episurf Medical ABs (NASDAQ: EPIS B) knäimplantat Episealer® har nyligen diskuterats i tre expertgranskade (eng: peer-reviewed) vetenskapliga publikationer. Samtliga tre publikationer, “Current surgical options for the treatment of symptomatic articular cartilage lesions of the knee” (Biant, L.C. et al., Orthopaedics and Trauma, 2019. 33(2): 127-132), “Focal knee resurfacing” (Nahas, S., et al., Orthopaedics and Trauma, 2019. 33(2): 133-139) och “What future in the treatment of osteochondral knee defects?” (D’Ambrosi, R., et al., Annals of Translational Medicine, 2018, 6, Suppl 2, S100) diskuterar olika behandlingsalternativ för patienter i behandlingsgapet, där en patient typiskt sett är för gammal för konservativ biologisk behandling, men ännu inte en kandidat för en knäprotes. Alla publikationerna diskuterar olika behandlingsalternativ och Episealer® lyfts fram som en lovande teknologi för framtiden givet den tidiga kliniska framgången och de låga revisionstalen. 

“Det är väldigt intressant att dessa artiklar publiceras nu. Vi ser ett ökat intresse för patienter i behandlingsgapet då nya tekniker möjliggör nya behandlingsalternativ. Vi avser att bli en ledare i detta marknadssegment. Det är också uppmuntrande att bristen på en väl fungerande standardbehandling i behandlingsalgoritmen lyfts fram i vetenskapliga artiklar. Vår strategi är utformaför att ta en ledande roll i denna utveckling, och vårt mål är att etablera Episealer® som en standardbehandling. Artiklarna belyser återigen att detta är ett omättat kliniskt behov, och vår åsikt är att Episealer® kan möjliggöra en betydande förändring för dessa patienter” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: