EPISURF MEDICAL AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. 

Episurf Medical AB (publ) ("Episurf") offentliggör idag prospekt med anledning av att de B-aktier som emitterades genom beslut av bolagsstämman den 7 december 2018 enligt vad som tidigare meddelats ska tas upp till handel på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm, där Episurfs B-aktier i dagläget är upptagna till handel. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Episurfs webbplats, www.episurf.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart de har registrerats hos Bolagsverket. Episurfs B-aktie handlas i dagsläget på Nasdaq Stockholm med kortnamn (EPIS B) respektive ISIN‑kod (SE0003491562).

Stockholm den 19 december 2018

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17.35 den 19 december 2018.


Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.

Detta material får inte publiceras, distribueras eller överföras på något sätt, direkt eller indirekt, in i eller inom USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna får inte erbjudas eller säljas i USA utan (i) registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller (ii) utan ett tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act. Värdepapperna som omnämns häri har inte, och kommer inte, registreras enligt Securities Act och kommer inte heller att publiceras i USA.

Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Taggar:

Om oss

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.